Windmolens in Overijssel

Gepubliceerd op 1 mei 2018

Wind is een belangrijke bron voor het opwekken van duurzame energie en het vermijden van de uitstoot van het broeikasgas CO2. De provincie Overijssel heeft met het Rijk en andere overheden afgesproken haar best te doen in het plaatsen van windmolens met een gezamenlijk vermogen van ten minste 85,5 Megawatt (MW) in 2020. Nu staan er in Overijssel 17 windmolens opgesteld met een vermogen van 43 MW en zijn er verschillende projecten in voorbereiding.

Initiatiefnemers kunnen bij de gemeente terecht met de vraag om (planologisch) mee te werken aan het plaatsen van windmolens. De gemeente beoordeelt dit volgens haar beleid en de Omgevingsvisie.

Provinciaal inpassingsplan

Als de gemeente niet kan meewerken aan een windmolenplan dan kan de provincie een provinciaal inpassingsplan maken. Dit geldt voor windparken met een vermogen van minimaal 5 MW en maximaal 100 MW.

Voorwaarden inpassingsplan

De provincie Overijssel verleent alleen medewerking als:

  • een initiatief in één van de kansrijke zoekgebieden ligt
  • het windpark in het landschap past volgens de gebiedskenmerken

Kansrijke zoekgebieden

De provincie heeft hier afspraken met gemeenten over windenergie.

  • ten noorden van de Vecht
  • tussen Staphorst-Zwolle
  • Hardenberg (kaart beleidsvisie Noordoost-Overijssel).

Overige gebieden

  • bedrijventerreinen groter dan 40ha
  • langs infrastructuur

Hier zijn windparken mogelijk als ze in het landschap passen volgens de gebiedskenmerken, met een goed landschappelijk ontwerp.

Verboden gebieden

  • de Ecologische hoofdstructuur
  • de nationale Parken
  • de Nationale Landschappen

Contact

Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Telefoonnummer: 038 499 80 90
E-mailadres: postbus@overijssel.nl