Waar we nu mee bezig zijn: de projectuitvoering

Gepubliceerd op 8 oktober 2019

Op deze pagina vindt u de actuele stand van zaken rondom de projectuitvoering van landinrichting Staphorst. Wilt u meer informatie over voorgaande processtappen dan kunt u deze teruglezen in het achiefweb. Let op: dit betreft een verouderde versie van onze website.

Vaststelling ruilplan (2017-2019)

Het ruilplan is op 20 april 2017 vastgesteld door de Uitvoeringscommissie.

Beroep tegen vastgesteld ruilplan

  • Tegen het ruilplan zijn 37 beroepen/verzoekschriften ingediend.
  • In de meeste zaken is de uitvoeringscommissie in het gelijk gesteld: de beroepschriften werden ongegrond verklaard en het ruilplan bleef ongewijzigd.
  • In 13 gevallen was de rechtbank van oordeel dat het verzoekschrift (deels) gegrond was.
  • De commissie heeft het ruilplan met goedkeuring van de rechtbank aangepast ten gunste van de betreffende indiener(s). De uitvoeringscommissie heeft na goedkeuring van alle betrokkenen, een voorstel tot wijziging van het ruilplan ingediend bij de rechtbank. De rechtbank heeft deze wijzigingsvoorstellen verwerkt in de beschikking.
  • Er is geen gebruik gemaakt van cassatie, waarmee het ruilplan definitief is geworden.

Gesprekken kavelaanvaarding (januari - juni 2019)

Kavelaanvaardingswerken

Met alle partijen die betrokken zijn bij de kavelovergang worden afspraken gemaakt over de uit te voeren kavelaanvaardingswerken. Deze werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. Kavelaanvaardingswerken zijn werkzaamheden bedoeld om kavels in redelijke mate vergelijkbaar te maken. Iedere belanghebbende heeft namelijk recht op een toedeling van percelen, die naar grootte, vorm, ligging van het maaiveld en ontwateringstoestand in redelijke mate vergelijkbaar zijn met de ingebrachte percelen (gelijke aard, hoedanigheid, gebruiksbestemming). Om dit voor elkaar te krijgen kunnen verschillende veranderende werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals het graven en dempen van sloten en greppels, egalisatie van percelen, inzaaien, aanleggen of verplaatsen van toegangsdammen.

Concept-kavelaanvaardingsovereenkomsten

Alle geïnventariseerde werkzaamheden zijn vastgelegd in de concept-kavelaanvaardingsovereenkomsten. Deze overeenkomsten zijn besproken met de belanghebbenden in de periode januari – juni 2019. Tijdens deze gesprekken werd bepaald welk recht er is op kavelaanvaardingswerken. Ook ontvingen alle partijen de zogeheten Handreiking kavelaanvaarding, een document dat gedetailleerd overzicht geeft van alle aspecten die bij de uitvoering van kavelaanvaardingswerken van belang zijn (m.b.t. graafmeldingen kabels en leidingen, meldingsverplichtingen, vergunningen e.d.). Zodra er overeenstemming is bereikt over de uit te voeren kavelaanvaardingswerken, vraagt de uitvoeringscommissie een omgevingsvergunning aan. Helaas zijn de vergunningaanvragen ernstig vertraagd door de landelijke PAS-problematiek (te hoge stikstofuitstoot waardoor vele projecten zijn stilgelegd). De planning is dat deze aanvragen eind 2019 kunnen worden ingediend.

Verzoek voor een bijdrage kavelaanvaarding, aanvraag vergunningen

De vertraging als gevolg van de PAS-problematiek betekent, dat u als belanghebbenden midden 2020 een verzoek voor een bijdrage kavelaanvaarding bij de commissie kan indienen. Bij dat verzoek voegt u een overzicht van de afgesproken werkzaamheden en een begroting toe. Nadat u een schriftelijke bijdragetoezegging van ons heeft ontvangen en de omgevingsvergunning en watervergunning zijn verleend, kunt u beginnen met de uitvoering van de werkzaamheden. De aandachtspunten die hierbij van belang zijn, staan opgenomen in de informatiebrief die alle belanghebbenden, bij wie sprake is van wijzigingen in de verkaveling, begin 2019 hebben ontvangen. De werkzaamheden kunnen vanaf een nader te bepalen datum (waarschijnlijk januari 2021) worden uitgevoerd. Eerder (dus vóór de kavelovergang) zou ook kunnen, als u hierover overeenstemming hebt bereikt met de huidige eigenaar van de grond.

Let op: kavelaanvaardingswerk is niet van toepassing op overbedeling (toedeling is groter dan inbreng).

Ingetrokken: Besluit Tijdelijk Gebruik (BTG) ter voorbereid op kavelovergang (1 januari 2020)

Het BTG wordt ingetrokken. De kavelovergang wordt verplaatst naar de winter 2020-2021. De uitvoeringscommissie hoopt de nieuwe datum voor de kavelovergang zo spoedig mogelijk vast te stellen, alsook de datum voor de aktepassering ruilplan.

Aktepassering (winter 2020-2021)

De juridische levering (= de eigendomsoverdracht) van de nieuwe kavels door middel van een notariële akte (aktepassering) kan plaatsvinden, omdat het ruilplan inmiddels onherroepelijk vaststaat. De aktepassering (ofwel Akte van Toedeling) is een eenmalige gebeurtenis voor het hele herverkavelingsgebied Staphorst. Deze akte wordt behalve door de notaris alleen ondertekend door de voorzitter en secretaris van de Uitvoeringscommissie.

Lijst der Geldelijke Regelingen (2020-2023)

Bent u eigenaar van grond dan gaat u bijdragen aan de kosten van de landinrichting. Eén en ander op basis van het nut dat u heeft van de verkaveling. De zogeheten nutschatting, door externe schatters, vindt plaats in de periode september – november 2019. Aanvullend doel is dat betrokkenen begin 2020 met de uitkomsten van deze schatting, zelf een eerste indicatieve schatting van de kosten op bedrijfsniveau kunnen maken. De uitvoeringscommissie is van plan deze informatie ter beschikking te stellen tijdens een informatieavond begin 2020.

Aan het eind van het project vindt eventuele onderlinge verrekening plaats en wordt over- en onderbedeling met u afgerekend. Dat vindt plaats op basis van de op te stellen Lijst der Geldelijke Regelingen. Over de procedure rond de Lijst der Geldelijke Regelingen en de voorlopige afrekening wordt u uitgebreid geïnformeerd nadat de akte is gepasseerd.

Na de aktepassering, aan het begin van de procedure rond de Lijst der Geldelijke Regelingen, krijg u de mogelijkheid om uw bijdrage of ontvangsten in een voorschot af te rekenen. De door u betaalde of ontvangen voorschotten worden na afronding van de procedure rond de Lijst der Geldelijke Regelingen met u verrekend.

Het opstellen van de uiteindelijke LGR gaat veel tijd vergen omdat er nog veel gegevens vergaard moeten worden (definitieve kosten kavelaanvaarding, saldo verrekenposten e.d.). Publicatie van het ontwerp-LGR is gepland in de tweede helft van 2021.