Springendal en Dal van de Mosbeek

Gepubliceerd op 12 november 2018

Gebiedsbeschrijving

Het gebied Springendal en Dal van de Mosbeek ligt in de gemeenten Dinkelland en Tubbergen op de stuwwal van Ootmarsum. Het gebied dankt zijn grote verscheidenheid voor een groot deel aan het aanwezige reliëf met opgestuwde heuvelruggen, waarin een aantal erosiedalen is uitgeschuurd. In de dalen is het oude kleinschalige cultuurlandschap met een afwisseling van bos, heide en beekjes herkenbaar. Keileem afzettingen en glauconiethoudende kleien in de ondergrond maken het gebied zeer gevarieerd en rijk aan bronnen. In het Springendal, het dal van de Mosbeek en Hazelbekke vinden we natte schraalgraslanden (waaronder kalkmoeras en trilveenvegetaties), bronnetjesbos, jeneverbesstruweel, droge en vochtige heiden en heischrale graslanden. De graslanden en heiden worden afgewisseld met bos, struweel en houtwallen.

Gebiedsproces planuitwerking

De planuitwerking Springendal & Dal van de Mosbeek is eind 2015 gestart en momenteel in volle gang.

Fieldlab

Omdat de planuitwerkingsfase in het teken staat van gesprekken met grondeigenaren, zette de voorzitter van LTO Noord Overijssel, Erik Back, samen met gedeputeerde Maij een gesprekstafel in elkaar. Het blad van de tafel is bekleed met de maatregelenkaart van het gebied.

De gesprekstafel is bedoeld voor het ‘fieldlab’. Dit fieldlab speelt een centrale rol in het gebiedsproces in dit gebied. Een klein team van specialisten gaat het komende jaar alle grondeigenaren langs en per perceel bekijken wat er moet gebeuren. Dit fieldlab-team bestaat uit een ecoloog, hydroloog en landbouwdeskundige. Zij zullen mèt mensen praten, in plaats van over mensen. De tafel krijgt dus een prominente rol in de gesprekken die het fieldlab de komende tijd gaat voeren.

Fieldlab-team