Voorbeelden uit de praktijk

Gepubliceerd op 3 januari 2019

In Overijssel werken we met POP3 aan een krachtig en toekomstig platteland; een leefbaar platteland en een duurzame en concurrerende agrarische sector. Hieronder enkele voorbeelden uit de praktijk!

Proeftuin mineralen en bemesting Hardenberg
Vanuit de regeling: 'innovatie en samenwerking in de landbouw'

mestverwerking

In de gemeente Hardenberg proberen loonwerkers en boeren de mestproblematiek op duurzame wijze het hoofd te bieden. Ook de gemeente, het waterschap en LTO-Hardenberg doen mee en werken samen aan de verduurzaming van de agrarische sector.

In dit project trekt Stimuland de kar en relevante kennispartijen zorgen voor het gedegen ondersteunende onderzoek. Het doel is de regionale mineralenkringloop te sluiten in het hele gebied van de gemeente Hardenberg, meer toegevoegde waarde voor producten uit mest te creëren en uiteindelijk te zorgen voor evenwicht op de mestmarkt.

Hiervoor worden nieuwe verwerkingstechnieken voor mestverwerking ingezet, wordt bemesten op maat in de akkerbouw gestimuleerd en worden vraag en aanbod optimaal op elkaar afgestemd. Het project heeft uitstraling naar de verschillende veehouderijsectoren in de regio. De mestverwerkingstechnieken worden vernieuwd en verbeterd. De verschillende componenten van de mest moeten meerwaarde krijgen, meer nog dan tot nu toe met mestverwerking is bereikt.

Verder wordt de pilot “Bemesten op maat” uitgerold op proefvelden waarbij de benodigde mineralen gericht bij de plant worden gebracht om de verliezen zoveel mogelijk te beperken. De gewasopbrengsten worden op de proefvelden gemonitord naast de mineralenverliezen. Daarnaast wordt in het gehele gebied van Hardenberg boeren benaderd om mee te doen.

Het project loopt van 1 november 2016 tot 1 oktober 2019.

Regge Mozaïek
Vanuit de regeling: 'niet productieve investeringen water'

reggedal_enter

Een mozaïek is een inlegwerk van verschillende stukjes steen, glas of ander materiaal die samen één figuur vormen. Dit heeft het waterschap Vechtstromen geïnspireerd bij de aanpak van de Regge.

Landbouw, natuur, water, natuur en recreatie vormen de verschillende stukjes die gecombineerd worden aangepakt door het waterschap met subsidie vanuit Europa en waardoor de Regge en naar omgeving nog mooier worden. Veel van die stukjes liggen al op hun plek.

In het project Regge Mozaïek worden tussen Rijssen en Goor de laatste stukjes gelegd waardoor het hele plaatje compleet wordt.

Dit project gaat concreet over:

  • het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, en waterbergingen
  • het maken van vispassages
  • het verbeteren van de waterhuishouding op de landbouwgronden naast de Regge
  • het opstellen van waterhuishoudingsplannen voor agrarische bedrijven voor de schoon en voldoende water
  • het aanleggen van 3 waterinlaten vanuit het Twentekanaal
  • het aanleggen van wandelpaden en picknickplekken.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) Soestwetering
Vanuit de regeling: 'trainingen en workshops water'

soestwetering_bovenloop_11

De stichting Ontwikkeling en Uitvoering Salland voert in nauwe samenwerking met het waterschap WDODelta, landbouworganisatie LTO-Noord en de agrariërs rond de Soestwetering in Salland het gelijknamige DAW-project uit.

In het project wordt gewerkt aan de bewustwording en het overbrengen van kennis bij agrarische ondernemers om maatregelen te nemen op het gebied van agrarisch bodem- en waterbeheer op bedrijfsniveau.

Doel is het verbeteren van de waterhuishouding in het gebied rond de Soestwetering en tegelijkertijd de productie van de grond te vergroten.

Via veldbijeenkomsten, demonstraties en bedrijfswaterplannen krijgen de agrariërs goed inzicht in de kansen die er liggen om de waterhuishouding en de bodem te verbeteren. Die extra kennis en bewustwording worden later gebruikt om verbetermaatregelen uit te voeren. Die maatregelen leiden niet alleen tot een betere waterhuishouding, maar verbeteren ook de economische bedrijfsresultaten van de deelnemende agrarische bedrijven.


Vragen?

Vragen over POP3

Henk Egberts
038 499 75 22
GHBH.Egberts@overijssel.nl

Programmamanagement

POP3

Peter Moorman
038 499 75 62
PWM.Moorman@overijssel.nl

LEADER

Tonny Selles
038 499 83 39
A.Selles.vd.Ham@overijssel.nl