Water

Gepubliceerd op 2 juni 2020

Onze gezondheid staat of valt bij schoon drinkwater en goed werkende ecosystemen. Ecosystemen zijn gebieden met levende onderdelen (mensen, dieren en planten) en niet-levende onderdelen (lucht, water en bodem). Overijssel doet mee aan meerdere waterprojecten die voor dit soort gebieden zorgen.
De provincie houdt toezicht op de waterschappen en is verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Samen met waterschappen, gemeenten en Rijkswaterstaat zorgen we voor waterveiligheid en het voorkomen van wateroverlast.

Contact

Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Telefoon: 038 499 80 90
E-mail: postbus@overijssel.nl

Actuele stand zwemwaterkwaliteit

Wateroverlast en waterveiligheid

Waterschappen en gemeenten moeten wateroverlast voorkomen. De regels hiervoor staan in de Omgevingsverordening Overijssel 2017.
Gemeenten zijn verplicht om in hun plannen rekening te houden met gebieden die risico lopen om te overstromen. Het Stappenplan Overstromingsrisicoparagraaf is daarbij een goed hulpmiddel. Ook moeten grondeigenaren zelf wateroverlast proberen te voorkomen.

Samen met het Rijk, waterschappen en gemeenten, houden we onze dijken veilig. Dijken die niet meer aan de normen voldoen, pakken we aan. In Overijssel gaat het om circa 180 kilometer dijk. Wij werken samen met onze partners binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Keersluis de Whaa en Waterfront Dalfsen zijn succesvol afgerond. Momenteel wordt gewerkt aan Stadsdijken Zwolle, de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst en aan de Stenendijk bij Hasselt.

Wie doet wat met water?

  • Het Rijk maakt wetten, beschermt tegen overstromingen en beheert rivieren, kanalen en meren.
  • De provincie houdt toezicht op de waterschappen en is verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Ook zorgt zij voor het overleg en de plannen voor waterbeheer in de regio.
  • De waterschappen beheren water en waterkeringen (dijken) en zuiveren afvalwater.
  • De gemeenten gaan over riolering en grondwater in de openbare ruimte en opslag en afvoer van wateroverlast.
  • Bewoners helpen zelf eventuele schade te voorkomen bij hoog water (en laag water).

Droogte in Overijssel

De afgelopen zomers zijn erg droog geweest. Gevolg: lage grondwaterstand die maar langzaam herstelt. Terwijl we water dagelijks nodig hebben. Niet alleen voor onze eerste levensbehoefte, maar ook om de industrie, natuur, landbouw en de scheepvaart te laten draaien. Droge periodes krijgen we steeds vaker. Dus hoe houden we met elkaar voldoende water voor nu en later? Dat kan door samen zuinig te zijn op water. Op onze website lees je wat je kunt doen om water te besparen en wie zich bezighouden met het water in Overijssel.

Waterprojecten

Overijssel doet mee of geeft opdracht aan meerdere waterprojecten. Meestal hebben deze projecten verschillende doelen tegelijk:

  • waterveiligheid (dijken versterken)
  • leef- en werkomgeving verbeteren
  • doorstroom van het verkeer (scheepvaart)
  • drinkwater winnen
  • natuurbehoud en recreatie

Drinkwater en Grondwater

Overijssel haalt drinkwater uit 23 Overijsselse grondwatergebieden. Deze gebieden zijn beschermd. Met de Reflect-methode kunt u zien wat er wel en niet mag in een beschermd gebied voor drinkwater. Voorbeelden van ideeën en mogelijkheden staan op www.jijenoverijssel.nl. en Win-win water.

Informatie over de waterstand en kwaliteit van het grondwater vindt u via www.dinoloket.nl.

Zwemwater

Zwemmen in zwemwaterlocaties kan in Overijssel op ruim 40 aangewezen locaties of in zwembaden. De provincie houdt toezicht op de waterkwaliteit, hygiëne en veiligheid. Dit gebeurt onder ander door het beoordelen van laboratoriumanalyses en inspecties van de Overijsselse zwembaden. Bij overschrijding van de normen kan de provincie handhavend optreden.

Zoektocht Waterwinning Twente

De provincie Overijssel zoekt samen met haar partners een oplossing voor het toekomstig tekort van 5 tot 7 miljoen m3 drinkwatercapaciteit in Twente.

Er is een aantal geschikte gebieden. De provincie moet die formeel vaststellen als voorkeurslocatie(s) voor drinkwaterwinning. Daarvoor gelden procedures, zoals een Milieu Effect Rapportage. De planMER en voorkeurslocaties voor drinkwaterwinning in Vriezenveen-Daarle en Mander zijn vastgesteld.