Organisatieonderdelen

Gepubliceerd op 1 april 2021

De provinciale organisatie wordt gevormd door een directie en acht eenheden. Elke eenheid bestaat uit meerdere teams.

De acht organisatieonderdelen zijn:

Concern Managementteam

Secretariaat: 038 499 87 10
In het Concern Managementteam vindt strategische sturing en besluitvorming plaats. Het Concern Managementteam vervult de voortrekkersrol in het voorbereiden van het strategisch beleid en de koersbepaling van de organisatie. Het heeft de verantwoordelijkheid voor provinciale opgaven en de concernresultaten. Het Concern Managementteam bestaat uit de directie en de hoofden van de eenheden. De Directie is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de hele ambtelijke organisatie en het realiseren van de provinciale doelen.

De Directie bestaat uit:

  • de heer N. (Nico) Versteeg, Provinciesecretaris/Algemeen Directeur
  • de heer B.W.A.H. (Bart) Parmet, Directeur Strategie

Project- en Programmamanagement

Secretariaat: 038 499 84 00
De eenheid Project- en Programmamanagement levert daadkrachtige programma-/projectorganisaties ten behoeve van de realisatie van de investeringsagenda, professionaliseert het ambtelijk opdrachtnemerschap en ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgeverschap en levert daarbij procesexpertise. Hoofd van de eenheid is de heer C. (Cees) Timmer.

Ruimte en Bereikbaarheid

Secretariaat: 038 499 80 00
De eenheid Ruimte en Bereikbaarheid is verantwoordelijk voor de strategie, beleidsontwikkeling en beleidsrealisatie in het fysiek ruimtelijke domein met als structurerende elementen water, ondergrond en infrastructuur. Hoofd van de eenheid is mevrouw M. (Marjolijn) Boot.

Economie en Cultuur

Secretariaat: 038 499 75 00
De eenheid Economie en Cultuur is verantwoordelijk voor de regionale economische strategie- en beleidsontwikkeling waaronder energie, innovatie, arbeidsmarkt, agro & food, bio-based, vrijetijdseconomie, sociaal-cultureel vestigingsklimaat, expertisecentrum deelnemingen en expertisecentrum Europa (programma's en projecten). Hoofd van de eenheid is de heer A J. (Alfred) Peterson.

Natuur en Milieu

Secretariaat: 038 499 85 00
De eenheid Natuur en Milieu is verantwoordelijk voor de strategie- en beleidsontwikkeling op natuur- en landschapsbeleid en -beheer. Ook is de eenheid verantwoordelijk voor de milieu- en saneringsopgaven in de provincie. Hoofd van de eenheid is de heer H. (Hennie) Schumann.

Wegen en Kanalen

Secretariaat: 038 499 70 00
De eenheid Wegen en Kanalen is verantwoordelijk voor de programmering en de uitvoering van beheer, onderhoud en nieuwbouwprojecten van de provinciale infrastructuur en verkeersmanagement(projecten). Hoofd van de eenheid is de heer E. (Erik) Jungerius.

Publieke Dienstverlening

Secretariaat: 038 499 76 00
De eenheid Publieke Dienstverlening verstrekt vergunningen, subsidies, beleidsinformatie en GIS-bestanden en is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de door haar afgegeven vergunningen. Tevens is de eenheid Publieke Dienstverlening verantwoordelijk voor de uitvoering van het provinciaal grondbeleid. Hoofd van de eenheid is de heer E. (Erik) Jungerius.

Bedrijfsvoering

Secretariaat: 038 499 95 00
De eenheid Bedrijfsvoering levert diensten en kaders passend bij provinciale opgaven op het brede terrein van de bedrijfsvoering voor bezoekers, medewerkers, management en bestuur. Hoofd van de eenheid is de heer C. (Cees) Timmer.

Bestuurs- en concernzaken

Secretariaat: 038 499 87 00
De eenheid Bestuurs- en concernzaken opereert op het snijvlak van het bestuurambtelijke management en bestuurlijke verhoudingen, faciliteert/ondersteunt besluitvorming voor het College en concernbrede overleggen, is verantwoordelijk voor strategische advisering op het gebied van kwaliteit openbaar bestuur en voor concerncontrol, en ondersteunt de CdK in haar Rijkstaken. Hoofd van de eenheid is de heer J. (Jaap) Wesselink.