54% van de huishoudens in Overijssel heeft woning energiezuiniger gemaakt

Gepubliceerd op 4 juni 2019

De provincie Overijssel streeft naar een energieneutrale omgeving in 2050. Hoewel dit nog ver weg is, heeft meer dan de helft (54%) van de huishoudens in Overijssel de afgelopen 5 jaar maatregelen genomen om de woning energiezuiniger te maken. Dat blijkt uit cijfers van het recent verschenen WoONonderzoek 2018, een uitgebreide enquête over de woonsituatie van Nederlandse huishoudens, uitgevoerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Energiebesparende maatregelen

De meest genomen maatregel was de vervanging van de CV-ketel door een zuiniger exemplaar (33%), op de voet gevolgd door het aanbrengen van dubbel glas (26%). Het aantal huishoudens dat zonnepanelen installeerde, lag aanzienlijk lager (9%).

De overgrote meerderheid van de Overijsselaren (89%) vindt dat energiezuinige woningen bijdragen aan een leefbare aarde. Toch is het milieu bijna nooit de belangrijkste reden om energiebesparende maatregelen uit te voeren. Zo wordt vaak aangegeven dat het vanwege onderhoud toch al nodig was bijvoorbeeld de CV-ketel of ruiten te vervangen.

Van de huishoudens die geen maatregelen namen om energie te besparen, geeft ruim een derde als reden dat de woning al energiezuinig is. Ook geven veel mensen aan er nog niet aan te zijn toegekomen. Een derde belangrijke reden voor het uitblijven van energiebesparende maatregelen is dat mensen het niet kunnen betalen.

Minder zonnepanelen in Twente

Twente blijft wat zonnepanelen betreft wat achter bij de rest van Overijssel. De afgelopen 5 jaar installeerde 7% van de Twentse huishoudens zonnepanelen, tegenover 11% van de huishoudens in de rest van Overijssel. Resultaat is dat nu 10% van de Twentse huishoudens aangeeft dat de woning over zonnepanelen beschikt, tegenover 15% van de huishoudens in de rest van Overijssel. In andere opzichten zijn de verschillen tussen de Overijsselse regio’s beperkt.

Grote bereidheid maatregelen te nemen als het geld oplevert

2 op de 5 huishoudens vindt de eigen woning energiezuinig. Een iets kleiner deel (ruim 1 op de 4) vindt de woning juist niet zuinig. Ruim de helft vindt dat de woning (nog) energiezuiniger moet worden. Een meerderheid (63%) van de huiseigenaren is bereid (meer) energiebesparende maatregelen uit te voeren in de toekomst. De grote meerderheid wil deze maatregelen alleen nemen als ze de kosten kunnen terugverdienen met een lagere energierekening.

Stimuleren energiebesparing en -opwek

De provincie en zeven andere kernpartners werken in het programma Nieuwe Energie Overijssel samen aan 20% energie uit duurzame bronnen en 6% energiebesparing in 2023. Daartoe worden o.a. woningeigenaren gestimuleerd besparingsmaatregelen te nemen en nieuwe energie op te wekken. Het programma ondersteunt o.a. gemeenten bij het door ontwikkelen van hun energieloketten en biedt een aantrekkelijke korting op de Overijsselse Energiebespaarlening.

Duurzaam bouwen

In Overijssel hebben we de landelijke nota ‘Nederland Circulair in 2050’ onderschreven. We stimuleren dat via regionale transitieagenda’s, subsidies en proeftuinen om innovatieve woonideeën inzichtelijk en van de grond te krijgen. Dat doen we samen met inwoners en marktpartijen. Zo spelen we in op de grote veranderingen waar we voor staan op het gebied van duurzaam bouwen, energie, vergrijzing en klimaatverandering.