Waterprojecten: aanleg, onderhoud en watervoorziening

Gepubliceerd op 1 april 2021

IJsseldelta-Zuid

luchtfoto ijsseldelta

Het programma IJsseldelta richt zich op het grote gebied rond de monding van de IJssel tussen Kampen, de IJssel en het Drontermeer.

Doel is de verbetering van de waterveiligheid (Ruimte voor de Rivier), de leef- en werkomgeving en de doorstroom van het verkeer. Inmiddels is de IJssel uitgebaggerd om meer water af te voeren, en is het Reevediep aangelegd. Dit is een hoogwatergeul tussen de IJssel en het Drontermeer. Via deze bypass kan hoogwater op de IJssel sneller en makkelijker naar het Drontermeer. Daarnaast wordt gewerkt aan de realisatie van de Reevesluis, Drontermeerdijk, N307 Roggebot-Kampen en Recreatieterreinen.

Zoektocht water Twente

waterwinning

Overijssel, Gelderland, drinkwaterbedrijf Vitens, waterschap Rijn&IJssel zoeken een oplossing voor het toekomstig tekort van 5 tot 7 miljoen m3 drinkwatercapaciteit in Twente. Van tien gebieden die geschikt leken, koos de provincie de locatie Vriezenveen-Daarle. Binnen dat zoekgebied moeten het uiteindelijke waterwingebied en het grondwaterbeschermingsgebied worden bepaald. Net als de plek waar de waterwinputten en het zuiveringsgebouw moeten komen. Vitens startte medio 2018 met een verkennend onderzoek hiernaar.

Ruimte voor de Vecht

vecht

Samen met dertien partners streeft provincie Overijssel ernaar de Vecht en het Vechtdal te ontwikkelen tot een halfnatuurlijke laaglandrivier (Het water van de Vecht krijgt meer mogelijkheid op natuurlijke wijze te stromen, door elementen als nieuwe meanders, ontsteende oevers, poeltjes en nevengeulen.). Het programma Ruimte voor de Vecht is daarbij het uitgangspunt. Meer ruimte voor het water wordt hierin gecombineerd met een veilige afvoer van hoogwaters, ontwikkeling en ontsluiting van de natuurlijke schatten van de Vecht. Daarmee ontstaan nieuwe kansen voor de economie en voor de sociale structuur in het Vechtdal.

IJssel-Vechtdelta

ijsselkade

In dit gebied stromen IJssel, Overijsselse Vecht en de Sallandse weteringen samen. Tegelijkertijd is er een sterke invloed merkbaar van het IJsselmeer.
Door klimaatverandering moeten we ons in dit gebied voorbereiden op meer wateraanvoer door de rivieren, een mogelijk hoger peil van het IJsselmeer, en extra watertoevoer in droge tijden. Zodat wonen, werken en leven ook in 2100 nog steeds mogelijk is. Daarom werkt de provincie, samen met regionale overheden, bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties samen aan een toekomstbestendige, waterveilige delta.

Boek IJssel-Vechtdelta

Het vernieuwde IJssel-Vechtdeltaboek, met alle informatie uit de projecten die zijn of worden uitgevoerd de afgelopen periode, is op te vragen via de e-mail:

E-mail: secretariaatrb@overijssel.nl