Zoektocht drinkwatercapaciteit Twente

Gepubliceerd op 9 november 2022

Als we niets doen, komt er in de toekomst een tekort van 5 à 7 miljoen m³ drinkwater in Twente. Daarom is provincie Overijssel, samen met Gelderland, drinkwaterbedrijf Vitens en de waterschappen Vechtstromen, Rijn & IJssel en Drents Overijsselse Delta, op zoek gegaan naar geschikte nieuwe drinkwaterwingebieden. In 2017 viel de keus op locatie Vriezenveen-Daarle als zoeklocatie.

Onderzoek naar de beste plek voor het waterwingebied

Binnen dit gebied moeten het uiteindelijke waterwingebied en het grondwaterbeschermingsgebied worden bepaald. En daarmee ook de plek voor de waterwinputten en het zuiveringsgebouw. Ook is er veel onderzoek nodig. Zoals naar de kwaliteit van het grondwater, bodem, en omgevingseffecten (onder andere door droogte). Ook moet bekeken worden hoe we de kwaliteit van het drinkwater goed kunnen houden. Drinkwaterbedrijf Vitens leidt deze onderzoeken. Alle informatie daarover staat op de website van Vitens.

Wat levert de nieuwe drinkwaterwinning op?

Maximaal 5 miljoen m³ drinkwater per jaar bij Vriezenveen - Daarlerveen - Daarle. Dat zijn 2.000 Olympische zwembaden vol! Dat is drinkwater voor 30.000 huishoudens in Twente, en daarmee voor 10% van alle inwoners van Twente. Vitens begint met de winning van 3 miljoen m³ drinkwater per jaar. En kijkt daarna of dit naar 5 miljoen m³/jaar kan.


Contact

Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Telefoon: 038 499 80 90
E-mail: postbus@overijssel.nl