Klimaatadaptatie

Gepubliceerd op 23 september 2022

Ons klimaat verandert: het wordt warmer, natter, droger, en de zeespiegel stijgt. Hittegolven nemen toe, regen- en hagelbuien zijn heviger, het stormt vaker, en het is soms langere tijd erg droog. Het is dan ook een hele uitdaging om onze leefomgeving, economie en natuur gezond en aantrekkelijk te houden. Dat maakt in ieder geval nodig dat we ons watersysteem (rivieren en kanalen, stuwen, grondwater) aanpassen aan de klimaatverandering.

Contact

E.C. Eggink

Telefoon: 038 499 81 81
E-mail: klimaatadaptatie@overijssel.nl

Klimaatadaptatie: aanpassing aan de klimaatverandering

Hoe houden we voldoende, schoon en veilig water voor nu en later? Een klimaatbestendig en robuust watersysteem in 2050 vraagt nú om flinke stappen en de juiste keuzes daarvoor. Keuzes op het gebied van ruimtelijke inrichting en grondgebruik. Dat kan alleen als we als provincie nauw samenwerken met alle partijen, zoals bedrijven, inwoners, boeren, scheepvaart, natuur- en wegbeheerders, en vele anderen. Zij zijn vaak de eigenaar van de grond en de watergangen.

Waar koersen we op?

 • Zuinig en zorgvuldig watergebruik. Dat vraagt om andere landbouwmethoden, afwegingen in type natuur, en hergebruik van water bij bedrijven. En niet in de laatste plaats om bewustwording bij gebruikers.
 • Het hele jaar door voldoende water. Daarvoor moeten we regenwater in natte periodes ‘vasthouden’ voor gebruik in drogere periodes. Dat kan bijvoorbeeld in grondwater.
 • Water en watersysteem als leidraad bij nieuwe ontwikkelingen in de leefomgeving. De hoeveelheid en de kwaliteit van water en het watersysteem wordt maatgevend bij het bepalen van een plek voor nieuwe ontwikkelingen. Ook zijn daar alleen nog functies toegestaan die in het gebied passen.

Download het programma Klimaatadaptatie (pdf, 1,4 MB)

Ieder in zijn rol

In Overijssel spelen er verschillende partijen een belangrijke rol rond het onderwerp 'droogte'.

Waterschappen

Er zijn twee grote waterschappen in Overijssel. Zij zorgen voor droge voeten, schoon water en voldoende water.

 1. Het Waterschap Vechtstromen beslaat onder andere delen van Salland en Twente.
  www.vechtstromen.nl
 2. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta beslaat delen van Salland en de Kop van Overijssel.
  www.wdodelta.nl

Vitens

Dit bedrijf zorgt voor winning van drinkwater, zuivering van water en levering aan inwoners. Door het hoge verbruik in deze warme en droge tijden kan de waterdruk lager zijn. Op haar site heeft Vitens veel bespaartips voor consumenten.
www.vitens.nl/warmte

Provincie Overijssel

Als provincie gaan we over tal van beleidsterreinen die betrekking hebben op de leefomgeving in Overijssel. Zoals voldoende schone bronnen voor drinkwatervoorziening, waterkwaliteit (zwemwater), bruggen en sluizen, wegen en natuur. Droogte raakt aan veel van deze onderwerpen waarmee we als provincie actief zijn. Daarom werken we, samen met de 25 Overijsselse gemeenten en alle betrokken partijen, aan het voorkomen van droogte.

De veiligheidsregio’s

De veiligheidsregio’s zijn ingesteld om inwoners beter te beschermen tegen de risico’s van branden, rampen en crises. In Overijssel hebben we twee veiligheidsregio’s.

 1. Veiligheidsregio IJsselland gaat over ongeveer de westelijke helft van Overijssel.
  www.vrijsselland.nl
 2. Veiligheidsregio Twente gaat over ongeveer de oostelijke helft van Overijssel.
  www.vrtwente.nl

Verdringing: wie krijgt als eerste?

Als water schaars wordt, willen we water gebruiken voor de meest belangrijke doelen. De volgorde van belangrijkheid wordt weergegeven in de verdringingsreeks. Door vooraf aan te geven hoe we belangen tegen elkaar afwegen, bieden we duidelijkheid aan alle gebruikers.

Meer informatie over de verdringingsreeks