Investeringsprogramma Gastvrij Overijssel

Gepubliceerd op 11 mei 2022

Gastvrij Overijssel heeft in 2020 voor de tweede keer een integraal programma samengesteld voor de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie in Overijssel. Het programma is geschreven op basis van de volgende uitgangspunten:

 • Bestemmingsmanagement: aandacht voor de verschuiving van ‘groei’ naar ‘balans’.
 • Ondernemers zijn kennis gedreven aan zet.
 • Landschap verbindt
 • De markt selectiever en beter bedienen.
 • Aantrekkelijke routes in Overijssel laten beleven.

Overijssel ligt daarbij niet ‘op een eiland’. Bij de invulling van het Programma Vrijetijdseconomie 2020 - 2023 is hier rekening mee gehouden. Samenwerking vindt plaats met ‘buurprovincies’ (Oost- Nederland), op landelijke schaal en met de Duitse buren. Marketing en de provinciegrens overschrijdende routenetwerken spelen hierbij een cruciale rol.

De uitgangspunten zijn in het programma verder uitgewerkt in de volgende programmalijnen:

 • Programmalijn I – Ondernemers kennis gedreven aan zet
 • Programmalijn II – Een verbindend landschap
 • Programmalijn III – De markt selectiever en beter bedienen
 • Programmalijn IV – Aantrekkelijke routes, die Overijssel laten beleven

Programmalijn I - Ondernemers kennis gedreven aan zet

Deze programmalijn bevat een vijftal projectlijnen, te weten:

 1. Vitaliteit van het productaanbod

In het vorige programma is een ‘nulmeting’ gedaan naar de vitaliteit van het verblijfs- en dagrecreatieve aanbod voor geheel Overijssel. Aan de hand van deze nulmeting komt er een actieprogramma, dat in 2021 wordt uitgevoerd.

 1. Vergroten innovatiekracht & internationalisering

Het Topprogramma Overijsselse Toeristische Ondernemers (TOTO) wordt voortgezet. Hieraan hebben 125 ondernemers actief deelgenomen. De focus ligt op het vergroten van het internationale marktaandeel, een grotere weerbaarheid ten aanzien van grote boekingskantoren en een ontwikkeling die past bij de signatuur van Overijssel. Dit gebeurt door meer focus op buitenlandse gasten, extra kansen in de toeristische periodes tussen hoog- en laagseizoen, minder traditionele boekingsperiodes en mogelijkheden voor ‘dynamic pricing’.

Uiteraard krijgen hier de maatregelen als gevolg van de coronapandemie ook een plaats.

 1. Wendbare arbeidsmarkt

Het vinden en behouden van personeel is in de toeristische sector is steeds moeilijker. Gastvrij Overijssel wil via intensieve samenwerking met het onderwijs werken aan imagoverbetering van de sector, daarnaast gaat het om het opzetten van een vacaturewebsite, verbeterde automatisering, inzetten van robotisering, introductie van een kennispaspoort en uitruil van (seizoens-)personeel tussen bedrijven.

 1. Energietransitie

Gastvrij Overijssel zet samen met branche- en koepelorganisaties in op energiebesparing in de gebouwde omgeving door onder andere energiescans, informatie en inspiratiesessies), bij grootverbruikers (met energieteams en verbindingen naar de energietransitie) en door het bevorderen van duurzame mobiliteit en vitaliteit (o.a. e-bikes en fietsinfrastructuur).

 1. R&D Gastvrij Overijssel

De inzet op bestemmingsmanagement is een belangrijke stap voor duurzame ontwikkeling van de toeristische groei. ‘Heatmap’ (sturen op vrijetijdsbelasting per regio), gebieds- en bestemmingsontwikkeling (o.a. IJsselvallei en Sallandse Heuvelrug), ontwikkeling Overijsselse iconen met internationale allure. Kennis en data voor ondernemers worden beter benut (Regionale Data Alliantie met drie taken als: kennisknooppunt, kenniswerkplaats en kennispodium). Nationale samenwerking met de Landelijke Data Alliantie.

Programmalijn II - Een verbindend landschap

De vele bijzondere en cultuurhistorische landschappen dragen bij aan het ‘groene’ decor voor recreatie en toerisme. Het landschap wordt beïnvloed door veel factoren, zoals agrarisch gebruik en infrastructuur en ook klimaatverandering en de energietransitie zorgen voor verandering. In deze programmalijn verbindt Gastvrij Overijssel de grote thema’s met als doel de kwaliteitsverbetering van ons landschap.

 1. Groene gebiedsontwikkeling

Samenwerking met terreinbeheerders, ondernemers en overheden als het gaat om onontdekte parels en spreiding van drukte tijdens piekmomenten in kwetsbare gebieden. Creëren van sterke netwerken van ‘groene’  toeristische ondernemers en organisaties zijn essentieel.

 1. Natuur-inclusief ondernemen

Voortzetting van de succesvolle regelingen  ‘Vergroenen aanzicht’ en ‘Bedrijfsnatuurplan’ en een extra regeling voor de doorontwikkeling. Hierbij gaat het om het faciliteren van groene productinnovaties, waarbij de verbinding met natuur, zorg en welzijn, energie en klimaat centraal staat. Ondernemers worden gestimuleerd om zich aan te sluiten bij regionale collectieven voor langdurig landschapsbeheer en om zich hard te maken voor de ‘aandacht-soorten’ van de provincie.

 1. Het landschap beter beleefbaar en ‘leesbaar’ maken

Storytelling, het verhaal van het landschap, aan de hand van gebiedsbiografieën. Cultuur historische iconen beleefbaar te maken en te ontwikkelen als inspiratiebron voor nieuwe initiatieven. Daarnaast ook het succesvolle IVN-programma ‘Gastheer van het landschap’ uit te breiden, zodat ondernemers en hun medewerkers aan hun gasten nog meer over het landschap kunnen vertellen en zodoende op verschillende manieren te laten beleven.

 1. Verbinding leggen tussen natuur en gezondheid

Verbinding maken tussen toerisme en natuur als ‘medicijn’ voor gezondheid en welzijn. Pilots in het Vechtdal worden uitgerold naar rest van de provincie. Hierbij wordt actief ingezet op het koppelen van toeristische landschapsontwikkeling met zorgdoelgroepen en gebruik gemaakt van  toeristische ondernemers bij re-integratie. Ook worden bestaande cross-overs tussen ondernemers, zorgpartijen en specifieke locaties verder uitgebouwd. Inclusief toerisme is belangrijk. Vooral gelet op een goede ontsluiting van natuurterreinen moet iedereen kunnen genieten van landschap en natuur. Gastgerichte marketing rond het thema groenbeleving stimuleert de verbindingen die zijn gelegd.

Programmalijn III - De markt selectiever en beter bedienen

Om de groei van het toerisme in goede banen te leiden, is doordacht vermarkten (moment, doelgroep) essentieel. Het accent ligt op groei van het toerisme buiten het hoogseizoen door gasten die specifiek voor een regio komen en geïnteresseerd zijn in thema’s als erfgoed, natuur, historie en gebiedsverhalen.

De nationale markt is de grootste doelgroep, maar kent een beperkte groeimogelijkheid. De internationale markt biedt de aankomende jaren een groeipotentieel.

VisitOost campagnes

VisitOost wordt neergezet als ‘house of brands’. Het verhaal van VisitOost wordt geladen met de thema’s: Hanzesteden, Giethoorn (Weerribben-Wieden) en Twente (als ‘reasons to travel’).

Programmalijn IV - Aantrekkelijke routes die de gast Overijssel laten beleven

Routes en routenetwerken zijn hét middel voor bewoners én bezoekers voor het beleven van Overijssel als vrijetijdsprovincie. Het gaat daarbij om routes en routenetwerken voor fietsen, wandelen, varen en paardrijden. De routenetwerken vormen een cruciale schakel voor de tevredenheid van toeristen en dagjesmensen. Daarom maakt Gastvrij Overijssel voor de komende jaren de volgende ontwikkelkeuzes:

 1. Doorontwikkeling en digitalisering routenetwerken

Een eenduidig en herkenbaar routenetwerk in heel Overijssel vanuit één systematiek in te richten door het ‘belevingsmodel’ van Twente en Salland in de hele provincie in te voeren. Het routenetwerk aan te bieden in meerdere talen, waaronder Engels en Duits. Vervolgens de informatieverstrekking koppelen aan ondernemers, die langs de route liggen en informatiepanelen daarop af te stemmen.

 1. 365 dagen fietsen in Overijssel

Integrale aanpak van het fietsen, waarbij het zowel gaat om toeristen en dagjesmensen meer te laten fietsen als fietsen recreatief te stimuleren. Ter promotie van fietsen in Overijssel volgt Gastvrij Overijssel de aanpak van Stichting 365 Dagen Fietsen in Overijssel, waarbij toeristen en dagjesmensen gemotiveerd worden om vaker op de fiets te stappen. Hiervoor wordt onder andere ingezet op het verbinden en versterken van een fiets-community.