N743 - Vloedbeltverbinding

Gepubliceerd op 14 november 2022

Betere en veilige doorstroming op robuust wegennet

Het project Vloedbeltverbinding is gericht op het verminderen van het lokale verkeer op de bajonet A1/A35, het leveren van een bijdrage aan het robuuster maken van het wegennet tussen Almelo en Hengelo én het verminderen van het verkeer op de N743 in de bebouwde kom van Zenderen en Borne.

Hoe het begon

Provinciale Staten besloten op 15 december 2021 om een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) op te stellen voor de aanleg van een nieuwe provinciale weg tussen de aansluiting A1/A35 Borne-West en de N743 Almelosestraat inclusief een korte boog naar de Albergerweg (de N744).

De grote hoeveelheden verkeer in het gebied, in combinatie met de structuur van het wegennet, is de belangrijkste oorzaak van het grote aantal ongevallen op de A1/A35 , de verkeersinfarcten rondom de samenloop van de A1/A35 en de files op de N743 door en in de bebouwde kom van Zenderen en Borne.

Voorafgaand aan het besluit van PS is een PlanMER uitgevoerd op gezamenlijk initiatief van provincie Overijssel en gemeenten Borne en Almelo. Deze 1e fase was beschreven op de site van gemeente Borne. Ook zijn daar de rapporten en kaartbeelden te vinden.

Contact

Cindy Evers, omgevingsmanager

Telefoon: 06 11 30 78 58

Voor algemene vragen kun u mailen naar vloedbeltverbinding@overijssel.nl

Inloop

Vanuit het projectteam zijn wij eens in de twee weken aanwezig bij Erve Hondeborg (Esweg 1 te Zenderen) en kunnen inwoners en betrokkenen bij het project ‘inlopen’ voor het stellen van vragen en met ons in gesprek gaan. Dit kan vanaf 14.00 uur op onderstaande data:

  • 16-11-2022
  • 30-11-2022
  • 14-12-2022

Wat kunt u van ons verwachten

Stap 1: Consultatie op basis van het Scopedocument (zomer 2022).

juli -  augustus 2022

Het Scopedocument beschrijft onder meer:

  • het tracé;
  • de principes van de  landschappelijke inpassing;
  • de uit te voeren onderzoeken voor het PIP;
  • de wijze van participatie;
  • de te doorlopen procedure voor het PIP inclusief planning.

Gedeputeerde Staten heeft het Scopedocument op 12 juli vastgesteld en ter inzage gelegd van 15 juli tot 9 september 2022. Direct betrokkenen bij het project zijn geïnformeerd over het moment van ter inzagelegging via een persoonlijk toegezonden nieuwsbrief. Ook vindt communicatie plaats via de huis-aan-huisbladen en op deze site.

Binnen een periode van acht weken kan een reactie worden geven. Alle reacties worden verwerkt in een reactienota en meegenomen bij het opstellen van het Ontwerp-PIP.

Stap 2: Ontwerp PIP

september – november 2022

In deze periode worden alle onderzoeken voor het Ontwerp-PIP gedaan en wordt het Ontwerp-PIP opgesteld. Het Ontwerp-PIP zal, samen met alle onderbouwende rapporten en onderzoeken, eind november door GS worden vrijgegeven voor ter inzage legging. Dit wordt aangekondigd in huis-aan-huisbladen, op de provinciale website en via de nieuwsbrief.

Stap 3: Ter inzagelegging Ontwerp PIP en Nota van Antwoord

december 2022 – januari 2023

Gedurende een periode van 6 weken ligt het Ontwerp-PIP ter inzage en kan hierop een zienswijze worden geven. De provincie stelt een Nota van Antwoord op voor alle indieners en gebruikt de zienswijzen om het Ontwerp PIP te verbeteren om te komen tot het definitief PIP

Stap 4: Definitief PIP

februari – juni 2023

In deze periode wordt het PIP gemaakt en aangeboden aan Provinciale Staten (PS) ter vaststelling. Voorafgaand aan besluitvorming door PS wordt het plan behandeld tijdens de commissievergadering Verkeer en Vervoer.

Na vaststelling wordt het PIP gepubliceerd en kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken bezwaar maken tegen het plan bij de Raad van State.

De ruimtelijke basis voor het PIP is het uitgewerkte ontwerp van het tracé ‘Bundeling A1/A35’ uit de PlanMER.