N377 Hasselt - De Lichtmis

Gepubliceerd op 16 november 2022

De provinciale weg N377 Hasselt - De Lichtmis is een belangrijke ontsluitingsweg voor Noordwest-Overijssel. De N377 ligt van oudsher op een dijk. De rijbaan en bermen van de N377 zijn daardoor smaller dan op andere provinciale wegen. Op een smalle rijbaan is de kans op frontale aanrijdingen groter en moeten twee tegemoetkomende vrachtauto’s uiterst rechts rijden om elkaar te passeren. Dat zorgt voor verzakkingen in de ondergrond, waardoor de weg meer onderhoud nodig heeft.

Informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Het projectteam is per mail bereikbaar. U kunt hen mailen via N377hasselt-delichtmis@overijssel.nl.

Drie fasen

In drie fasen willen wij de weg aanpassen en veiliger maken:

  • Fase 1: vervangen waterkant Oude Vaart (Hasselt-’t Rakje, periode november 2022 - maart 2023)
  • Fase 2: nieuw wegontwerp (’t Rakje- De Lichtmis, start voorjaar 2023) en grondwerk (start najaar 2023)
  • Fase 3: onderhoud en verbeteringen (Hasselt- De Lichtmis, start 2025 of 2026).

Wat gaan we doen in fase 1?

We vervangen de waterkant van de Oude Vaart. Dit is het deel van hectometerpaal km 1,5 (bebouwde kom van Hasselt) tot hectometerpaal km 2,95 (buurtschap ’t Rakje). De bestaande beschoeiing (waterkant) tussen Hasselt en ‘t Rakje is gemaakt van houten palen. Die beschoeiing is in een slechte staat. De houten palen worden vervangen door een betonnen damwand. De damwand plaatsen we iets verder in de Oude Vaart zodat de wegberm breder wordt. Voor de damwand komt een natuurvriendelijke vooroever die de biodiversiteit vergroot.

In november 2022 zijn we begonnen met het aanbrengen van de betonnen damwand.

De damwand verwachten wij te plaatsen vanaf oktober 2022. Afhankelijk van weersomstandigheden (zoals vorst) zijn de werkzaamheden uiterlijk in maart 2023 afgerond. Er wordt gewerkt vanaf het water, dus het verkeer op de N377 heeft weinig last van de werkzaamheden.

Wat gaan we doen in fase 2?

In overleg met aanwonenden en andere geïnteresseerden maken we een nieuw wegontwerp van de bebouwde kom van Hasselt (hectometerpaal km. 1,5) tot aan de verkeerslichten bij De Lichtmis (hectometerpaal km. 7,1). We willen de rijstroken verbreden, zodat de kans op frontale aanrijdingen kleiner wordt en er minder schade optreedt aan de weg. Ook willen wij de bermen breder maken zodat ze een veilige uitwijk- of pechruimte worden.

Als het ontwerp afgerond is, gaan we de grondwerken voorbereiden tussen ’t Rakje (ongeveer km 3,0) tot aan De Lichtmis (km 7,1). Het grondwerk (aanbrengen van zand en grond) is nodig omdat de weg en bermen breder worden of misschien zelfs iets verschoven worden. Dan past de weg niet meer bovenop de bestaande dijk. We verwachten dat het grondwerk in het najaar van 2023 uitgevoerd wordt.

Wat gaan we doen in fase 3?

We voeren het onderhoud uit aan de weg tussen hectometerpaal km 1,5 en hectometerpaal km 7,1. Wij verwachten dat het grondwerk uit fase 2 ongeveer twee jaar moet inklinken voordat wij de nieuwe weg kunnen aanleggen. In 2025 of 2026 gaan wij de volledige rijbaan verwijderen en opnieuw opbouwen. De wegbermen zijn al eerder (in fase 2) breder en veiliger gemaakt. Wij willen in deze fase ook de rijstroken verbreden. Dan kan alleen als er voldoende (extra) geld is. Dat hangt onder meer af van het ontwerp dat in fase 2 wordt opgesteld. In 2023 of 2024 besluiten we over de mogelijke verbreding van de rijstroken.

De werkzaamheden in de verschillende fasen gaan gevolgen hebben voor het verkeer op de N377. Het is op dit moment nog niet duidelijk welke gevolgen. Meer informatie volgt later op deze site.

Natuurvriendelijke Oever langs de Dedemsvaart - N377

In fase 2 van het project N377 Hasselt-De Lichtmis onderzoeken we ook de mogelijkheden voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever (NVO) langs de noordelijke oever van de Dedemsvaart tussen Hasselt en De Lichtmis.

Dit doen we in samenwerking met het waterschap WDOD. Het Waterschap heeft de ambitie om de bestaande harde oeverconstructie aan de noordkant van de Dedemsvaart te vervangen door een Natuurvriendelijke Oever (NVO).
De overgang van land naar water is bij oevers met damwanden vaak abrupt. NVO’s verbeteren de biodiversiteit in en rondom de Dedemsvaart. Zowel de flora als de fauna profiteren hiervan. De begroeiing wordt diverser, omdat de geleidelijke overgang van land naar water geschikt is voor onderwatervegetatie, drijvende vegetatie en moerasvegetatie.
Ook zullen er diverse Fauna Uittreedplaatsen (FUPS) worden aangelegd om dieren ( bijvoorbeeld reeën, klein wild en eenden, maar ook amfibieën) in staat te stellen weer uit het water van de vaart te klimmen.
Tijdens de planuitwerking onderzoeken we verschillende varianten voor de NVO’s. Bijvoorbeeld een variant met een schuin aflopende oever en één met een zgn. vooroever (lage damwand met een plas/dras-berm). Voor de aanleg van NVO’s is meer ruimte nodig dan voor een oeverconstructie met damwanden.
In het eerste kwartaal van 2023 maken de provincie en het waterschap de keuze of deze NVO (en zo ja, welke variant) wordt aangebracht in fase 3 van het project, gelijktijdig met de aanleg van de N377.