Knelpunten N35

Gepubliceerd op 19 januari 2022

De knelpunten op de N35 zijn onderverdeeld in de thema's bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Bereikbaarheid

1. Langzaamrijdend (vracht)verkeer

Voor een groot gedeelte is de N35 een enkelbaans weg met een rijstrook per rijrichting. Zwaar verkeer beweegt langzamer en houdt sneller verkeer op. Als er geen inhaalmogelijkheden zijn dan kan het tot levensgevaarlijke inhaalmanoeuvres leiden. Met een extra rijstrook kan er veiliger ingehaald worden.

2. Maximumsnelheid

De maximumsnelheid verschilt per weggedeelte. Binnen de bebouwde kom van dorpen zoals Mariënheem en Nijverdal mag je maximaal 50 km/u rijden. In enkele gebieden 60 of 70 en de maximumsnelheid voor het grootste deel van de N35 is 80 km/u. Een constante snelheid is duidelijker en levert een betere doorstroming op.

3. Spooroverweg

Gemiddeld kruist er elk kwartier een trein de N35 tussen Raalte en Nijverdal. Gesloten spoorbomen zorgen voor een langere reistijd. De combinatie van gesloten spoorbomen en passerende voertuigen, zoals scooters en voetgangers kan gevaarlijk zijn. Een ongelijke spoorwegkruising is veiliger en levert tijdswinst op.

4. Verkeerslichten

Tussen Almelo en Zwolle zijn veel kruispunten met verkeerslichten, vooral in de bebouwde gebieden. Rood licht bezorgt overstekende voetgangers, landbouwverkeer en ander autoverkeer oponthoud. Ongelijkvloerse kruisingen voorkomen de kans op ongevallen en leiden in de regel tot een betere verkeersdoorstroming.

Verkeersveiligheid

1. Middenberm

De nieuwe weg zal twee rijbanen hebben met ieder twee rijstroken, gescheiden door een middenberm. Gescheiden verkeersstromen voorkomen frontale botsingen en leiden tot een betere doorstroming. Langzaam rijdend verkeer kan eenvoudig worden gepasseerd. Een stroomweg heeft geen vluchtstroken, daarvoor zullen er parallelwegen aangelegd worden die deze functie overnemen.

2. Gelijkvloerse kruisingen

Momenteel zijn er veel gelijkvloerse kruispunten met verkeerslichten. Ongelijkvloerse kruisingen leveren een betere doorstroming en hogere veiligheid op voor de gebruikers.

3. Langzaam verkeer

Fietsers, voetgangers en scooterrijders zijn kwetsbaar. Bij ongevallen met auto's zijn zij vaak het slachtoffer. Door het scheiden van snel- en langzaam verkeer voorkom je veel ongevallen en komen beide verkeersgroepen beter tot hun recht.

4. Landbouwverkeer

Tractoren en graafmachines rijden soms op de N35, op parallelwegen of kruisen de N35. Op de nieuwe N35 mogen zij niet komen. Dat levert een veiligere en snellere rijomgeving voor snelverkeer op.

5. Filevorming

Elke weg heeft een maximum aantal voertuigen dat optimaal van de weg gebruik kan maken. Gaat het voertuigaantal nog hoger, dan gaat de efficiëntie omlaag en ontstaat er vertraging. Met name tijdens de spits, bijvoorbeeld tussen Zwolle en Wijthmen, is dat het geval. Files worden minder lang als er meer ruimte is door de aanleg van meer asfalt, een hogere maximum snelheid en het wegnemen van geregelde kruispunten.

6. Ongelukken

De N35 is een onveilige weg en heeft een te lage EuroRAP score. Dat betekent dat de verkeersonveiligheid direct te maken heeft met de weginfrastructuur. De N35 is in het oosten van Nederland een van de meest onveilige wegen met maandelijks een ongeluk van lichte dan wel zware aard.

Leefbaarheid

1. Geluidsoverlast

Omwonenden hebben last van optrekkend en afremmend verkeer, getoeter en sirenes. Er is minder overlast als de weg niet in de bebouwde kom ligt.

2. Luchtkwaliteit

Minder files, ongelijkvloerse kruisingen en twee rijstroken per rijbaan zorgen voor minder uitstoot van CO2. Bij ongeveer 25.000 auto's per werkdag tussen bijvoorbeeld Zwolle en Wijthmen is het effect van een goede doorstroming groot.

3. Lelijke elementen

Overijssel is een mooie provincie. Met de komst van de N35 verandert het landschap. Tegelijkertijd kun je ontsierende landschapselementen weghalen of aanpassen, zodat de omgeving beter tot uiting komt.

4. Natuurgebieden

De nieuwe N35 houdt rekening met natuurgebieden. Waar natuur wordt aangetast, compenseren we dat. Ten westen van Nijverdal zijn een tweetal ecoducten in de Sallandse Heuvelrug om de barrièrewerking van de N35 tegen te gaan.