N35 Verbeteringen knooppunt Raalte

Gepubliceerd op 23 juni 2022

De N35 is een belangrijke route van Zwolle naar Twente. Een goede en veilige doorstroming van het verkeer is belangrijk voor alle gebruikers en aanwonenden van de N35 - nu en in de toekomst.

De komende jaren werkt Rijkswaterstaat aan knelpunten op de rijksweg N35 tussen Zwolle en Wierden om deze verbinding verkeersveiliger te maken. De Provincie Overijssel en haar partners Rijkswaterstaat, gemeente Raalte en ProRail pakken het knelpunt knooppunt Raalte aan.

Contact

Provincie Overijssel

E-mail: knooppuntraalte@overijssel.nl 
Telefoon: 06 29 68 43 66

Over het project

De aanleiding

Er zijn veel redenen om het knooppunt aan de westkant van Raalte te verbeteren:

 • Een goede veilige doorstroming van het verkeer.
 • Ter hoogte van het knooppunt staan regelmatig files.
 • Bij het knooppunt gebeuren relatief veel ongevallen.
 • Spoorlijn Zwolle-Enschede is een spoorlijn die de N348 en het naastgelegen fietspad in Raalte gelijkvloers kruist, dit zorgt voor onveilige situaties en files.
 • Fietsers kruisen de spoorlijn en het kruispunt N35/N348 gelijkvloers.
 • De parallelweg gaat bij hectometerpaal 18,7 over in een fietspad waardoor het landbouwverkeer vanaf de Knapenveldsweg tot knooppunt Raalte over de N35 rijdt.
 • De verwachting is dat de drukte in het verkeer alleen maar gaat toenemen.

Verbeteringen

De verbeteringen aan knooppunt Raalte N35 is een gemeenschappelijk project van Rijkswaterstaat, gemeente Raalte, provincie Overijssel en ProRail. Hiernaast wordt op meerdere plaatsen aan de N35 gewerkt. Het is de regionale ambitie om van de N35 een regionale stroomweg te maken met zo min mogelijk oponthoud voor verkeer (Mirt-verkenning).

Vanuit het Rijk wordt gekeken hoe de N35 anders ingericht kan worden om deze weg nog verkeersveiliger te maken. Vooruitlopend op dit project voert Rijkswaterstaat vanuit het project ‘N35: verbeteren verkeersveiligheid Wijthmen-Nijverdal’ verschillende veiligheidsmaatregelen door op de N35. Er is een actieve samenwerking met de omliggende projecten om zo goed mogelijk op elkaar te kunnen aansluiten.

In de omgeving van knooppunt Raalte zijn op dit moment verschillende ontwikkelingen. Naast het eerder genoemde project van Rijkswaterstaat (N35) zijn er projecten en ontwikkelingen in de omgeving van Knooppunt Raalte. De projecten in de omgeving zijn onder andere:

 • De ontwikkeling van een transferium bij station Raalte en een nieuw P+R terrein.
 • De bouw van de nieuwe woonwijk ‘Franciscushof’ in Raalte-Noord.
 • De ontwikkeling van meer snelle fietsroutes in de regio.
 • Eventuele toekomstige verdubbeling spoorlijn Zwolle-Enschede.
 • De toekomstige verbreding en verkeersveiligheidsaanpak N35.

Hoe staat het met het ontwerp?

Tijdens de verkenningsfase zijn verschillende varianten van het kruispunt onderzocht en is er op basis van dit onderzoek gekozen voor een voorkeursvariant. Omdat het voorkeursalternatief niet gerealiseerd kan worden binnen het vastgestelde budget, wordt gekeken wat binnen het beschikbare budget wel mogelijk is. Zonder daarbij toekomstige ontwikkelingen onmogelijk te maken.

Deze voorkeursvariant gaat onder andere uit van:

 • Een ongelijkvloerse kruising van de N348 met het spoor en met de N35. De N348 komt daarbij lager te liggen. Het spoor en de N35 gaan er overheen. Dit is verkeersveiliger dan een ongelijkvloerse kruising.
 • De N35 gaat ter hoogte van het nieuwe knooppunt maximaal 1 meter omhoog ten opzichte van de huidige hoogteligging.
 • De N35 wordt uitgevoerd in 2 van elkaar gescheiden rijstroken met een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. Wel wordt het brugdek over de N348 voorbereid op een weg met 2x2 rijstroken.
 • Een parallelstructuur aan beide zijden van de N35 voor langzaam verkeer, zoals fietsers en landbouwverkeer. Via deze parallelstructuur kunt u straks bijvoorbeeld bij het tuincentrum komen.
 • Een doorgang voor fietsverkeer onder het spoor langs de N348 én een fietsverbinding van Raalte-Noord naar Raalte Dorp met onderdoorgangen onder de N35 en het spoor.
 • Vervanging van de huidige carpoolplek. Dit doen we omdat de nieuwe weg meer ruimte nodig heeft in de toekomst, ook de ruimte waar nu de carpoolplek ligt. De carpoolplek wordt elders bij het knooppunt teruggebracht. Indien mogelijk wordt op deze plek ook de bushalte teruggebracht.
 • Afsluiting van de kruising Knapenveldsweg, op andere plekken in het ontwerp worden veilige aansluitingen op de N35 teruggebracht.

Verbeteren verkeersveiligheid Wythmen-Nijverdal

Benieuwd naar het project 'N35: verbeteren verkeersveiligheid Wythmen - Nijverdal'? Meer informatie vindt u op de website van Rijkswaterstaat.

www.n35wijthmennijverdal.nl

Knelpunten N35

De knelpunten op de N35 zijn onderverdeeld en beschreven in de thema's bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Informatie over de Knelpunten

Brief

In december 2021 hebben wij een brief naar de omgeving gestuurd over de ontwikkelingen van het knooppunt. Heeft u deze brief niet ontvangen of bent u hem kwijt? Stuur een mail naar knooppuntraalte@overijssel.nl

Bezuinigingen

In 2018 hebben het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, provincie Overijssel en gemeente Raalte een bestuursovereenkomst gesloten voor de verbetering van Knooppunt Raalte. Dit is de kruising tussen de N35 en de N348, ook wel kruispunt Bos genoemd. Het voorkeursalternatief uit de bestuursovereenkomst is verder uitgewerkt. De gezamenlijke partners zijn tot de conclusie gekomen dat het in 2018 vastgestelde budget van € 50,2 miljoen niet toereikend is voor de realisatie van het project. Daarom moeten er keuzes gemaakt worden over het project. Dat kost tijd en heeft impact op de geplande realisatie.

Waarom wordt Knooppunt Raalte aangepakt?

De verbetering van Knooppunt Raalte is een lang gekoesterde wens. De aanpak moet zorgen voor een structurele verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming voor het knooppunt Raalte. Waar zowel auto-, trein-, landbouw-, fietsverkeer en voetgangers van profiteren.

Wat maakt de aanpak van Knooppunt Raalte duurder?

Uit de analyse blijkt dat er verschillende oorzaken zijn. Er is sprake van een behoorlijke inflatie, waar geen rekening mee gehouden is. Daarnaast is het ontwerp op onderdelen aangepast om alvast te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Dit heeft tot hogere kosten geleid. Ook de langere doorlooptijd en optimistische inschattingen van een aantal onderwerpen in het verleden hebben geleid tot een kostenverhoging. Alles bij elkaar maakt dat het tekort € 48 miljoen is. Het is op dit moment niet realistisch dat dit allemaal wordt toegevoegd aan het eerder vastgestelde budget.
De verbetering van Knooppunt Raalte is een lang gekoesterde wens. De aanpak moet zorgen voor een structurele verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming voor het knooppunt Raalte. Waar zowel auto-, trein-, landbouw-, fietsverkeer en voetgangers van profiteren.

Wanneer weten we meer?

De partners hebben gezamenlijk afgesproken op zoek te gaan naar extra budget voor de indexering. Hiermee wordt slechts een deel van het benodigde budget gedekt. Er moet daarom worden gekeken wat er binnen het beschikbare budget wel mogelijk is, zonder toekomstige ontwikkelingen onmogelijk te maken. Daarom moeten de partners nu met elkaar ingewikkelde keuzes maken. Dit kost tijd en wij verwachten daar dit najaar meer over te kunnen vertellen. Het gemaakte ontwerp wordt nu niet gedeeld, aangezien dit nog kan veranderen.

Inspraak

Hoe kunt u over het ontwerp meedenken?

Wanneer het schetsontwerp gereed is presenteren wij u dit. U heeft de mogelijkheid hierop te reageren en vragen te stellen. Ook gaan we in gesprek met de omgeving, zodat u kunt meedenken over de inrichting rondom het knooppunt. Deze reacties verzamelen wij en nemen wij waar mogelijk mee in de plannen voor het voorlopig ontwerp. Ook dat ontwerp zullen wij weer aan u presenteren.

Het voorlopig ontwerp wordt vertaald naar een bestemmingsplan dat door de gemeente Raalte ter inzage wordt gelegd. U kunt door middel van een zienswijze reageren op het bestemmingsplan.

Heeft u in de tussentijd vragen? Dan kunt u contact opnemen met het projectteam.