N337 Olst en Den Nul, onderhoud en herinrichting

Gepubliceerd op 23 augustus 2022

Het wegdek van de provinciale weg N337 tussen Zwolle en Deventer is niet overal meer in goede staat. We gaan de weg daarom in de periode van 2023 tot 2025 herinrichten en verbeteren. We willen de weg toekomstbestendiger, veiliger en leefbaarder maken. Op een manier die past bij de omgeving. We doen dit in 3 fasen.

 1. In fase 1 richten we de weg in het dorp Den Nul opnieuw in, voeren we enkele veranderingen door in Olst en brengen we op enkele andere wegdelen nieuw asfalt aan. De uitvoering van fase 1 start in het voorjaar van 2023 met de aanleg van de rotonde in Olst.
 2. In fase 2 richten we de parallelweg van de N337 tussen Het Anem bij Wijhe en de Jan van Arkelweg bij Harculo in als fietsstraat. De uitvoering van deze fase start in het najaar van 2023.
 3. In fase 3 verbeteren we de hoofdrijbaan van de N337 tussen Wijhe en Harculo bij Zwolle. Deze fase zal in 2024 worden uitgevoerd.

Contact

Edward Looyé

Omgevingsmanager N337

Telefoon: 06 33 90 44 72
E-mail: EJW.Looye@overijssel.nl

Den Nul

Den Nul

Voor de herinrichting van de N337 in Den Nul zijn in 2021 drie mogelijke inrichtingsvarianten bedacht. Aanwonenden en weggebruikers hebben tussen 25 juni en 13 augustus 2021 hun aandachtspunten kunnen doorgeven. Wij hebben de uitkomsten van deze raadpleging besproken met belangenorganisaties (zoals Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond, brancheorganisatie Cumela), Plaatselijk Belang Den Nul-Fortmond-Duur en wij hebben scholieren van Capellenborg gevraagd om te reageren.

Uit de consultatieronde in de zomer 2021 is het volgende naar voren gekomen:

 • De huidige situatie vraagt écht om verbetering.
 • Er is geen optimale variant met een unaniem draagvlak die aan alle belangen en wensen kan voldoen.

‘Variant 2’, een inrichting met een vrij liggend fietspad aan de oostzijde (in twee richtingen berijdbaar) van de Rijksstraatweg, kreeg veel positieve reacties van de weggebruikers.

Bij de direct aanwonenden van de Rijksstraatweg geeft deze variant zorgen op gebied van toenemende geluid- en trillinghinder, het in- en uitrijden van de uitwegen en over onvoldoende aanwezigheid van parkeerplaatsen.

Na afstemming met de gemeente Olst-Wijhe en de raadpleging bij de belangenorganisaties en scholieren van Capellenborg is variant 2 als voorlopige voorkeursvariant gekozen. Hierdoor krijgt Den Nul:

 • Een veilige fietsroute zodat fietsers richting Deventer niet meer twee keer de N337 over hoeven te steken;
 • Een smallere rijbaan en een haag die bijdragen aan verlaging van de rijsnelheid;
 • Een groenere en daardoor leefbaarder en klimaatbestendiger dorpskern.
 • Minder parkeerplaatsen aan de westkant van de Rijksstraatweg.
 • Bomen worden vervangen of verplant, omdat ze nu in te krappe plantvakken staan en een matige gezondheid hebben.

Ook sluit deze variant 2 het beste aan bij het provinciale beleid voor onder andere fietsroutes en klimaatdoelstellingen.

Visualisatie voorkeursvariant N337 Den Nul, ter hoogte van de Holstweg

Voorlopig Ontwerp

De voorlopige voorkeursvariant is uitgewerkt in een Voorlopig Ontwerp. Tijdens het ontwerpen zijn we onder andere uitgegaan van het volgende:

 • parkeerplaatsen: aan de westkant van de Rijksstraatweg willen we zoveel mogelijk parkeerplaatsen terugbrengen. We hebben parkeertellingen gehouden en het ontwerp getoetst aan het parkeerbeleid van de Gemeente Olst-Wijhe. Het aantal parkeerplaatsen is voldoende;
 • bomen: de aanwezige bomen staan nu in te krappe plantvakken, de gezondheid van de bomen is vaak matig. Ook staan de bomen voor de nieuwe inrichting vaak op verkeerde plekken. We halen alle bomen weg en planten 12 bomen, in verbeterde plantvakken, terug. We onderzoeken nog of het mogelijk is om de huidige bomen te verplanten.
 • uitwegen aan de oostzijde van de Rijksstraatweg: bewoners aan de oostzijde moeten het fietspad oversteken zodra zij de Rijksstraatweg willen op- of afrijden. Om de zichtbaarheid te vergroten houden we de haag laag (tot ongeveer 70 centimeter hoogte). Ook maken we de doorsteken in de haag voldoende ruim. Hierdoor kan het in- en uitrijden van de percelen op een veilige manier plaatsvinden.
 • geluid: we hebben onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat voor één woning het geluidsniveau zodanig toeneemt dat maatregelen nodig zijn. We onderzoeken of het technisch mogelijk is en financieel haalbaar is, om in de hele bebouwde kom asfalt neer te leggen dat minder bandengeluid veroorzaakt. Alle woningen aan de westzijde hebben hier profijt van.

Reacties op Voorlopig Ontwerp

Van vrijdag 19 november 2021 tot en met zondag 16 januari 2022 kon iedereen reageren op het Voorlopige Ontwerp. We hebben in totaal 47 inspraakreacties ontvangen. Aanwonenden van de Rijksstraatweg uitten (nogmaals) hun zorgen over de voorlopige voorkeursvariant. Met alle nieuwe informatie is nogmaals gekeken of de voorkeur hetzelfde blijft en hoe het ontwerp nog verder verbeterd kan worden. Variant 2 komt het meest tegemoet aan alle wensen, eisen en belangen. Daarom behoudt de inrichting met een vrijliggend fietspad aan één zijde de voorkeur.

Na de inspraak zijn er wijzigingen in het ontwerp doorgevoerd en gaan we het volgende nog doen. Wij hebben een aantal actiepunten die komende maanden uitgezocht worden, bijvoorbeeld:

 • we gaan nader onderzoeken waar speedpedelecs en bromfietsers binnen Den Nul gaan rijden: op de rijbaan of over het fietspad;
 • we onderzoeken al of de Rijksstraatweg binnen Den Nul helemaal voorzien kan worden van geluid reducerend asfalt. Samen met de gemeente Olst-Wijhe (eigenaar van de riolering) bekijken we ook de mogelijkheid om de putten in de hoofdrijbaan weg te halen;
 • het terugplaatsen van de snelheidssignalering wordt nader afgewogen;
 • we bekijken of verbreding van het voetpad mogelijk is ter hoogte van huisnummer 55 en 57;
 • we voeren een variantenonderzoek uit voor de bushalte en zoeken in samenspraak met aanwonenden een geschikte locatie van de bushalte;
 • we onderzoeken het toepassen van lagere lichtmasten.

Ontwerp naar Gedeputeerde Staten

Na het informatiemoment van 7 april 2022 in Den Nul werd het plan aan Gedeputeerde Staten toegestuurd. Nieuwe of aanvullende kennis uit de informatiebijeenkomst is daarbij nog toegevoegd. In mei 2022 heeft Gedeputeerde Staten kennis genomen van de voorkeursvariant, het verslag van inspraak en het voorlopige ontwerp, waarna het projectteam verder is gegaan met de contractvoorbereiding.

Naar realisatie

Naar verwachting vindt er na de zomervakantie van 2022 nog een informatiemoment plaats, onder andere om duidelijkheid te geven over de openstaande actiepunten. Streven is om in het najaar de aanbesteding te starten, zodat in het voorjaar van 2023 de uitvoering van het gehele project kan starten. De fasering van diverse onderdelen van de uitvoering maken we later bekend, onder andere op deze website. Het bestek bevat naast de nieuwe inrichting van Den Nul ook de veranderingen in Olst en het onderhoud aan de N337.

Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding vragen we de benodigde vergunningen aan en worden er verkeersbesluiten genomen. Veelal wordt dit verzorgd door de gemeente Olst-Wijhe en de provincie Overijssel. De inspraakmogelijkheden op vergunningen(-aanvragen) en besluiten worden bekend gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl.

Olst

Olst

De N337 (Rijksstraatweg) maakt deel uit van de IJsselroute. Een route die unieke landschappen met elkaar verbindt: zeekleilandschap, laagveen, oeverwal, rivierenlandschap en komgronden. De route verbindt Deventer en Zwolle met de dorpen Olst, Den Nul en Wijhe.

De gemeente Olst-Wijhe wil de omgeving van de Veerweg aantrekkelijker maken. De provincie Overijssel wil binnen de bebouwde kom van Olst groot onderhoud uitvoeren aan de Rijksstraatweg (N337) en gaat een rotonde bouwen op de aansluiting met De Meente. In november 2021 is het voorlopig ontwerp van de ‘basisvariant’ gepresenteerd en kon op deze plannen gereageerd worden. De gemeente en de provincie hebben de wens om nog een aantal extra veranderingen door te voeren, maar hiervoor is op dit moment nog geen budget beschikbaar. De basisvariant met de extra’s heet de ‘plusvariant’.

Visualisatie N337 Olst,
ter hoogte van de Veerweg

Voorlopig Ontwerp Veerweg en Rijksstraatweg (basisvariant)

Tijdens het ontwerpen zijn we onder andere uitgegaan van het volgende:

 • de oversteek bij de Veerweg voor fietsers en voetgangers krijgt een middeneiland. Fietsers en voetgangers kunnen de N337 dan in twee delen oversteken. De helling naar de Benedendijk wordt minder steil aangelegd en er komt voor voetgangers een trap naar de Benedendijk;
 • Er wordt een beigebruine middenstrook (overrijdbaar en zonder hoogteverschil) aangebracht om de bebouwde kom duidelijker te maken;
 • de parkeerplaats bij de Rijksstraatweg en Veerweg (tegenover ’t Pannekoekhuis) wordt opnieuw ingedeeld. Er komen daardoor meer  (wateropnemende) parkeervakken;
 • drie parkeervakken langs de Rijksstraatweg (bij ’t Pannekoekhuis) vervallen, waardoor de verkeersveiligheid en het zicht op de N337 verbetert.
 • de hoge schuine randen langs de rijbaan aan de oostzijde (dorpszijde) worden vervangen door trottoirbanden met lagere schuine randen. Dit type banden geeft een extra signaal aan het doorgaande verkeer om de rijsnelheid te verlagen;
 • Er komt een rotonde op de aansluiting Rijksstraatweg – De Meente volgens een reeds bestaand en vastgesteld ontwerp uit 2017. De trap van de rotonde naar de Benedendijk is nieuw toegevoegd.

Deze basisvariant is tijdens de inspraakperiode getoond.

Reacties op Voorlopig Ontwerp

Van vrijdag 19 november 2021 tot en met zondag 16 januari 2022 kon worden gereageerd op het Voorlopige Ontwerp. In totaal zijn er 34 inspraakreacties ontvangen. Met alle nieuwe informatie is nogmaals gekeken hoe het ontwerp nog verder verbeterd kon worden.

Na de inspraak zijn er wijzigingen in het ontwerp doorgevoerd. Ook zijn er een aantal vragen en aandachtspunten binnengekomen, die de komende maanden worden uitgezocht. Onder andere:

Inrichting Veerweg:

 • Het aanbrengen van een opstelstrook voor fietsers bij de veerpont.
 • Verbetering van de verlichting op de parkeerplaatsen.
 • Afstemmen van anti-parkeermaatregelen en afwatering bij een aantal woningen.

Rijksstraatweg:

 • Aanleg van een voet-/fietspad tussen Veerweg en Bökkers Mölle.
 • Aanbrengen van een type asfalt met meer geluidsreductie (mits de daarvoor benodigde subsidies verleend worden).

Rotonde De Meente:

 • voor de detail-inrichting van de rotonde bij De Meente volgt afstemming met de direct omwonenden.

Aanvullende asfaltwerkzaamheden Rotonde de Kneu tot bebouwde komgrens Olst (Deventer kant)

Op de volgende weggedeelten vervangen wij het asfalt:

 • De hoofdrijbaan van Olst (de bebouwde komgrens aan de Deventer kant) tot en met Den Nul (de bebouwde komgrens aan de Wijhese kant).
 • De hoofdrijbaan van de N337 van de spoorwegovergang bij Herxen tot aan Zwolle.
 • De parallelweg van de N337 vanaf de Bremmelerstraat tot aan de Jan van Arkelweg (ten zuiden van Zwolle).

Gemeente Olst-Wijhe & Gedeputeerde Staten van Overijssel

De Veerweg, maar bijvoorbeeld ook de trappen en hellingbanen naar Benedendijk, zijn in eigendom van de gemeente Olst-Wijhe. Gemeente Olst-Wijhe en de provincie Overijssel maken afspraken om de werkzaamheden samen aan te besteden en aan te leggen. Daarom wordt er een overeenkomst opgesteld.

Het verslag van de inspraak is met het voorlopig ontwerp aan Gedeputeerde Staten (GS) toegestuurd. Nadat Gedeputeerde Staten kennis heeft genomen van de plannen en de overeenkomst met Olst-Wijhe gesloten is, start de volgende fase: het voorbereiden van het bestek.

Naar realisatie

Naar verwachting vindt er in het vierde kwartaal van 2022 nog een informatiemoment plaats. Dit gebeurt onder andere om duidelijkheid te geven over de plusvariant en de openstaande vragen en aandachtspunten vanuit de inspraak. Streven is om in het najaar van 2022 de aanbesteding te starten, zodat in het voorjaar van 2023 de uitvoering van het gehele project kan starten. De fasering van de verschillende onderdelen van de uitvoering wordt later bekend gemaakt, Dit gebeurt onder andere op deze website.

Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding worden de benodigde vergunningen aangevraagd en worden de verkeersbesluiten genomen. Veelal wordt dit verzorgd door de gemeente Olst-Wijhe en de provincie. De inspraakmogelijkheden op vergunningen(-aanvragen) en besluiten worden bekend gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl.

Paralelweg

Herinrichting Parallelweg N337 Wijhe – Zwolle (Fase 2)

Op dit moment treffen we de voorbereidingen voor de herinrichting van de parallelweg van de N337 tussen Het Anem bij Wijhe (hectometerpaal 17.7) tot de Jan van Arkelweg bij Harculo-Zwolle (hectometerpaal 25.6). Op dit traject moet groot onderhoud uitgevoerd worden.

We onderzoeken of we de parallelweg kunnen opwaarderen en deze kunnen inrichten als fietsstraat. Begin 2023 zal hierover meer duidelijkheid zijn.

De fiets verandert snel en biedt steeds meer mogelijkheden, ook voor de langere afstanden. De snelle opkomst van e-bikes en speedpedelecs draagt daar enorm aan bij. Dat biedt nieuwe kansen voor duurzame mobiliteit in Overijssel.

De provincie Overijssel wil het gebruik van de fiets stimuleren door het aanleggen van goede en veilige infrastructuur voor fietsers, ook buiten de bebouwde kom. We willen belangrijke woon- en werkgebieden op een goede manier met elkaar verbinden, zodat bewoners, scholieren, werkenden en recreanten steeds vaker de fiets pakken.

Dat heeft veel voordelen voor de (verkeers)veiligheid van weggebruikers en een vlotte doorstroming van het verkeer. Het vergroot de leefbaarheid van de omgeving. De fietsstraat blijft toegankelijk voor al het verkeer, dat wil zeggen voetgangers, fietsers, (vracht)auto’s en landbouwvoertuigen. Belangrijk voordeel van de fietsstraat is dat fietsers een sterkere rol krijgen op de parallelweg. Met deze inrichting kunnen alle weggebruikers veilig gebruik maken van de parallelweg.

Hoe komt de fietsstraat er uit te zien?

De parallelweg blijft even breed als dat hij nu is. De weg blijft dus 4.00 meter (tussen Herxen en Harculo) en 4.50 meter (tussen Wijhe en Herxen) breed en krijgt aan beide kanten een strook van grasbetonstenen als bermverharding, zodat passeren goed mogelijk is. De fietsstraat wordt ontworpen volgens het model van een zgn “smalle fietsstraat”. Langs de parallelweg staat nu aan beide kanten een mooie rij eikenbomen, die landschappelijk en ecologisch van groot belang zijn. Deze bomenrijen willen we behouden.

Met verkeersborden en/of belijning zal worden aangegeven dat de parallelweg een fietsstraat is, dat wil zeggen dat de auto te gast is. We zullen in de aanloop naar de openstelling van de fietsstraat de bewoners en de omgeving informeren, wat dat betekent voor alle weggebruikers.

Er zullen snelheidsbeperkende elementen in de parallelweg worden aangebracht. Op dit moment geldt op de parallelweg een maximumsnelheid van 60 km per uur. Dat blijft zo.
Op de grotere kruispunten, o.a. bij Windesheim en Herxen, zal de fietsstraat worden doorgetrokken op een iets hoger plateau ten opzichte van de zijwegen. Op deze plekken zullen weggebruikers van de fietsstraat voorrang krijgen ten opzichte van het verkeer van de zijwegen.

Hoe verloopt de planvorming?

In de komende maanden werken we de plannen verder uit in een ontwerp. Naar verwachting zullen we begin 2023 een Voorlopig Ontwerp voor de parallelweg ter inzage leggen. Hierover zullen t.z.t. aankondigingen worden gedaan, zodat iedereen kennis kan nemen van de plannen en het ontwerp. Tijdens de periode van de terinzagelegging kunnen alle belanghebbenden reageren op de plannen. We zullen dan ook een inloopbijeenkomst organiseren in de omgeving om de plannen persoonlijk toe te kunnen lichten aan belangstellenden.

Planning

We verwachten dat we in het voorjaar van 2023 zullen starten met de werkzaamheden van fase 1 bij Olst en Den Nul, in eerste instantie met de aanleg van de rotonde De Meente. In het najaar van 2023 volgen de werkzaamheden van fase 2 aan de parallelweg tussen Wijhe en Zwolle. In 2024 zal fase 3 aan de hoofdrijbaan van de N337 worden uitgevoerd. Nadere informatie over fase 3 zullen we geven, zodra we starten met de voorbereidingen in de loop van 2023.

Samenwerking IJsselwerken en provincie Overijssel: dijkversterking en N337

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt in de periode tot 2027 aan het versterken van de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst onder de projectnaam IJsselwerken. De dijk - waar de N337 onderdeel van uitmaakt - beschermt de inwoners van Salland en Zwolle tegen overstromingen als gevolg van hoogwater. De provincie en het waterschap werken samen in de afstemming van deze werkzaamheden aan de dijk en de provinciale weg.

Meer informatie over het project IJsselwerken is te vinden op: www.ijsselwerken.nl