N337 Olst en Den Nul, onderhoud en herinrichting

Gepubliceerd op 17 januari 2022

Het wegdek van de provinciale weg N337 Zwolle-Deventer is niet overal in goede staat. Dit gaan we in 2022, 2023 en 2024 herstellen. We willen de weg toekomstbestendiger, veiliger en leefbaarder maken. Op een manier die past bij de omgeving. Dat betekent dat we de weg in het dorp Den Nul opnieuw inrichten, enkele veranderingen doorvoeren in Olst en op andere wegdelen nieuw asfalt aanbrengen.

Contact

Bart Treurniet

Omgevingsmanager van ingenieursbureau Royal HaskoningDHV.

Telefoon: 06 82 75 20 80
E-mail: bart.treurniet@rhdhv.com

Den Nul

Voor de N337 in Den Nul waren drie mogelijke inrichtingsvarianten ontworpen. Op deze varianten konden aanwonenden en weggebruikers reageren tussen 25 juni en 13 augustus 2021. Wij hebben de uitkomsten van deze raadpleging besproken met belangenorganisaties (zoals Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond, brancheorganisatie Cumela), Plaatselijk Belang Den Nul-Fortmond-Duur en wij hebben scholieren van Capellenborg gevraagd om te reageren. Op variant 2 kregen wij veel positieve reacties.

De provincie heeft variant 2 gekozen als voorlopige voorkeursvariant:

 • Den Nul krijgt een veilige fietsroute zodat fietsers richting Deventer niet meer twee keer over hoeven te steken;
 • De smallere rijbaan en een haag dragen bij de rijsnelheid te verlagen;
 • De dorpskern wordt groener en daardoor leefbaarder en klimaatbestendig.

Deze voorlopige voorkeursvariant is uitgewerkt in een ontwerp

Tijdens het ontwerpen zijn we uitgegaan van het volgende:

 • parkeerplaatsen: aan de oostkant van de Rijksstraatweg kunnen er geen parkeerplaatsen worden aangelegd vanwege de haag, zijstraten en uitwegen. Aan de westkant is er wel ruimte en willen we zoveel mogelijk parkeerplaatsen terugbrengen. We kunnen ten zuiden van de Houtweg 23 parkeerplaatsen maken. We hebben parkeertellingen gehouden en het ontwerp getoetst aan het parkeerbeleid van de Gemeente Olst-Wijhe: het aantal parkeerplaatsen is voldoende;
 • bomen: de 15 aanwezige bomen staan in krappe plantvakken, de gezondheid van de bomen is vaak matig. Ook staan de bomen voor de nieuwe inrichting vaak op verkeerde plekken. Bijvoorbeeld aan de westzijde waar we zoveel mogelijk parkeervakken willen aanleggen. Om deze redenen halen we alle bomen weg. We planten 12 (nieuwe) bomen, in verbeterde plantvakken, terug tussen de parkeerplaatsen en in het voetpad. 3 bomen komen bij de komgrens aan de noordzijde en de toegang tot Infocentrum IJssel Den Nul. We onderzoeken nog of het mogelijk is om een deel van de huidige bomen te verplanten.
 • dorpsingangen: we leggen aan beide zijden van het dorp een 'slinger' aan op de N337, op de overgang van buiten naar binnen de bebouwde kom. Samen met een beigebruine (overrijdbare) middenstrook en een haag in het dorp benadrukt dit dat in het dorp maximaal 50 kilometer per uur gereden mag worden.
 • uitwegen aan de oostzijde van de Rijksstraatweg: bewoners aan de oostzijde moeten het fietspad oversteken zodra zij de Rijksstraatweg willen op- of afrijden. Om de zichtbaarheid van alle weggebruikers te vergroten houden de haag laag (tot ongeveer 70 centimeter hoogte). Ook maken we de doorsteken in de haag voldoende ruim. Hierdoor kan het in- en uitrijden van de percelen op een veilige manier.
 • uitwegen aan de westzijde van de Rijksstraatweg: hier worden zo veel mogelijk parkeerplaatsen aangelegd. Alle uitwegen kunnen veilig gebruikt worden. Het uitzicht bij het uitrijden kan verder verbeterd worden door parkeervakken of bomen die nu in het ontwerp staan, niet aan te brengen. U kunt in uw reactie opgeven waar dit gewenst is.
 • geluid: we hebben onderzoek laten uitvoeren waaruit blijkt dat voor één woning het geluidsniveau zodanig toeneemt dat maatregelen nodig zijn. Waar het technisch mogelijk is, leggen we binnen de hele bebouwde kom asfalt neer dat minder bandengeluid veroorzaakt. Alle woningen aan de westzijde hebben hier profijt van.
 • verlichting: de aanwezige lichtmasten zijn nog in een goede staat en zijn al uitgevoerd met (duurzame) LED-techniek. Deze gebruiken wij opnieuw en plaatsen wij in de haag.

Meer informatie vindt u in het verslag van de consultatie, de notitie over de voorkeursvariant, de notitie met de ontwerpkeuzes en/of het geluidsonderzoek? Wilt u die onvangen? Stuur dan een mail aan n337zwolleolst@overijssel.nl.

Visualisatie N337 Den Nul,
ter hoogte van de Holstweg

Olst

De gemeente Olst-Wijhe heeft op 3 juni 2021 haar ideeën voor de omgeving Veerweg gepresenteerd. De provincie Overijssel gaat een rotonde aanleggen bij De Meente en voert onderhoud uit aan de Rijksstraatweg (N337) tussen de wethouder A.G. Dekkerlaan en De Meente.

Er is één ontwerp opgesteld voor zowel de Veerweg als de Rijksstraatweg

De volgende veranderingen worden doorgevoerd:

 • de oversteek bij de Veerweg voor fietsers en voetgangers krijgt een middeneiland. Fietsers en voetgangers kunnen dan in twee keer oversteken. De helling naar de Benedendijk wordt flauwer aangelegd en er komt voor voetgangers een trap naar de Benedendijk;
 • aanbrengen beigebruine middenstrook (overrijdbaar en zonder hoogteverschil) om de bebouwde kom extra te verduidelijken;
 • de parkeerplaats bij de Rijksstraatweg en Veerweg (tegenover ’t Pannekoekhuis) gaan we verharden en we brengen hier water opnemende parkeervakken aan;
 • drie parkeervakken langs de Rijksstraatweg bij ’t Pannekoekhuis laten wij vervallen om beter uitzicht te krijgen voor verkeer vanuit de Veerweg voor een betere veiligheid. Op de plaats van deze parkeervakken planten wij lage heesters terug;
 • de hoge schuine randen langs de rijbaan aan de oostzijde (dorpszijde) worden vervangen door de trottoirbanden met lagere schuine randen. Dit type banden wordt vaak gebruikt binnen de bebouwde kom, wat een extra signaal geeft aan het doorgaande verkeer om de rijsnelheid aan te passen;
 • er wordt een rotonde aangebracht op de aansluiting Rijksstraatweg – De Meente.

De bovenstaande aanpassingen zijn zeker en vindt u daarom in het ontwerp. We zoeken nog naar mogelijkheden (bijv. subsidie) om meer veranderingen door te voeren.

Gewenst zijn bijvoorbeeld:

 • aanpassen van de 'slinger' bij de dorpsentree nabij de wethouder A.G. Dekkerlaan zodat autoverkeer meer wordt afgeremd;
 • opheffen van de parkeerplaatsen langs de Rijksstraatweg (tussen Veerweg en De Meente). Deze parkeerplaatsen zijn niet meer nodig omdat personeel van Abbott gaat parkeren op een nieuw parkeerterrein (het voormalige terrein van Olasfa);
 • toegankelijk maken van de bushalte nabij de Veerweg voor rolstoelgebruikers, kinderwagens etc.

Zodra wij zekerheid hebben over deze veranderingen, verwerken wij die in volgende ontwerpen en berichten wij daarover op onder andere deze webpagina.

Visualisatie N337 Olst,
ter hoogte van de Veerweg

Inspraak termijn is gesloten

De inspraakreacties en de wijzigingen in de ontwerpen worden gebundeld in een verslag van inspraak. In februari of maart wordt op www.overijssel.nl/n337zwolleolst bekend gemaakt of de voorkeursvariant voor Den Nul wordt aangelegd. Vanaf het najaar 2022 tot aan de zomer van 2023 vinden de werkzaamheden plaats in en tussen Olst en Den Nul

Asfaltonderhoud

Op de volgende weggedeelten vervangen wij het asfalt:

 • de hoofdrijbaan van Olst (de bebouwde komgrens aan de Deventer kant) tot en met Den Nul (de bebouwde komgrens aan de Wijhese kant);
 • de hoofdrijbaan van de spoorwegovergang bij Herxen tot aan Zwolle;
 • de parallelweg van de Bremmelerstraat tot aan de Jan van Arkelweg (ten zuiden van Zwolle)

In de dorpen Den Nul en Olst kan de weginrichting veranderen. Wij vragen u om met ons mee te denken over die ontwerpen en een inspraakreactie in te sturen. Op de andere weggedeeltes houdt de weg min of meer de inrichting die hij nu al heeft. Over de werkzaamheden op deze weggedeeltes volgt later meer informatie.

Over de N337

De N337 (Rijksstraatweg) maakt deel uit van de IJsselroute. Een route die een aantal unieke landschappen met elkaar verbindt: zeekleilandschap, laagveen, oeverwal, rivierenlandschap en komgronden. De route verbindt van oudsher Deventer en Zwolle met de dorpen Olst, Den Nul en Wijhe.

Planning

In maart 2022 moet er duidelijkheid zijn over de inrichting die Den Nul en Olst gaan krijgen. Daarna bereiden wij de aanleg voor. Wij verwachten in het vierde kwartaal van 2022 te starten met de werkzaamheden bij Olst en Den Nul. In 2023 of 2024 volgen de werkzaamheden tussen Wijhe en Zwolle. De exacte planning volgt later.

Samenwerking IJsselwerken en provincie Overijssel: dijkversterking en N337

Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt in de periode van 2021 tot en met 2027 aan het versterken van de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst. Zij doen dit samen met Boskalis Nederland onder de naam IJsselwerken. De dijk -waar de N337 onderdeel van uitmaakt- beschermt de inwoners van Salland en Zwolle tegen overstromingen als gevolg van hoogwater.

Meer informatie over het project IJsselwerken is te vinden op: www.ijsselwerken.nl