N337 Olst en Den Nul, onderhoud en herinrichting

Gepubliceerd op 11 mei 2022

Het wegdek van de provinciale weg N337 Zwolle-Deventer is niet overal in goede staat. Dit gaan we in 2023 en 2024 herstellen. We willen de weg toekomstbestendiger, veiliger en leefbaarder maken. Op een manier die past bij de omgeving. Dat betekent dat we de weg in het dorp Den Nul opnieuw inrichten, enkele veranderingen doorvoeren in Olst en op andere wegdelen nieuw asfalt aanbrengen.

Contact

Edward Looyé

Omgevingsmanager N337

Telefoon: 06 33 90 44 72
E-mail: EJW.Looye@overijssel.nl

Den Nul

Voor de N337 in Den Nul waren drie mogelijke inrichtingsvarianten bedacht. Aanwonenden en weggebruikers hebben tussen 25 juni en 13 augustus 2021 hun aandachtspunten kunnen doorgeven. Wij hebben de uitkomsten van deze raadpleging besproken met belangenorganisaties (zoals Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond, brancheorganisatie Cumela), Plaatselijk Belang Den Nul-Fortmond-Duur en wij hebben scholieren van Capellenborg gevraagd om te reageren.

Uit de consultatieronde in de zomer 2021 is het volgende naar voren gekomen:

 • De huidige situatie vraagt écht om verbetering.
 • Er is geen optimale variant met een unaniem draagvlak die aan alle belangen en wensen kan voldoen.

‘Variant 2’, een inrichting met een fietspad aan één zijde (in twee richtingen berijdbaar), kreeg veel positieve reacties van de weggebruikers.

Bij de direct aanwonenden van de Rijksstraatweg geeft deze variant juist zorgen op gebied van toenemende geluid- en trillinghinder en het in- en uitrijden van de uitwegen en over onvoldoende aanwezigheid van parkeerplaatsen.

Na afstemming met de gemeente Olst-Wijhe en de raadpleging bij de belangenorganisaties en scholieren van Capellenborg is variant 2 als voorlopige voorkeursvariant gekozen. Hierdoor krijgt Den Nul:

 • Een veilige fietsroute zodat fietsers richting Deventer niet meer twee keer over hoeven te steken;
 • De smallere rijbaan en een haag dragen bij de rijsnelheid te verlagen;
 • De dorpskern wordt groener en daardoor leefbaarder en klimaatbestendig.

Ook sluit deze variant het beste aan bij het provinciale beleid voor onder andere fietsroutes en klimaatdoelstellingen.

Visualisatie voorkeursvariant N337 Den Nul, ter hoogte van de Holstweg

Voorlopig Ontwerp

De voorlopige voorkeursvariant is uitgewerkt in een Voorlopig Ontwerp. Tijdens het ontwerpen zijn we onder andere uitgegaan van het volgende:

 • parkeerplaatsen: aan de westkant van de Rijksstraatweg willen we zoveel mogelijk parkeerplaatsen terugbrengen. We hebben parkeertellingen gehouden en het ontwerp getoetst aan het parkeerbeleid van de Gemeente Olst-Wijhe. Het aantal parkeerplaatsen is voldoende;
 • bomen: de aanwezige bomen staan in krappe plantvakken, de gezondheid van de bomen is vaak matig. Ook staan de bomen voor de nieuwe inrichting vaak op verkeerde plekken. We halen alle bomen weg en planten 12 bomen, in verbeterde plantvakken, terug. We onderzoeken nog of het mogelijk is om de huidige bomen te verplanten.
 • uitwegen aan de oostzijde van de Rijksstraatweg: bewoners aan de oostzijde moeten het fietspad oversteken zodra zij de Rijksstraatweg willen op- of afrijden. Om de zichtbaarheid te vergroten houden we de haag laag (tot ongeveer 70 centimeter hoogte). Ook maken we de doorsteken in de haag voldoende ruim. Hierdoor kan het in- en uitrijden van de percelen op een veilige manier.
 • geluid: we hebben onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat voor één woning het geluidsniveau zodanig toeneemt dat maatregelen nodig zijn. We onderzoeken of het technisch mogelijk is en financieel haalbaar is, om in de hele bebouwde kom asfalt neer te leggen dat minder bandengeluid veroorzaakt. Alle woningen aan de westzijde hebben hier profijt van.

Reacties op Voorlopig Ontwerp

Van vrijdag 19 november 2021 tot en met zondag 16 januari 2022 kon iedereen reageren op het Voorlopige Ontwerp. We hebben in totaal 47 inspraakreacties ontvangen. Aanwonenden van de Rijksstraatweg gaven (nogmaals) hun zorgen door over de voorlopige voorkeursvariant. Met alle nieuwe informatie is nogmaals gekeken of de voorkeur hetzelfde blijft en hoe het ontwerp nog verder verbeterd kan worden. Variant 2 komt het meest tegemoet aan alle bij ons bekende wensen, eisen en belangen. Daarom behoudt de inrichting met een fietspad aan één zijde de voorkeur.

Na de inspraak zijn er wijzigingen in het ontwerp doorgevoerd en gaan we het volgende nog doen. Wij hebben een aantal actiepunten die komende maanden uitgezocht worden, bijvoorbeeld:

 • we gaan nader onderzoeken waar speedpedelecs en bromfietsers binnen Den Nul gaan rijden: op de rijbaan of over het fietspad;
 • we onderzoeken al of de Rijksstraatweg binnen Den Nul helemaal voorzien kan worden van geluid reducerend asfalt. Samen met de gemeente Olst-Wijhe (eigenaar van de riolering) bekijken we ook de mogelijkheid om de putten in de hoofdrijbaan weg te halen;
 • het terugplaatsen van de snelheidssignalering wordt nader afgewogen;
 • we bekijken of verbreding van het voetpad mogelijk is ter hoogte van huisnummer 57;
 • we voeren een variantenonderzoek uit voor de bushalte en zoeken in samenspraak met aanwonenden een geschikte locatie van de bushalte;
 • we onderzoeken het toepassen van lagere lichtmasten.

Ontwerp naar Gedeputeerde Staten

Na het informatiemoment van 7 april 2022 werd het plan aan Gedeputeerde Staten toegestuurd. Nieuwe of aanvullende kennis uit de informatiebijeenkomst kon daarbij nog worden toegevoegd. Nadat Gedeputeerde Staten kennis heeft genomen van de voorkeursvariant, het verslag van inspraak en het voorlopige ontwerp, wordt de voorkeursvariant definitief.

Naar realisatie

Naar verwachting vindt er kort na de zomervakantie van 2022 nog een informatiemoment plaats, onder andere om duidelijkheid te geven over de openstaande actiepunten. Streven is om in het najaar de aanbesteding te starten, zodat in het voorjaar van 2023 de uitvoering kan starten. Het bestek bevat naast de nieuwe inrichting van Den Nul ook de veranderingen in Olst en het onderhoud aan de N337. De fasering van de uitvoering maken we later bekend, onder andere op deze website.

Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding vragen we de benodigde vergunningen aan en worden er verkeersbesluiten genomen. Veelal wordt dit verzorgd door de gemeente Olst-Wijhe en provincie Overijssel. De inspraakmogelijkheden op vergunningen(-aanvragen) en besluiten worden bekend gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl.

Olst

De N337 (Rijksstraatweg) maakt deel uit van de IJsselroute. Een route die unieke landschappen met elkaar verbindt: zeekleilandschap, laagveen, oeverwal, rivierenlandschap en komgronden. De route verbindt Deventer en Zwolle met de dorpen Olst, Den Nul en Wijhe.

De gemeente Olst-Wijhe wil de omgeving van de Veerweg aantrekkelijker maken. De provincie Overijssel wil binnen de bebouwde kom van Olst onderhoud uitvoeren aan de Rijksstraatweg (N337) en gaat een rotonde bouwen op de aansluiting met De Meente. In november 2021 is het voorlopig ontwerp van de ‘basisvariant’ gepresenteerd en kon op deze plannen gereageerd worden. De gemeente en de provincie hebben de wens om nog een aantal extra veranderingen door te voeren, maar hiervoor is op dit moment nog geen budget beschikbaar. De basisvariant met de extra’s heet de ‘plusvariant’.

Visualisatie N337 Olst,
ter hoogte van de Veerweg

Voorlopig Ontwerp Veerweg en Rijksstraatweg (basisvariant)

Tijdens het ontwerpen zijn we onder andere uitgegaan van het volgende:

 • de oversteek bij de Veerweg voor fietsers en voetgangers krijgt een middeneiland. Fietsers en voetgangers kunnen de N337 dan in twee keer oversteken. De helling naar de Benedendijk wordt minder steil aangelegd en er komt voor voetgangers een trap naar de Benedendijk;
 • aanbrengen beigebruine middenstrook (overrijdbaar en zonder hoogteverschil) om de bebouwde kom duidelijker te maken;
 • de parkeerplaats bij de Rijksstraatweg en Veerweg (tegenover ’t Pannekoekhuis) verharden en hier wateropnemende parkeervakken aanbrengen;
 • drie parkeervakken langs de Rijksstraatweg (bij ’t Pannekoekhuis) vervallen. Dit verbetert de verkeersveiligheid door een verbeterd zicht.
 • de hoge schuine randen langs de rijbaan aan de oostzijde (dorpszijde) vervangen door trottoirbanden met lagere schuine randen. Dit type banden wordt vaak gebruikt binnen de bebouwde kom wat een extra signaal geeft aan het doorgaande verkeer om de rijsnelheid te verlagen;
 • aanbrengen van een rotonde op de aansluiting Rijksstraatweg – De Meente volgens een reeds bestaand en vastgesteld ontwerp uit 2017. De trap van de rotonde naar de Benedendijk is nieuw toegevoegd.

De bovenstaande aanpassingen zijn zeker en vindt u daarom in het ontwerp. Deze basisvariant is ook in de inspraakronde getoond.

Reacties op Voorlopig Ontwerp

Van vrijdag 19 november 2021 tot en met zondag 16 januari 2022 kon worden gereageerd op het Voorlopige Ontwerp. In totaal zijn er 34 inspraakreacties ontvangen. Met alle nieuwe informatie is nogmaals gekeken hoe het ontwerp nog verder verbeterd kan worden.

Na de inspraak zijn er wijzigingen in het ontwerp doorgevoerd. Ook zijn er een aantal vragen en aandachtspunten binnengekomen, die de komende maanden worden uitgezocht. Onder andere:

Inrichting Veerweg:

 • kan er een opstelstrook fietsers worden aangebracht bij de veerpont?
 • kan de verlichting verbeterd worden op de parkeerplaatsen?
 • afstemmen van anti-parkeermaatregelen en afwatering bij een aantal woningen.

Rijksstraatweg:

 • aanleg van een voet-/fietspad tussen Veerweg en Bökkers Mölle.
 • we willen een ander type asfalt aanbrengen met meer geluidsreductie (mits benodigde subsidies verleend worden).

Rotonde De Meente:

 • voor de detail-inrichting van de rotonde bij De Meente komt een overleg met de direct omwonenden.

Gemeente Olst-Wijhe & Gedeputeerde Staten van Overijssel

De Veerweg, maar bijvoorbeeld ook de trappen en hellingbanen naar Benedendijk, zijn in eigendom van de gemeente Olst-Wijhe. Gemeente Olst-Wijhe en de provincie Overijssel maken afspraken om de werkzaamheden samen aan te besteden en aan te leggen. Daarom wordt er een overeenkomst opgesteld.

Het verslag van de inspraak wordt met het voorlopig ontwerp aan Gedeputeerde Staten (GS) toegestuurd. Nadat Gedeputeerde Staten kennis heeft genomen van de plannen en de overeenkomst met Olst-Wijhe gesloten is, start de volgende fase: het voorbereiden van het bestek.

Naar realisatie

Naar verwachting vindt er kort na de zomervakantie van 2022 nog een informatiemoment plaats. Dit gebeurt onder andere om duidelijkheid te geven over de plusvariant en de openstaande vragen en aandachtspunten vanuit de inspraak. Streven is om in het najaar van 2022 de aanbesteding te starten, zodat in het voorjaar van 2023 de uitvoering kan starten. De fasering van de uitvoering wordt later bekend gemaakt, Dit gebeurt onder andere op deze website.

Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding worden de benodigde vergunningen aangevraagd en worden de verkeersbesluiten genomen. Veelal wordt dit verzorgd door de gemeente Olst-Wijhe en de provincie. De inspraakmogelijkheden op vergunningen(-aanvragen) en besluiten worden bekend gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl.

Aanvullende asfaltwerkzaamheden Rotonde de Kneu tot bebouwde komgrens Olst (Deventer kant)

Op de volgende weggedeelten vervangen wij het asfalt:

 • de hoofdrijbaan van Olst (de bebouwde komgrens aan de Deventer kant) tot en met Den Nul (de bebouwde komgrens aan de Wijhese kant);
 • de hoofdrijbaan van de spoorwegovergang bij Herxen tot aan Zwolle;
 • de parallelweg van de Bremmelerstraat tot aan de Jan van Arkelweg (ten zuiden van Zwolle)

Planning

De verwachting is in het vierde kwartaal van 2022 te starten met de werkzaamheden bij Olst en Den Nul. In 2023 of 2024 volgen de werkzaamheden tussen Wijhe en Zwolle. De exacte planning volgt later.

Samenwerking IJsselwerken en provincie Overijssel: dijkversterking en N337

Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt in de periode van 2021 tot en met 2027 aan het versterken van de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst. Zij doen dit samen met Boskalis Nederland onder de naam IJsselwerken. De dijk -waar de N337 onderdeel van uitmaakt- beschermt de inwoners van Salland en Zwolle tegen overstromingen als gevolg van hoogwater.

Meer informatie over het project IJsselwerken is te vinden op: www.ijsselwerken.nl