Overbelading Wegen en Kanalen

Gepubliceerd op 28 december 2020

Contractbepalingen Overbelading

Een praktische uitwerking bij het convenant Overbelading Overijssel

Vrachtwagen op de weg

Vervolg aan afgesloten convenant overbelading

In november 2017 is een convenant afgesloten met gemeenten, waterschappen, brancheverenigingen en de provincie Overijssel om collectief in actie te komen tegen schade en gevaren van overbelading van voertuigen en overbelasting van wegen in Overijssel. Het doel van dit convenant Overbelading Overijssel is drieledig:

 • het onderwerp agenderen;
 • werken aan bewustzijn van de risico’s en schades van overbelading en overbelasting bij wegbeheerders en intensieve weggebruikers, zoals ….;
 • deelnemers tijdens de looptijd van het convenant stimuleren verdere maatregelen te nemen die optimale beschikbaarheid en belasting van het wegennet bevorderen. Uitvoering van dergelijke maatregelen valt buiten de werkingssfeer van dit convenant.

Kant en klare contractbepalingen voor GWW

Daarnaast is in het convenant afgesproken dat de deelnemende partijen de verantwoordelijkheid nemen om meer expliciet aandacht te geven aan het voldoen aan wettelijke kaders. Onderzoek heeft laten zien dat dit gunstige effecten heeft op dit onderwerp. Voor de overheden betekent dit onder andere dat zij in hun contracten in de GWW bepalingen opnemen om overbelading en overbelasting terug te dringen. Hiervoor heeft de provincie Overijssel voorbeeldbepalingen opgesteld die in verschillende types contracten toegepast kunnen worden. Daarmee worden marktpartijen aangemoedigd om met creatieve oplossingen te komen om het probleem terug te dringen, zoals zelfcontrole en betere beladingsinstrumenten.

Voorbeeldbepaling voor contracten

De provincie heeft een aantal contractbepalingen over overbelading opgesteld. Deze zijn toepasbaar in alle typen contracten. Hieronder zijn de basis bepalingen weergeven.

Voorkomen van overbelading:

 1. Van een beladen (motor)voertuig(combinatie) met een volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000kilogram, die voor de werkzaamheden wordt ingezet (van-, naar- en op het werk), mag de wettelijk toegestane maximum massa en maximum aslast, niet worden overschreden.
 2. Opdrachtnemer dient een plan van aanpak ter kennis te brengen van de Opdrachtgever met daarin beschreven hoe overbelading van de in lid 1 genoemde voertuigen wordt voorkomen.
 3. Opdrachtnemer dient de werking van het plan van aanpak voortdurend te monitoren en te evalueren en zo nodig het plan bij te stellen.
 4. Opdrachtnemer dient de monitoring:
  • toe te voegen aan de voortgangsrapportage;
  • te overleggen en te bespreken in de bouwvergadering.
 5. Indien de wettelijke normen voor maximale massa en/of aslasten wordt overschreden zal per voorkomend geval een korting worden opgelegd van € X.XXX,-. Deze korting wordt in de eerst volgende termijn verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Toelichting voor gebruik contractbepaling

De voorbeeldbepalingen in deze folder zijn in verschillende type contracten te gebruiken. De bepalingen zijn zo opgesteld dat deze zowel voor UAV als UAV-GC contracten gebruikt kunnen worden. Hieronder vindt u een toelichting hoe deze gebruikt kunnen worden.

UAV contracten:

 • Neem de bepalingen en de korting op in deel 3;
 • Neem een bestekspost op in deel 2.2 voor het opstellen van het plan van aanpak;
 • Houd toezicht via de gebruikelijke methodiek en bespreek de resultaten tijdens de bouwvergadering.

UAV-GC contracten:

 • Neem de bepalingen op in het vraagspecificatieproces, bijvoorbeeld bij het onderdeel Projectkwaliteitsplan;
 • Neem de korting op in de Basisovereenkomst;
 • Houd toezicht via de gebruikelijke combinatie van voortgangsrapportages en audits op het proces van de opdrachtnemer en bespreek de resultaten tijdens de voortgangsoverleggen.

Algemeen voor alle contracten:

 • Het kortingsbedrag of de boete kan op verschillende manieren bepaald worden:
  • Afgestemd op het voordeel wat een opdrachtnemer heeft om een transportmiddel minder in te zetten;
  • Als een vergoeding van de werkelijke schade.
  • Om opdrachtnemers kennis te laten maken met deze nieuwe aanpak
 • heeft provincie Overijssel ervoor gekozen om niet te starten met forse bedragen. Afweging kan zijn om een extra boetebepaling op te nemen voor terugkerende tekortkomingen als extra stok achter de deur.
 • De praktijk wijst uit dat het voor opdrachtnemers prettig is toelichting te kunnen krijgen op de bepalingen. Er zijn drie belangrijke aandachtspunten die in een plan opgenomen kunnen worden:
  • Harde gegevens via weegbonnen
  • Routering
  • (multi)modaliteit

Contractmanager Bart Roest: begin op tijd!

Bart Roest bij zijn auto

Provincie Overijssel heeft de bepalingen ter voorkoming van overbelading in twee UAV-GC contracten opgenomen. Contractmanager Bart Roest vertelt over zijn eerste ervaringen met de bepalingen.

Voor aannemers was het even wennen

‘In beide gevallen was het de opdrachtnemer (in dit geval een aannemer) niet meteen duidelijk wat de bedoeling was van de contractbepalingen. Met een extra toelichting kon hij echter goed achter de bedoeling van het contract staan.

Aandachtspunt is dat de opdrachtnemer het plan op tijd in orde maakt, ruim voordat de transporten beginnen. Ander aandachtspunt is dat een opdrachtnemer dient te sturen op het gedrag van zijn transporteurs en leveranciers. Simpel stellen in het inkoopcontract dat overbelading niet voor mag komen en een overzicht van de weegbonnen aan de opdrachtgever doen toekomen is te weinig. In de praktijk blijkt namelijk dat ook zand- en asfalttransporteurs met overbelading rijden terwijl ze op de weegbrug zijn geweest voor vertrek! Een pro actieve opdrachtnemer zal zijn transporteurs en leveranciers óók om een plan van aanpak vragen met een monitoringsverslag en vervolgens hierop handhaven.

De aannemer komt met mooie oplossingen!

Transporten richting het werk gaan meestal over de weegbrug bij de leverancier. Hiermee kan overbelading meetbaar gemaakt worden. Bij transporten op - of van het werk (bijvoorbeeld freesasfalt) zal een weegbrug tijdelijk op het werk moeten zijn of in de directe omgeving. Met een knijperauto naast de weegbrug kan dan de overbelading worden verwijderd. Ook de maatregel om bij freesasfalt met wegenverf een streep in de bak te zetten als maximum voor de belading is een eenvoudige maatregel waarmee de freespiloot de belading kan inschatten. Overbelasting per as is lastiger, maar de aanpak om altijd met een in de bak uitgespreide lading te rijden kan een goede oplossing hiervoor zijn. Op deze wijze zijn het vooral praktische maatregelen die niet direct zeer kostenverhogend zijn, maar wel de aandacht op overbelading en overbelasting vestigen. Tot slot is het goed om de opdrachtnemer na te laten denken over de routes die ze rijden, daarin kunnen bekende zwakke punten ontzien worden.’


Vragen

Telefoonnummer: 038 499 88 99

Theo Sikkema

E-mail: t.sikkema@overijssel.nl

Tractor met landbouwwagen erachter
man op de fiets onder weegeenheid door