Overbelading Wegen en Kanalen

Gepubliceerd op 12 september 2022

Contractbepalingen Overbelading

Een praktische uitwerking bij het convenant Overbelading Overijssel.

Vervolg aan afgesloten convenant overbelading

In november 2017 is een convenant afgesloten met gemeenten, waterschappen, brancheverenigingen en de provincie Overijssel om collectief in actie te komen tegen schade en gevaren van overbelading van voertuigen en overbelasting van wegen in Overijssel. Het doel van dit convenant Overbelading Overijssel is drieledig:

 • het onderwerp agenderen;
 • werken aan bewustzijn van de risico’s en schades van overbelading en overbelasting bij wegbeheerders en intensieve weggebruikers, zoals ….;
 • deelnemers tijdens de looptijd van het convenant stimuleren verdere maatregelen te nemen die optimale beschikbaarheid en belasting van het wegennet bevorderen. Uitvoering van dergelijke maatregelen valt buiten de werkingssfeer van dit convenant.

Kant en klare contractbepalingen voor GWW

Daarnaast is in het convenant afgesproken dat de deelnemende partijen de verantwoordelijkheid nemen om meer expliciet aandacht te geven aan het voldoen aan wettelijke kaders. Onderzoek heeft laten zien dat dit gunstige effecten heeft op dit onderwerp. Voor de overheden betekent dit onder andere dat zij in hun contracten in de GWW bepalingen opnemen om overbelading en overbelasting terug te dringen. Hiervoor heeft de provincie Overijssel voorbeeldbepalingen opgesteld die in verschillende types contracten toegepast kunnen worden. Daarmee worden marktpartijen aangemoedigd om met creatieve oplossingen te komen om het probleem terug te dringen, zoals zelfcontrole en betere beladingsinstrumenten.

Voorbeeldbepaling voor contracten

De provincie heeft een aantal contractbepalingen over overbelading opgesteld. Deze zijn toepasbaar in alle typen contracten. Hieronder zijn de basis bepalingen weergeven.

Voorkomen van overbelading:

 1. Van een beladen (motor)voertuig(combinatie) met een volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000kilogram, die voor de werkzaamheden wordt ingezet (van-, naar- en op het werk), mag de wettelijk toegestane maximum massa en maximum aslast, niet worden overschreden.
 2. Opdrachtnemer dient een plan van aanpak ter kennis te brengen van de Opdrachtgever met daarin beschreven hoe overbelading van de in lid 1 genoemde voertuigen wordt voorkomen.
 3. Opdrachtnemer dient de werking van het plan van aanpak voortdurend te monitoren en te evalueren en zo nodig het plan bij te stellen.
 4. Opdrachtnemer dient de monitoring:
  • toe te voegen aan de voortgangsrapportage;
  • te overleggen en te bespreken in de bouwvergadering.
 5. Indien de wettelijke normen voor maximale massa en/of aslasten wordt overschreden zal per voorkomend geval een korting worden opgelegd van € X.XXX,-. Deze korting wordt in de eerst volgende termijn verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Toelichting voor gebruik contractbepaling

De voorbeeldbepalingen in deze folder zijn in verschillende type contracten te gebruiken. De bepalingen zijn zo opgesteld dat deze zowel voor UAV als UAV-GC contracten gebruikt kunnen worden. Hieronder vindt u een toelichting hoe deze gebruikt kunnen worden.

UAV contracten:

 • Neem de bepalingen en de korting op in deel 3;
 • Neem een bestekspost op in deel 2.2 voor het opstellen van het plan van aanpak;
 • Houd toezicht via de gebruikelijke methodiek en bespreek de resultaten tijdens de bouwvergadering.

UAV-GC contracten:

 • Neem de bepalingen op in het vraagspecificatieproces, bijvoorbeeld bij het onderdeel Projectkwaliteitsplan;
 • Neem de korting op in de Basisovereenkomst;
 • Houd toezicht via de gebruikelijke combinatie van voortgangsrapportages en audits op het proces van de opdrachtnemer en bespreek de resultaten tijdens de voortgangsoverleggen.

Algemeen voor alle contracten:

 • Het kortingsbedrag of de boete kan op verschillende manieren bepaald worden:
  • Afgestemd op het voordeel wat een opdrachtnemer heeft om een transportmiddel minder in te zetten;
  • Als een vergoeding van de werkelijke schade.
  • Om opdrachtnemers kennis te laten maken met deze nieuwe aanpak
 • heeft provincie Overijssel ervoor gekozen om niet te starten met forse bedragen. Afweging kan zijn om een extra boetebepaling op te nemen voor terugkerende tekortkomingen als extra stok achter de deur.
 • De praktijk wijst uit dat het voor opdrachtnemers prettig is toelichting te kunnen krijgen op de bepalingen. Er zijn drie belangrijke aandachtspunten die in een plan opgenomen kunnen worden:
  • Harde gegevens via weegbonnen
  • Routering
  • (multi)modaliteit

Vragen?

Overijssel Loket

Telefoon: 038 499 88 99

Theo Sikkema

E-mail: t.sikkema@overijssel.nl

Tractor met landbouwwagen erachter
man op de fiets onder weegeenheid door