N751 Daarle - Groot onderhoud

We gaan onderhoud uitvoeren aan de N751 bij Daarle, zodat deze weg weer tenminste 12 jaar gebruikt kan worden. Door verschillende maatregelen in het project zorgen we voor een betere verkeersveiligheid en regionale bereikbaarheid.

Soort werkzaamheden

Bij groot onderhoud gaat het om het één op één vervangen van het asfalt van een heel wegvak of een gedeelte ervan. Door het asfalt en de markeringen op de hoofdrijbaan te vervangen blijft het een veilige weg voor de weggebruikers. Ook worden er plaatselijk herstelwerkzaamheden verricht aan het fietspad. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de bebouwde kom, ongeveer van bebouwde kom bord tot bebouwde kom bord, tussen hectometerpaal 9,550 en hectometerpaal 8,300. Er zijn geen plannen voor een volledige reconstructie van de bebouwde kom.

Planning

De werkzaamheden aan de N751 bij Daarle worden uitgevoerd in het najaar van 2023. De exacte startdatum van de werkzaamheden is nog niet bekend, maar de provincie Overijssel zorgt ervoor dat omwonenden en andere belanghebbenden tijdig op de hoogte worden gebracht. De provincie Overijssel doet er alles aan om de hinder van de werkzaamheden tot een minimum te beperken. 

Verkeersveiligheid

Samen met de gemeente Hellendoorn kijken we hoe we de verkeersveiligheid op de weg kunnen verbeteren. Naast het gewone onderhoud aan de weg, kijken we naar verschillende dingen. Enkele punten die in de ontwerpfase onderzocht worden zijn:

  • De logica en veiligheid van de fietsroutes aan de westzijde van de N751.
  • Het creëren van extra ruimte voor groen ten koste van (onnodige) verharding.
  • Verbeterde fietsoversteek ten hoogte van de Hellendoornseweg (Hervormde kerk).
  • Klaar-oversteek voor schoolgaande kinderen ter hoogte van de Evert Jan Boschweg.
  • Komslinger bij de entree van de bebouwde kom van Daarle.
  • Het aanbrengen van een “middennaald” als snelheid remmend effect.
  • De exacte invulling en keuzes zullen tijdens het ontwerpproces in samenspraak met omgeving en betrokken partijen worden gemaakt.

Informatie

Om bewoners en weggebruikers te informeren over de plannen en de werkzaamheden, organiseren wij twee informatieavonden.

De eerste vindt plaats op 31 mei 2023 en gaat over de verbeteringen aan de verkeersveiligheid. Uw inbreng daarbij is welkom, mits deze past binnen ons budget en verkeerskundige kaders.

De tweede inloopbijeenkomst wordt georganiseerd om bewoners en weggebruikers te informeren over het definitieve ontwerp. Hoe we het project gaan uitvoeren en wat dit voor de omgeving betekent.