N337 Parallelweg

Op dit moment treffen we de voorbereidingen voor de herinrichting van de parallelweg van de N337 tussen Het Anem bij Wijhe (hectometerpaal 17.7) tot de Jan van Arkelweg bij Harculo-Zwolle (hectometerpaal 25.9). Op dit traject moet groot onderhoud uitgevoerd worden.

Door werkzaamheden aan de dijk bij Wijhe door Waterschap Drents Overijsselse Delta zal wordt een deel van het traject (hectometerpaal 17.7 tot hectometerpaal 19.5) op een later moment worden uitgevoerd. Meer informatie over de werkzaamheden aan de dijk vindt u op de website van de IJsselwerken.

Terinzagelegging Fase 2 - Parallelweg Wijhe-Zwolle

De terinzagelegging van het ontwerp van de fietsstraat/parallelweg N337 heeft plaatsgevonden van 23 maart tot 8 mei 2023. Met ingang van 8 mei is de digitale reactie-omgeving gesloten. De ontvangen reacties worden zorgvuldig bestudeerd. De reacties en de beantwoording ervan worden (geanonimiseerd) gepubliceerd in een verslag van inspraak. Het definitieve ontwerp voor de fietsstraat N377 wordt nu opgesteld. Naar verwachting start de aannemer het vierde kwartaal van 2023 met de uitvoering van het Definitief Ontwerp.

Herinrichting Parallelweg N337 Wijhe – Zwolle (Fase 2)

De provincie heeft na onderzoek besloten om de huidige parallelweg op te waarderen tot een fietsstraat.

De provincie Overijssel wil het gebruik van de fiets stimuleren door het aanleggen van goede en veilige infrastructuur voor fietsers, ook buiten de bebouwde kom. We willen belangrijke woon- en werkgebieden op een goede manier met elkaar verbinden, zodat bewoners, scholieren, werkenden en recreanten steeds vaker de fiets pakken.

Dat heeft veel voordelen voor de (verkeers)veiligheid van weggebruikers en een vlotte doorstroming van het verkeer. Het vergroot de leefbaarheid van de omgeving. Om zoveel mogelijk mensen op de fiets te krijgen zullen we rondom de opening van de fietsstraat een gedragscampagne inzetten om de mensen te stimuleren vaker de fiets te pakken.

De fietsstraat blijft toegankelijk voor al het verkeer, dat wil zeggen voetgangers, fietsers, (vracht)auto’s en landbouwvoertuigen. Belangrijk voordeel van de fietsstraat is dat fietsers een sterkere rol krijgen op de parallelweg. Met deze inrichting kunnen alle weggebruikers veilig gebruik maken van de parallelweg.

Visualisaties van de N337 parallelweg

Hoe komt de fietsstraat er uit te zien?

De parallelweg blijft even breed als dat hij nu is. De weg blijft dus 4.00 meter breed (tussen spoorwegovergang en Harculo) en 4.50 meter breed (tussen Wijhe en Herxen) en krijgt aan beide kanten een strook van grasbetonstenen als bermverharding, zodat passeren goed mogelijk is.

De provincie onderzoekt nog of we in plaats van grasbetonstenen ook bermbeton kunnen toepassen. Als bermbeton geen problemen geeft met de bomen, de kabels en leidingen, de financiën en de planning zullen we bermbeton toepassen. De fietsstraat wordt ontworpen volgens het model van een zogenaamde 'smalle fietsstraat'. Langs de parallelweg staat nu aan beide kanten een mooie rij eikenbomen, die landschappelijk en ecologisch van groot belang zijn. Deze bomenrijen willen we behouden.

Met verkeersborden en/of belijning zal worden aangegeven dat de parallelweg een fietsstraat is, dat wil zeggen dat de auto te gast is. We zullen in de aanloop naar de openstelling van de fietsstraat de bewoners en de omgeving informeren, wat dat betekent voor alle weggebruikers. Ook zullen we een gedragscampagne voeren om bewustwording te creëren onder bestuurders van landbouwvoertuigen, automobilisten en fietsers over hoe ze samen veilig gebruik kunnen maken van de fietsstraat.

Er zullen snelheidsbeperkende elementen in de parallelweg worden aangebracht. Op dit moment geldt op de parallelweg een maximumsnelheid van 60 km per uur. Dat blijft zo.


Op de grotere kruispunten, o.a. bij Windesheim en Herxen, zal de fietsstraat worden doorgetrokken op een iets hoger plateau ten opzichte van de zijwegen. Op deze plekken zullen weggebruikers van de fietsstraat voorrang krijgen ten opzichte van het verkeer van de zijwegen. Ook is het kruispunt bij de Jan van Arkelweg in het ontwerp aangepast voor betere veiligheid. Hier speelt dat we eigenlijk meer opstelruimte willen bereiken tussen hoofdrijbaan en parallelweg. Dat redden wij niet binnen de huidige perceelsgrenzen, dus moeten wij die optimalisatie bespreken met de omliggende grondeigenaren. Het ontwerp bevat voor deze kruising voorlopig de inrichting die nu al haalbaar lijkt. Als na de inspraak het ontwerp voor de kruising bij Jan van Arkelweg nog veel wordt aangepast, zal de uitvoering van dit kruispunt worden verschoven naar fase 3 en volgt er een nieuwe inspraakronde.

Hoe verloopt de planvorming?

Na sluiting van de inspraakperiode op 8 mei 2023 worden alle inspraakreacties zorgvuldig bestudeerd. De reacties en de beantwoording ervan worden (geanonimiseerd) gepubliceerd in een verslag van inspraak. Het (eventueel aangepaste) ontwerp voor de parallelweg N337 wordt daarna definitief opgesteld. Naar verwachting start de aannemer vanaf het vierde kwartaal van 2023 met de uitvoering.