Wet ruimtelijke ordening en Omgevingswet Overijssel

26 wetten worden 1 nieuwe landelijke wet: de Omgevingswet. Daarin staan alle regels voor ruimte, wonen, verkeer en vervoer, milieu, natuur en water. Dat is makkelijker voor iedereen. Voor gemeenten en andere overheden maar ook voor ondernemers en inwoners. Veel gemeenten zijn al bezig met de nieuwe Omgevingswet. De provincie organiseert bijeenkomsten voor iedereen die met deze wet gaat werken.

De Omgevingswet treedt op 1 januari in werking. De provincie Overijssel heeft er vertrouwen in dat dat gaat lukken. We voorzien wel opstartproblemen, met name in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO is het hulpmiddel om te bepalen of een activiteit op een bepaalde locatie kan en of er een vergunning bij nodig is. Via het DSO kan die vergunning dan ook aangevraagd worden. Het DSO zal mogelijk niet direct zo gebruiksvriendelijk zijn als we voor onze inwoners en ondernemers zouden willen.

Om de dienstverlening in de beginfase op peil te houden en problemen snel het hoofd te kunnen bieden, hebben we een team klaar staan dat snel in actie kan komen. Dit EHBO-team (Eerste Hulp Bij Omgevingswetproblemen) zorgt er zo lang als nodig voor dat het reguliere werk zoveel mogelijk ongehinderd door kan blijven gaan en dat problemen worden opgelost.

Wanneer initiatiefnemers vastlopen in de vergunningscheck of -aanvraag kunnen ze contact opnemen met provincie en gemeenten.

Wet ruimtelijke ordening

In de Omgevingsvisie Overijssel staat wat Overijssel belangrijk vindt. In de Omgevingsverordening staan de regels die daar bij horen. Gemeenten kunnen daar in bestemmingsplannen rekening mee houden. Op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/Verwijst naar een andere website staan alle ruimtelijke plannen in de provincie Overijssel.

De gemeente is aanspreekpunt

De gemeente gaat na of een idee past binnen het geldende bestemmingsplan. Als dat niet het geval is, kan de gemeente er voor kiezen om het bestemmingsplan aan te passen of heel anders te maken.

Bestemmingsplannen en overleg

Gemeenten mogen bestemmingsplannen maken, aanpassen of veranderen. In de voorbereiding van een bestemmingsplan overleggen de gemeente en de provincie. Voor sommige soorten ruimtelijke plannen hoeft dit niet. Die staan in de Uitzonderingslijst vooroverleg ruimtelijke plannen. Bij twijfel of vooroverleg nodig is, kunt u uw initiatief aan ons voorleggen in het kader van Voorkantsamenwerking.

Veranderende werkwijze en uitwisseling van kennis

Behalve de wetgeving verandert ook de manier van werken. Provincie Overijssel en veel gemeenten bereiden zich nu al voor op de invoering van de Omgevingswet. Wij vinden het handig om de kennis en ervaring die er is met elkaar te delen. Daarom organiseert provincie Overijssel bijeenkomsten voor iedereen die met deze wet gaat werken. Het doel van het project van Wro naar Omgevingswet is om als provincie samen met onze ketenpartners, de gemeenten, waterschappen, veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’s) optimaal voorbereid te raken op de invoering van de Omgevingswet.

Dit doen we door:

  • samen de benodigde cultuurverandering te realiseren
  • de kwaliteit van ruimtelijke plannen te bevorderen vanuit de ketensamenwerking
  • duidelijke en snellere procedures voor burgers en bestuurders te regelen

Links en documenten