Omgevingsverordening

Gepubliceerd op 31 januari 2022

De Omgevingsverordening regelt dat wat nodig is in het belang van de Omgevingsvisie Overijssel. Regels van het Rijk staan er niet in. Gemeenten en waterschappen krijgen zoveel mogelijk ruimte om daar zelf nadere invulling aan te geven. Wanneer de nieuwe Omgevingswet in werking treedt, moet er een nieuwe Omgevingsverordening zijn vastgesteld. De geldende Omgevingsverordening moet worden vervangen door een nieuwe, omdat de huidige verordening vervalt als de Omgevingswet in werking treedt.

De Omgevingsverordening geeft regels voor:

  • gemeentelijke ruimtelijke plannen (geeft instructies aan gemeenteraden over de inhoud van en de toelichting op bestemmingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen)
  • grondwaterbescherming, bodemsanering en ontgrondingen (gericht op burgers, bedrijven en instellingen)
  • kwantitatief en kwalitatief waterbeheer (geeft instructies aan waterschappen)
  • verkeer (regeling voor provinciale wegen en scheepvaartwegen)

Digitale kaarten

De kaarten zijn digitaal te bekijken in de geconsolideerde Omgevingsverordening. Op die manier kun je verder inzoomen en meer details bekijken. Op de kaart zie je de belangrijke gebieden voor het ontwikkelen van natuur, landbouw, verkeer, steden en dorpen.

Alle vastgestelde plannen over de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening, zoals de jaarlijkse Actualisatierondes, staan in de planviewer.

Plan-viewer van alle digitale documenten van de omgevingsvisie en de omgevingsverordening

Hoe werkt de digitale kaart?

Gebruik de links naar de YouTube-filmpjes om te kijken hoe de kaart werkt.

Let op: de viewer werkt het beste met Edge, Chrome en Firefox.

Tussentijdse Actualisatie 2021

De Omgevingsverordening zorgt voor de doorwerking van het provinciale omgevingsbeleid met bindende (instructie)regels voor derden.
De huidige Omgevingsverordening blijft gelden totdat de Omgevingswet in werking treedt, op 1 juli 2022. Op dat moment komt er een nieuwe Omgevingsverordening. De nieuwe Omgevingsverordening 2021 is ook op 15 december 2021 vastgesteld. Daarbij zijn wel wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp dat ter inzage heeft gelegen. De nieuwe Verordening treedt pas in werking op het moment dat de Omgevingswet gaat gelden en zal vóór die tijd worden gepubliceerd.

Tot die tijd houden we de huidige Omgevingsverordening actueel met de Tussentijdse Actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2021. Daarin zijn aanpassingen gedaan voor beleidswijzigingen, omdat die niet kunnen wachten op de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingsverordening 2021.

Op 15 december 2021 hebben Provinciale Staten deze Tussentijdse Actualisatie vastgesteld, die geldt vanaf 1 februari 2022.

Bekijk de vastgestelde Tussentijdse Actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2021.

Overstromingsrisicoparagraaf

Beoordeel het overstromingsrisico voor een gebied om te kijken of je een overstromingsrisicoparagraaf nodig hebt.