Omgevingsverordening

Gepubliceerd op 28 mei 2020

De Omgevingsverordening regelt dat wat nodig is in het belang van de Omgevingsvisie Overijssel. Regels van het Rijk staan er niet in. Gemeenten en waterschappen krijgen zoveel mogelijk ruimte om daar zelf nadere invulling aan te geven.

De Omgevingsverordening geeft regels voor:

  • gemeentelijke ruimtelijke plannen (geeft instructies aan gemeenteraden over de inhoud van en de toelichting op bestemmingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen)
  • grondwaterbescherming, bodemsanering en ontgrondingen (gericht op burgers, bedrijven en instellingen)
  • kwantitatief en kwalitatief waterbeheer (geeft instructies aan waterschappen)
  • verkeer (regeling voor provinciale wegen en scheepvaartwegen)

Digitale kaarten

U kunt digitaal kaarten bekijken in de geconsolideerde Omgevingsverordening. Op die manier kunt u verder inzoomen en meer details bekijken. Op de kaart ziet u de belangrijke gebieden voor het ontwikkelen van natuur, landbouw, verkeer, steden en dorpen.

Actualisatie 2018/2019

Jaarlijks wordt de Omgevingsverordening geactualiseerd en worden de eerder vastgestelde wijzigingen in het beleid verwerkt. Provinciale Staten hebben op 13 november 2019 de Actualisatie 2018-2019 gewijzigd vastgesteld. Alle vastgestelde stukken staan in de planviewer. De Omgevingsverordening is op 1 december van kracht.

Vooruitblik:

De Actualisatie 2019/2020 staat in het teken van de nieuwe Omgevingswet. Die wet vraagt om het omzetten van de bestaande Omgevingsverordening in een nieuwe, die tegelijk met de Omgevingswet in gaat. De vaststelling van de Actualisatie 2019/2020 staat gepland voor eind 2020.

Partiële herziening Omgevingsverordening voor Geitenhouderijen

Deze partiële herziening heeft eind vorig jaar ter inzage gelegen en is inmiddels vastgesteld door Provinciale Staten. Alle zienswijzen zijn terug te vinden in de Vastgestelde Reactienota (zie onder documenten). Dit betreft een voorzorgsmaatregel in het belang van de gezondheid van haar inwoners en om te voorkomen dat bedrijven uit gebieden buiten Overijssel waarin al een geitenstop is afgekondigd, uitwijken naar Overijssel.

Met de geitenstop is nieuwvestiging, omvorming of uitbreidingen van geitenhouderijen niet (langer) mogelijk. Vergund recht wordt geëerbiedigd, maar nieuwe (omgevings)vergunningen worden niet meer verleend. Aan dit verbod mag bij vergunningverlening op basis van de Wet natuurbescherming niet getoetst worden. Het kan dus zijn dat er ondanks het verbod in de omgevingsverordening, wel natuurvergunningen (moeten) worden verleend. Deze activiteiten kunnen echter niet worden uitgevoerd omdat de benodigde ruimtelijke toestemming niet gegeven zal worden.