Omgevingsverordening

Gepubliceerd op 29 juni 2022

De Omgevingsverordening regelt dat wat nodig is in het belang van de Omgevingsvisie Overijssel. Regels van het Rijk staan er niet in. Gemeenten en waterschappen krijgen zoveel mogelijk ruimte om daar zelf nadere invulling aan te geven. Wanneer de nieuwe Omgevingswet in werking treedt, moet er een nieuwe Omgevingsverordening zijn vastgesteld. De geldende Omgevingsverordening moet worden vervangen door een nieuwe, omdat de huidige verordening vervalt als de Omgevingswet in werking treedt.

De Omgevingsverordening geeft regels voor:

  • gemeentelijke ruimtelijke plannen (geeft instructies aan gemeenteraden over de inhoud van en de toelichting op bestemmingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen)
  • grondwaterbescherming, bodemsanering en ontgrondingen (gericht op burgers, bedrijven en instellingen)
  • kwantitatief en kwalitatief waterbeheer (geeft instructies aan waterschappen)
  • verkeer (regeling voor provinciale wegen en scheepvaartwegen)

Digitale kaarten

De kaarten zijn digitaal te bekijken in de geconsolideerde Omgevingsverordening. Op die manier kun je verder inzoomen en meer details bekijken. Op de kaart zie je de belangrijke gebieden voor het ontwikkelen van natuur, landbouw, verkeer, steden en dorpen.

Alle vastgestelde plannen over de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening, zoals de jaarlijkse Actualisatierondes, staan in de planviewer.

Plan-viewer van alle digitale documenten van de omgevingsvisie en de omgevingsverordening

Hoe werkt de digitale kaart?

Gebruik de links naar de YouTube-filmpjes om te kijken hoe de kaart werkt.

Let op: de viewer werkt het beste met Edge, Chrome en Firefox.

Tussentijdse Actualisatie 2022

De Omgevingsverordening zorgt voor de doorwerking van het provinciale omgevingsbeleid met bindende (instructie)regels voor derden.
De huidige Omgevingsverordening blijft gelden totdat de Omgevingswet in werking treedt, naar verwachting op 1 januari 2023. Op dat moment komt er een nieuwe Omgevingsverordening.

Volgens afspraak worden de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening elk jaar geactualiseerd, waarbij de beleidswijzigingen van de afgelopen periode worden verwerkt in teksten en kaarten. Ook in de huidige Omgevingsverordening zijn aanpassingen gemaakt. Deze aanpassingen worden voor zover noodzakelijk ook doorgevoerd in de in de nieuwe Omgevingsverordening 2021 die eind 2021 is vastgesteld met het oog op de Omgevingswet.

Bekijk de Ontwerpen voor de Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel en Omgevingsverordening op onze Ter inzage pagina productpagina: Terinzagelegging Ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 2022

In de geconsolideerde versie van de huidige Omgevingsverordening staat hoe de Omgevingsverordening er nu uitziet na de eerdere jaarlijkse actualisaties (dus nog zonder de actualisatie van 2022). Let op: aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend.

Overstromingsrisicoparagraaf

Beoordeel het overstromingsrisico voor een gebied om te kijken of je een overstromingsrisicoparagraaf nodig hebt.