Omgevingsverordening

Gepubliceerd op 21 april 2021

Wonen De provincie Overijssel, de Overijsselse gemeenten en hun partners werken al jaren samen aan een kwantitatieve en kwalitatieve balans op de woningmarkt. De partijen maken periodiek meerjarige afspraken over opgaven en ambities. Voor de periode 2021-2025 hebben deze afspraken vorm gekregen in twee regionale Woonagenda’s: een voor West-Overijssel en een voor Twente.

De Omgevingsverordening geeft regels voor:

  • gemeentelijke ruimtelijke plannen (geeft instructies aan gemeenteraden over de inhoud van en de toelichting op bestemmingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen)
  • grondwaterbescherming, bodemsanering en ontgrondingen (gericht op burgers, bedrijven en instellingen)
  • kwantitatief en kwalitatief waterbeheer (geeft instructies aan waterschappen)
  • verkeer (regeling voor provinciale wegen en scheepvaartwegen)

Digitale kaarten

De kaarten zijn digitaal te bekijken in de geconsolideerde Omgevingsverordening. Op die manier kun je verder inzoomen en meer details bekijken. Op de kaart zie je de belangrijke gebieden voor het ontwikkelen van natuur, landbouw, verkeer, steden en dorpen.

Actualisatie 2019-2020

Actualisatie 2019-2020 Provinciale Staten hebben de Actualisatie 2019/2020 vastgesteld op 3 maart 2021. De vastgestelde documenten zijn te vinden via de planviewer.

Overstromingsrisicoparagraaf

Beoordeel het overstromingsrisico voor een gebied om te kijken of je een overstromingsrisicoparagraaf nodig hebt.