Omgevingsverordening

Gepubliceerd op 19 januari 2022

De Omgevingsverordening regelt dat wat nodig is in het belang van de Omgevingsvisie Overijssel. Regels van het Rijk staan er niet in. Gemeenten en waterschappen krijgen zoveel mogelijk ruimte om daar zelf nadere invulling aan te geven. Wanneer de nieuwe Omgevingswet in werking treedt, moet er een nieuwe Omgevingsverordening zijn vastgesteld. De geldende Omgevingsverordening moet worden vervangen door een nieuwe, omdat de huidige verordening vervalt als de Omgevingswet in werking treedt.

De Omgevingsverordening geeft regels voor:

  • gemeentelijke ruimtelijke plannen (geeft instructies aan gemeenteraden over de inhoud van en de toelichting op bestemmingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen)
  • grondwaterbescherming, bodemsanering en ontgrondingen (gericht op burgers, bedrijven en instellingen)
  • kwantitatief en kwalitatief waterbeheer (geeft instructies aan waterschappen)
  • verkeer (regeling voor provinciale wegen en scheepvaartwegen)

Digitale kaarten

De kaarten zijn digitaal te bekijken in de geconsolideerde Omgevingsverordening. Op die manier kun je verder inzoomen en meer details bekijken. Op de kaart zie je de belangrijke gebieden voor het ontwikkelen van natuur, landbouw, verkeer, steden en dorpen.

Actualisatie 2021

Er komt een nieuwe Omgevingsverordening die tegelijk met de nieuwe
Omgevingswet in werking treedt. Daarmee vervalt de huidige
Omgevingsverordening, die met de Tussentijdse Actualisatie 2020/2021
nog is geactualiseerd. Het ontwerp van de Omgevingsverordening Overijssel 2021 lag ter inzage van 27 mei tot en met 7 juli 2021, en is te vinden via de planviewer. Op 15 december hebben Provinciale Staten ingestemd met de vaststelling daarvan.

Tussentijdse Actualisatie 2020/2021

De huidige Omgevingsverordening blijft gelden totdat de Omgevingswet
in werking treedt, op 1 juli 2022. Vanaf dat moment komt er een nieuwe
Omgevingsverordening. Tot die tijd houden we de huidige
Omgevingsverordening actueel met de Tussentijdse Actualisatie
2020/2021. Daarin zijn aanpassingen gedaan voor beleidswijzigingen,
omdat die niet kunnen wachten op de inwerkingtreding van de nieuwe
Omgevingsverordening 2021. Op 15 december 2021 hebben Provinciale
Staten ingestemd met de vaststelling van deze Tussentijdse Actualisatie,
die geldt na 1 februari 2022.

Overstromingsrisicoparagraaf

Beoordeel het overstromingsrisico voor een gebied om te kijken of je een overstromingsrisicoparagraaf nodig hebt.