Omgeving

Gepubliceerd op 20 januari 2021

De leefomgeving gaat over alle ruimte om ons heen die met ons leven te maken heeft. De ruimte waarin we wonen en werken en waarin we reizen en vervoeren. Ook natuurgebieden of windmolenparken horen bij de leefomgeving.

De kwaliteit van de omgeving betekent bijvoorbeeld dat deze schoon, duurzaam en economisch is. In de Omgevingsvisie staan de ideeën en plannen over de inrichting van de ruimte in Overijssel.

Contact

Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Telefoon: 038 499 80 90
E-mail: postbus@overijssel.nl

Omgevingsvisie Overijssel

In de Omgevingsvisie staat hoe we in Overijssel onze leefomgeving willen inrichten. Niet alleen voor nu maar ook de komende tientallen jaren. Overijssel is daarom voortdurend met bedrijven en inwoners in gesprek. Bijvoorbeeld over gebiedsontwikkeling, subsidies en prestatieafspraken.

Omgevingsverordening

De richtlijnen en regels voor het uitvoeren van de Omgevingsvisie Overijssel staan in de Omgevingsverordening. Regels van het Rijk staan er niet in. Gemeenten en waterschappen krijgen zoveel mogelijk ruimte bij de uitvoering van de visie.

Van Wro naar Omgevingswet

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) regelt de taken en bevoegdheden van overheden voor ruimtelijke ordening. Maar ook die van inwoners, bedrijven en instellingen. Deze wet maakt plaats voor de Omgevingswet: daarin zijn 26 afzonderlijke wetten voor ruimte, wonen, verkeer en vervoer, milieu, natuur en water samengevoegd.

Wonen

Stedelijke vernieuwing en 'Wonen met zorg' zijn belangrijke onderwerpen voor Overijssel. En ook duurzaam aanpassen van bestaande woningen. Hierover zijn regionale woonafspraken gemaakt. Deze zijn geldig tot en met 2020. We kijken ook welke woningtypen het beste aansluiten op de vraag voor een goed werkende woningmarkt.

Stadsbeweging

Aantrekkelijke binnensteden zijn niet vanzelfsprekend. Daarom helpen we ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeenten en initiatiefnemers om de binnensteden te verbeteren. Zo zorgen we dat elke stad, op zijn eigen manier, leefbaar blijft.

Kijk voor evenementen, ideeën en acties op de website van de Stadsbeweging.

Ruimtelijke kwaliteit in de groene omgeving

Wij zijn trots en zuinig op de ruimtelijke kwaliteit in onze groene omgeving. Logisch dat niet alles kan en mag in het buitengebied. Zorgvuldige inpassing van nieuwe gebouwen is nodig en vraagt om maatwerk. Daarbij helpen wij je graag.