Omgeving

Gepubliceerd op 17 februari 2022

De leefomgeving gaat over alle ruimte om ons heen die met ons leven te maken heeft. De ruimte waarin we wonen en werken en waarin we reizen en vervoeren. Ook natuurgebieden of windmolenparken horen bij de leefomgeving. De kwaliteit van de omgeving betekent bijvoorbeeld dat deze schoon, duurzaam en economisch is. In de Omgevingsvisie staan de ideeën en plannen over de inrichting van de ruimte in Overijssel.

Contact

Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid

Telefoon: 038 499 80 90
E-mail: postbus@overijssel.nl

Omgevingsvisie Overijssel

In de "Omgevingsvisie Overijssel 2017. Beken kleur" staat hoe we in Overijssel onze leefomgeving willen inrichten. Niet alleen voor nu maar ook de komende tientallen jaren. Overijssel is daarom voortdurend met partners en inwoners in gesprek. Over duurzame energie, klimaat, natuur, en nog veel meer wat bepaalt hoe onze leefomgeving er uitziet.

Omgevingsverordening

De richtlijnen en regels voor het uitvoeren van de Omgevingsvisie Overijssel staan in de Omgevingsverordening. Regels van het Rijk staan er niet in. Gemeenten en waterschappen krijgen zoveel mogelijk ruimte bij de uitvoering van de visie.

Van Wro naar Omgevingswet

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) regelt de taken en bevoegdheden van overheden voor ruimtelijke ordening. Maar ook die van inwoners, bedrijven en instellingen. Deze wet maakt plaats voor de Omgevingswet: daarin zijn 26 afzonderlijke wetten voor ruimte, wonen, verkeer en vervoer, milieu, natuur en water samengevoegd.

Wonen

Provincie Overijssel, de Overijsselse gemeenten en hun partners werken al jaren samen aan een kwantitatieve en kwalitatieve balans op de woningmarkt. De partijen maken periodiek meerjarige afspraken over opgaven en ambities. Voor de periode 2021-2025 kregen deze afspraken vorm in twee regionale Woonagenda’s: een voor West-Overijssel en een voor Twente.

Stadsbeweging

Aantrekkelijke binnensteden zijn niet vanzelfsprekend. Daarom helpen we ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeenten en initiatiefnemers om de binnensteden te verbeteren. Zo zorgen we dat elke stad, op zijn eigen manier, leefbaar blijft.

Kijk voor evenementen, ideeën en acties op de website van de Stadsbeweging.

Ruimtelijke kwaliteit in de groene omgeving

Wij zijn trots en zuinig op de ruimtelijke kwaliteit in onze groene omgeving. Logisch dat niet alles kan en mag in het buitengebied. Zorgvuldige inpassing van nieuwe gebouwen is nodig en vraagt om maatwerk. Daarbij helpen wij je graag.