Landinrichting Staphorst: waar we nu mee bezig zijn

Gepubliceerd op 24 maart 2022

Op deze pagina vindt u de actuele stand van zaken rondom de projectuitvoering van landinrichting Staphorst. Wilt u meer informatie over voorgaande processtappen dan kunt u deze teruglezen in het achiefweb. Let op: dit betreft een verouderde versie van onze website.

Vaststelling ruilplan (2017-2019)

Het ruilplan is op 20 april 2017 vastgesteld door de Uitvoeringscommissie.

Beroep tegen vastgesteld ruilplan

  • Tegen het ruilplan zijn 37 beroepen/verzoekschriften ingediend.
  • In de meeste zaken is de uitvoeringscommissie in het gelijk gesteld: de beroepschriften werden ongegrond verklaard en het ruilplan bleef ongewijzigd.
  • In 13 gevallen was de rechtbank van oordeel dat het verzoekschrift (deels) gegrond was.
  • De commissie heeft het ruilplan met goedkeuring van de rechtbank aangepast ten gunste van de betreffende indiener(s). De uitvoeringscommissie heeft na goedkeuring van alle betrokkenen, een voorstel tot wijziging van het ruilplan ingediend bij de rechtbank. De rechtbank heeft deze wijzigingsvoorstellen verwerkt in de beschikking.
  • Er is geen gebruik gemaakt van cassatie, waarmee het ruilplan definitief is geworden.

Gesprekken kavelaanvaarding (januari - juni 2019)

Kavelaanvaardingswerken

Met alle partijen die betrokken zijn bij de kavelovergang worden afspraken gemaakt over de uit te voeren kavelaanvaardingswerken. Kavelaanvaardingswerken zijn werkzaamheden bedoeld om kavels in redelijke mate vergelijkbaar te maken. Iedere belanghebbende heeft namelijk recht op een toedeling van percelen, die naar grootte, vorm, ligging van het maaiveld en ontwateringstoestand in redelijke mate vergelijkbaar zijn met de ingebrachte percelen (gelijke aard, hoedanigheid, gebruiksbestemming). Om dit voor elkaar te krijgen kunnen verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals het graven en dempen van sloten en greppels, egalisatie van percelen, inzaaien, aanleggen of verplaatsen van toegangsdammen.

Concept-kavelaanvaardingsovereenkomsten

Alle geïnventariseerde werkzaamheden zijn vastgelegd in de concept-kavelaanvaardingsvoorstellen. Deze voorstellen zijn besproken met de belanghebbenden in de periode januari – juni 2019. Tijdens deze gesprekken werd bepaald welk recht er is op kavelaanvaardingswerken. Ook ontvingen alle partijen de zogeheten Handreiking kavelaanvaarding, een document dat gedetailleerd overzicht geeft van alle aspecten die bij de uitvoering van kavelaanvaardingswerken van belang zijn (m.b.t. graafmeldingen kabels en leidingen, meldingsverplichtingen, vergunningen e.d.). De kaart en beschrijving van de werkzaamheden is september 2019 aan alle betrokkenen toegezonden. Reacties die hierop zijn binnengekomen zijn verwerkt en aan betrokkenen bericht. Zodra er overeenstemming is bereikt over de uit te voeren kavelaanvaardingswerken, vraagt de uitvoeringscommissie een omgevingsvergunning aan. De vergunningaanvragen zijn ernstig vertraagd door de landelijke PAS-problematiek (te hoge stikstofuitstoot waardoor vele projecten zijn stilgelegd). Inmiddels zijn alle vergunningen aangevraagd.

Verzoek voor een bijdrage kavelaanvaarding, aanvraag vergunningen

De vertraging als gevolg van de PAS-problematiek betekent, dat u als belanghebbenden vanaf midden 2020 een verzoek voor een bijdrage kavelaanvaarding bij de commissie kan indienen. Bij dat verzoek voegt u een overzicht van de afgesproken werkzaamheden en een begroting toe. Nadat u een schriftelijke bijdragetoezegging van ons heeft ontvangen en de omgeving- en watervergunning zijn verleend, kunt u beginnen met de uitvoering van de werkzaamheden. De aandachtspunten die hierbij van belang zijn, staan opgenomen in de informatiebrief die alle belanghebbenden, bij wie sprake is van wijzigingen in de verkaveling, begin 2019 hebben ontvangen. De werkzaamheden kunnen vanaf een nader te bepalen aktedatum (waarschijnlijk januari 2021) worden uitgevoerd. Eerder (dus vóór de kavelovergang) zou ook kunnen, als u hierover overeenstemming hebt bereikt met de huidige eigenaar van de grond.

Let op: kavelaanvaardingswerk is niet van toepassing op overbedeling (toedeling is groter dan inbreng).

Ingetrokken: Besluit Tijdelijk Gebruik (BTG) ter voorbereid op kavelovergang (1 januari 2020)

Het BTG is vanwege de PAS-problematiek ingetrokken. De kavelovergang gebeurt in de winter 2020-2021. De uitvoeringscommissie hoopt de nieuwe datum voor de kavelovergang zo spoedig mogelijk vast te stellen, alsook de datum voor de aktepassering ruilplan.

De kavelgrensuitzetting (oktober 2020 - januari 2021)

De kavelgrensuitzetting wordt uitgevoerd door het Kadaster

Regels voor kavelgrensuitzetting

Het Kadaster is vanaf medio oktober bezig met het uitzetten van alle nieuw gevormde eigendom- en pachtgrenzen.
Welke grenzen worden niet uitgezet:

  • Gehandhaafde eigendomsgrenzen, tenzij uitvoering van werken uitzetting van deze grenzen alsnog nodig maakt.
  • Bestaande (duurzame) topografische grenzen (bijvoorbeeld waterlopen of kavelsloten) die ongewijzigd blijven of grenzen die met een vaste maat gerelateerd zijn aan deze topografische grenzen (deze maat is maximaal 10 meter).
  • Hypotheekgrenzen en andere administratieve grenzen.
  • "Familiegrenzen" (grenzen binnen één gebruik met familieleden/partners in wisselende verhoudingen in de tenaamstelling).

De uitgezette grenzen worden in het terrein aangegeven d.m.v. ijzeren buizen (net onder het maaiveld). Bij de uitgezette grenspunten worden houten piketten geplaatst waarop aan weerszijden de naam van de nieuwe eigenaar of pachter wordt vermeld. De eigenaren en pachters dienen er zelf op toe te zien dat de uitgezette grenspunten niet verstoord worden. Wij adviseren om in overleg met de nieuwe buurman een duurzame, zichtbare markering te plaatsen. Uitzetting van de grenzen vindt slechts eenmaal kosteloos plaats!

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heren van het Kadaster:

De heer D. Makkinga

E-mail: derk.makkinga@kadaster.nl
Telefoon: 088 183 35 41

De heer E. Bergman

E-mail: erik.bergman@kadaster.nl
Telefoon: 088 183 53 74

Contact bij voorkeur via email met vermelding van naam en adres.

Aktepassering (januari 2021)

De juridische levering (= de eigendomsoverdracht) van de nieuwe kavels door middel van een notariële akte (aktepassering) kan plaatsvinden, omdat het ruilplan inmiddels onherroepelijk vaststaat. De aktepassering (ofwel Akte van Toedeling) is een eenmalige gebeurtenis voor het hele herverkavelingsgebied Staphorst. Deze akte wordt behalve door de notaris alleen ondertekend door de voorzitter en secretaris van de Uitvoeringscommissie.

Lijst der Geldelijke Regelingen (2021-2023)

Bent u eigenaar van grond dan gaat u bijdragen aan de kosten van de landinrichting. Eén en ander op basis van het nut dat u heeft van de verkaveling. Die schatting van het nut is uitgevoerd door externe schatters. Kortgezegd vergelijken ze de situatie van inbreng (zoals de verkaveling was) met de situatie van toedeling (zoals de verkaveling wordt). Hoe dit werkt is beschreven in een speciale nieuwsbrief die maart 2020 is verschenen. Ook is hiervoor een inloopbijeenkomst (30 juni 2020) georganiseerd. Aanvullend doel is dat betrokkenen medio 2020 met de uitkomsten van deze schatting, zelf een eerste indicatieve schatting van de kosten op bedrijfsniveau kunnen maken.

Aan het eind van het project vindt eventuele onderlinge verrekening plaats en wordt over- en onder bedeling met u afgerekend. Dat vindt plaats op basis van de op te stellen Lijst der Geldelijke Regelingen (LGR). Over de procedure rond de Lijst der Geldelijke Regelingen is in februari
2022 een speciale nieuwsbrief verschenen. Er was ook gelegenheid om (digitaal) hierover voorlichting bij te wonen.

Op 22 maart 2022 is de officiële ter visie legging van de LGR gestart. Iedereen heeft daarvoor zijn individuele LGR met bijbehorende stukken ontvangen van het Kadaster. Tot en met 2 mei 2022 is er gelegenheid om een afspraak te maken voor een toelichting en kan een zienswijze worden ingediend.

De individuele LGR is een kostenopgave. Daaruit blijkt of er betaald moet
worden, of men recht heeft op uitbetaling of niets hoeft te betalen. In juni 2022 ontvangt een ieder die moet betalen of recht heeft op uitbetaling een persoonlijke brief. Hierbij word vrijblijvend de gelegenheid geboden om deze voorlopige afrekening al te ontvangen of te betalen.

Na mei 2022 vindt het proces plaats van behandeling van zienswijzen. Naar verwachting kan de vastgestelde LGR ter visie in 2023.