Doelstellingen landinrichting Enter

Gepubliceerd op 2 september 2021

Doelstellingen landinrichting Enter

Toelichting per thema

Landinrichting Enter sluit aan bij de nationale en provinciale beleidsdoelstellingen. Deze zijn in het uitwerkingsplan en wijziginginrichtingsplan vertaald in specifieke doelstellingen voor Enter. De belangrijkste zijn hieronder per thema toegelicht. Het gaat om de thema's landbouw, water, natuur, recreatie & toerisme, landschap & cultuurhistorie, leefbaarheid en infrastructuur.

Landbouw

Verbetering van de ruimtelijke structuur van grondgebonden landbouw door:

 • Het vergroten van het aaneengesloten grondoppervlak rond de bedrijfsgebouwen (huiskavels) tot tenminste 60% van de totale bedrijfsoppervlakte. De resterende gronden (veldkavels) worden zoveel mogelijk samengevoegd op een zo kort mogelijke afstand van de bedrijfsgebouwen.
 • Zo mogelijk worden alle huiskavels en veldkavels rechtstreeks door een openbare weg ontsloten.
 • Het totale grondeigendom dat toebedeeld wordt, moet van vergelijkbare kwaliteit zijn als die van de ingebrachte gronden.
 • Er wordt op één locatie een nieuwe boerderij gebouwd om elders ruimte te creëren voor landbouwdoeleinden en de overige doelen uit het uitwerkingsplan.

Verbetering van het perspectief van bestaande agrarische bedrijven door:

 • Stimulering van biologische landbouw, verbreding, verdieping en vernieuwing, samenwerkingsverbanden en realisatie van aanvullende inkomensmogelijkheden door groene en blauwe diensten.
 • Groene en blauwe diensten zijn vrijwillige activiteiten waarbij burgers en particuliere grondgebruikers de kwaliteiten van het landelijk en stedelijk gebied verhogen. Denk hierbij aan activiteiten als landschapsbeheer, randenbeheer, weidevogelbeheer, toegankelijkheid van het landelijk gebied, opslag en vasthouden van water, en kwaliteit van het grondwater.

Water

Het natuurlijke watersysteem in het gebied wordt verbeterd ter versterking van landbouw, natuur, landschap en recreatie. Er wordt gewerkt aan:

 • Beek- en rivierherstel door een beekdalbrede inrichting van de Regge en de daarop afwaterende
  beken. Er wordt ruimte geboden voor een meer natuurlijker, kronkelend karakter.
  Realiseren waterberging ten behoeve van het opvangen van piekafvoeren.
  Landelijk en stedelijk water zal worden gescheiden en gebiedseigen water zal worden benut ten behoeve van zowel landbouw als natuur. Verdroging van landbouw- en natuurgebieden zal mede hierdoor worden tegengegaan en de waterkwaliteit worden verbeterd.

Natuur

Er wordt sterk ingezet op het realiseren van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS). Het verwerven van nieuwe natuur EHS en het inrichten EHS conform natuurdoelen vormen een grote opgave in Enter. Er moet in totaal circa 365 hectare nieuwe natuur ingericht worden. Niet alle natuur hoeft beheerd te worden door natuurorganisaties. Ook particulieren kunnen in aanmerking komen voor ontwikkeling van natuur op hun grond. Dit kan ook in eigendom blijven bij de huidige eigenaren (Particulier natuurbeheer in nieuwe natuur binnen EHS).

Behoud en herstel van de hoge natuurwaarden in het Mokkelengoor en het ontwikkelen van een grotere natuurkern in het Deldenerbroek zijn concrete voorbeelden van de realisatie van de natuurdoelen. Ook watergangen en de oevers vormen een belangrijk element voor de versterking van natuurwaarden. Omdat de EHS onder andere tot doel heeft de verplaatsingsmogelijkheden voor dieren te vergroten, vormt ook het opheffen van faunaknelpunten een belangrijk doel.

Landschap & cultuurhistorie

De commissie staat voor de realisatie van een duurzaam landschappelijk raamwerk, in samenhang met natuurontwikkeling en de natuurlijke inrichting van de beken. Het behoud van de kenmerkende kleinschalige hoogteverschillen en stijlranden, en het vergroten van de herkenbaarheid van de verschillende landschapstypen zijn belangrijke uitgangspunten bij de herinrichting van het gebied. Concreet wordt er ingezet op de aanleg van erfbeplanting, poelen en wegbeplanting.