Projectinformatie landinrichting Enter

Gepubliceerd op 29 april 2020

Project

Wijziging plan

In februari 2007 hebben Provinciale Staten van Overijssel het Uitwerkingsplan Enter vastgesteld (de samenvatting van dit rapport is ook in de streektaal verschenen). De volgende stap in het proces is het opstellen van de Ontwerp wijziging van het inrichtingsplan Enter.

Het opstellen van de ontwerpwijziging is noodzakelijk vanwege het inwerking treden van de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) op 1 januari 2007. De wet vereist een verdere detaillering van de plannen in een vroeger stadium dan voorheen. Op een aantal onderdelen is het plan gewijzigd en nauwkeuriger ingevuld. De planwijziging is op 14 september 2010 door Gedeputeerde Staten vastgesteld.

Plan op hoofdlijnen

Het uitwerkingsplan en wijziging-inrichtingsplan bevat maatregelen om:

  • ruim 200 hectare nieuwe natuur te realiseren;
  • de structuur van ruim 4000 hectare landbouwgebied te verbeteren;
  • de mogelijkheden van recreatieve beleving te vergroten door aanleg van nieuwe fiets-, wandel- en ruiterpaden;
  • het landschap te herstellen;
  • het milieu te verbeteren;
  • de waterhuishouding te optimaliseren. Hiervoor is circa 400 hectare grond nodig en een investering van enkele tientallen miljoenen euro's.

Uitvoering plan

Het in 2007 vastgestelde Uitwerkingsplan Enter is een ambitieplan. Het geeft een duidelijk beeld van de knelpunten, de voorgenomen maatregelen, de daarmee gemoeide investeringen en de beoogde effecten, met duidelijk omschreven doelstellingen en randvoorwaarden. De commissie is voornemens om het plan in 10 jaar uit te voeren.

Om het plan te kunnen uitvoeren is grond nodig. In de afgelopen 15 jaar heeft Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) al de nodige gronden kunnen kopen.

De daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen is verdeeld over uitvoeringsmodules. In december 2007 is de Eerste Uitvoeringsmodule Enter vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Op de Plankaart 1e Module is te zien welke maatregelen er in de eerste module zijn opgenomen. De 2e uitvoeringsmodule (Ypelo) en 3e uitvoeringsmodule (Deldenerbroek) zijn in uitvoering.

Toestemming voor uitvoeren van werken

Bent u van plan om zelf werkzaamheden uit te voeren binnen het plangebied, dan willen we u wijzen op artikel 35 van de WILG. Het gaat om het volgende :

Binnen de landinrichting Enter is het niet toegestaan, zonder toestemming van de uitvoeringscommissie Enter handelingen te verrichten of na te laten die de waarde van het onroerende goed veranderen. Tevens is het niet toegestaan handelingen te verrichten die de verwezenlijking van het plan belemmeren. Dit betreft onder andere perceelsverbeteringswerken en het oprichten van bouwwerken. In geval van nalatigheden wordt bij de toedeling en de Lijst Geldelijke Regelingen geen rekening gehouden met eventuele wijzigingen in de waarde.


Logo Europese Unie

“Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”