Organisatie landinrichting Enter

Gepubliceerd op 23 maart 2022

Van landinrichtingscommissie naar uitvoeringscommissie

De eerste voorbereidingen voor het uitvoeren van het landinrichtingsproject Enter dateren uit 1983 met de aanvraag voor een wettelijke ruilverkaveling. In 1990 heeft Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel de landinrichtingscommissie geïnstalleerd en in 2007 is de commissie door GS herbenoemd als uitvoeringscommissie. Hiermee is de commissie een provinciale bestuurscommissie geworden. Formeel is het college van GS opdrachtgever voor het landinrichtingsproject

Commissie

De uitvoeringscommissie bestaat uit:

 • één onafhankelijke voorzitter;
 • één lid namens de agrarische achterban;
 • één lid namens natuurorganisaties;
 • drie wethouders als bestuurlijke vertegenwoordigers van de drie gemeenten;
 • een bestuurlijk vertegenwoordiger namens het waterschap.

In de commissie zijn de volgende instanties vertegenwoordigd als adviserend lid:

 • Provincie Overijssel
 • Kadaster
 • Waterschap Vechtstromen
 • Gemeente Wierden
 • Gemeente Hof van Twente
 • Gemeente Almelo

De uitvoeringscommissie richt zich als bestuurscommissie vooral op de grotere lijnen en de bestuurlijke besluiten. Voor de meer praktische uitvoering en uitwerking van het plan is de grondcommissie geïnstalleerd.

Het secretariaat van de commissie werd verzorgd door de provincie.

Vergaderingen

Er vinden openbare vergaderingen plaats, omdat de commissie een open en transparante werkwijze voorstaat en een directie informatievoorziening vanuit de commissievergaderingen naar de streek en vice versa erg belangrijk vindt. Er wordt ruimte geboden voor spreekrecht.

Spreekuur

De uitvoeringscommissie stelt u in de gelegenheid om – op afspraak – bepaalde zaken die u aangaan of bezighouden met de commissie te bespreken. De commissie houdt elke tweede woensdagochtend van de maand vanaf 09.30 uur een spreekuur, ook wel 'zitdagen' genoemd.

Commissieleden en adviseurs landinrichting Enter

Leden uitvoeringscommissie en ambtelijke begeleiding

 • Dhr. L.B. Kobes - onafhankelijk voorzitter
 • Dhr. E.A. de Wilde - vicevoorzitter / LTO, afdeling Wierden
 • Dhr. P. Niens - secretaris, Provincie Overijssel
 • Mevr. D.F. Span-Kiekenbeld - Wethouder gemeente Wierden
 • Mevr. J. ten Seldam - Wethouder gemeente Almelo
 • Dhr. W. Meulenkamp - Wethouder gemeente Hof van Twente
 • Dhr. W. Stegeman - Waterschap Vechtstromen
 • Dhr. F.S.F. de Lange - Natuur en Milieu

Adviseurs uitvoeringscommissie

 • Dhr. H. Maalderink - Provincie Overijssel, projectleider
  Dhr. J. ten Tije - gemeente Wierden
  Dhr. J. Kappen - Kadaster
  Dhr. F. Nije Bijvank - gemeente Hof van Twente
  Dhr. G. Bruins - Waterschap Vechtstromen
  Dhr. P. Reinerink - gemeente Almelo

Leden grondcommissie/adviescommissie

 • H. ter Braak
 • W. Tijink
 • L.B. Kobes (uit hoofde van zijn functie)
 • F.S.F. de Lange (uit hoofde van zijn functie)
 • E.A. de Wilde (uit hoofde van zijn functie)

Ambtelijke begeleiding

 • Dhr. P. Niens Provincie Overijssel, secretaris
 • Dhr. H. Maalderink Provincie Overijssel, projectleider
 • Dhr. K. Morssink Provincie Overijssel, projectmedewerker
 • Dhr. K.J. Douw Provincie Overijssel, projectmedewerker

Herinrichting enschede noord project 2