Doelen herinrichting Noordwest Overijssel

Gepubliceerd op 13 januari 2021

Raamplan Noordwest Overijssel

In het najaar van 2004 heeft Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel het Raamplan Strategisch Groenproject (SGP) Noordwest Overijssel vastgesteld. Eind 2004 is de landinrichtingscommissie Noordwest Overijssel gestart met het ten uitvoer brengen van de plannen.

Het raamplan geeft inzicht in een groot deel van de toekomstige inrichting van Noordwest Overijssel. Het beschrijft waar nieuwe natuur komt, hoe deze gebieden worden ingericht, hoe blijvende landbouwgebieden worden ingericht, welke nieuwe recreatieve routes en voorzieningen er komen en welke maatregelen er genomen worden om het landschap te versterken.

Natuur

De bestaande gebieden Wieden en Weerribben worden vergroot. Tevens zal de 'flessenhals' tussen beide gebieden worden verbreed waardoor een groot aaneengesloten laagveenmoeras ontstaat. Daarnaast komen er groene verbindingen met andere natuurgebieden in de omgeving: Olde Maten in het zuiden en Rottige Meenthe in het noorden.

Landbouw

In de kop van Overijssel is verbetering van de landbouwstructuur één van de belangrijkste speerpunten. De agrarische sector is een belangrijke economische pijler in het gebied en dat moet zo behouden blijven. Vandaar dat bij de planvorming voor het gebied de belangen van de landbouw hoop op de agenda staan. Het gaat dan bijvoorbeeld om verbetering van de verkaveling, ontsluiting en waterhuishouding.

Water

Voor de verschillende deelgebieden van Noordwest Overijssel maakt waterschap Reest & Wieden een zogeheten waterverbeteringsplan.

Wonen, verkeer en recreatie

Aantrekkelijke en kwalitatief hoogwaardige recreatiemogelijkheden in Noordwest Overijssel zijn het doel. Daarmee wordt werkgelegenheid gecreëerd ter compensatie van de verliezen in de agrarische sector en wordt voldaan aan de recreatiebehoeften van inwoners van het gebied en van toeristen. Binnen het landinrichtingsgebied is ruimte voor verblijfsrecreatie, extensieve vormen van openluchtrecreatie zoals wandelen en fietsen en water- en oeverrecreatie (varen, zwemmen, surfen en vissen).

Landschap

De hoofddoelstelling voor het landschap is het realiseren van een gebiedseigen landschappelijke structuur en het vergroten van de beleving en identiteit van het landelijk gebied. In het landinrichtingsplan zijn maatregelen opgenomen voor onder andere aanleg en herstel van gebiedseigen landschapselementen.