Project herinrichting Enschede-Zuid

Gepubliceerd op 8 oktober 2021

Project herinrichting Enschede-Zuid

Gebied

Het herinrichtingsgebied Enschede-Zuid ligt in de gemeenten Enschede, Haaksbergen en Hengelo. Dit gebied beslaat zo’n 5.000 hectare en is opgedeeld in 3 deelgebieden: Broekheurne, Boekelo en Twekkelo. Voor de herinrichting van het gebied is het landinrichtingsplan Enschede-Zuid opgesteld dat in 2000 is vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS) van provincie Overijssel.

Inrichtingsplan

In het inrichtingsplan is zoveel mogelijk rekening gehouden met de snelheid waarmee de maatschappij zich ontwikkelt. Dit heeft geresulteerd in een flexibel plan, waarbij de hoofdlijnen vastliggen met een belangrijke rol voor landbouw, natuur en recreatie, ook in de toekomst.

Het plan moet er voor zorgen dat het landelijk gebied ruimte biedt aan een duurzame landbouw, betere natuur, meer recreatie, een mooi landschap, een schoon milieu en verkeersveilige situaties.
Om alle doelen uit de landinrichting te kunnen bereiken kocht Dienst Landelijk Gebied (DLG) de afgelopen jaren meer dan 180 hectare grond.

Wet inrichting landelijk gebied (Wilg)

Sinds 1 januari 2007 is de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) van kracht. De Wilg heeft de 'Landinrichtingswet 1985' en de 'Reconstructiewet Concentratiegebieden' vervangen. Mede naar aanleiding van deze nieuwe wet is besloten om het bestaande landinrichtingsplan te actualiseren. Tevens kan daarmee worden ingespeeld op nieuw beleid en op nieuwe ontwikkelingen in het gebied.

Visie herinrichting Enschede-Zuid

Volgens de visie van de landinrichtingscommissie spelen de functies landbouw, natuur en recreatie ook in de toekomst een belangrijke rol in Enschede-Zuid. In het verleden heeft de ene functie zich vaak uitgebreid ten koste van een andere. Landbouw, natuur en recreatie zijn onvoldoende op elkaar afgestemd en de weerspiegeling hiervan in het landschap is momenteel één van de belangrijkste kenmerken van het gebied. Onderlinge concurrentie leidde ook tot een verslechtering van de kwaliteit van bodem, water en landschap. De uitvoeringscommissie vindt dat er een nieuw evenwicht moet worden gevonden en wil dat tot uitdrukking brengen in een vernieuwde inrichting van het gebied.

Het gebied dient geschikt gemaakt te worden voor een duurzaam gebruik door landbouw, natuur en recreatie. Het nieuwe evenwicht vindt zijn weerspiegeling in een vernieuwd en functioneel landschap. De kansen die het instrument landinrichting biedt, worden daarmee zo goed mogelijk benut. Als het wenselijk en mogelijk is, wordt in overleg met andere verantwoordelijke instanties gebruik gemaakt van andere instrumenten en/of geldstromen.

Uitgangspunten

De belangrijkste uitgangspunten bij de planvorming zijn:

 • verbetering van de verkavelingssituatie;
 • vermindering van de verdroging;
 • inrichting van de nieuwe natuurgebieden;
 • ontwikkelen van een stadsrandzone;
 • versterking van de identiteit van het landschap;
 • verbeteren van het recreatief medegebruik;
 • verbetering van beeksystemen;
 • verbetering van de verkeersveiligheid.

De nieuwe inrichting moet zijn afgestemd op een doelmatig beheer. Ook de landbouw heeft hierin een taak. Daarom is een gezonde en duurzame landbouw van uitermate groot belang voor de toekomst van het gebied. Nieuwe vormen van beheer worden in overweging genomen. Landschappelijk moet er een nieuw evenwicht worden gevonden, afgestemd op het toekomstig gebruik door landbouw, natuur en recreatie.

Doelstellingen herinrichting Enschede-Zuid

De herinrichting Enschede-Zuid heeft als hoofddoel: door inrichting een bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling en een verantwoord toekomstig ruimtegebruik van het landelijk gebied. De functies landbouw, natuur en recreatie worden daarbij in een zodanige samenhang ontwikkeld dat de identiteit en de gebruikswaarde zo goed mogelijk versterkt dan wel ontwikkeld wordt. Op basis van het beleid en de knelpunten is een aantal doelstellingen ontwikkeld.

Water en bodem

 • behoud van een zo groot mogelijke oppervlakte met ongestoorde bodemprofielen en behoud van aanwezige reliëfpatronen. In natuurontwikkelingsgebieden is plaatselijke vergroting van het reliëf gewenst;
 • vermindering van de negatieve invloed van het grof vuil van de huisvuilgronden in het Usselerveen;
 • verminderen van de negatieve invloed van verontreinigde gronden en vervuilde waterbodems;
 • regionale en lokale watersystemen zodanig beïnvloeden dat grondwaterstromen en grondwaterstanden geoptimaliseerd worden voor de functies in het gebied;
 • de kwaliteit van het oppervlakte water verbeteren;
 • herstellen van kwelstromen in het maaiveld;
 • verminderen van verdroging.

Landbouw

 • een duurzame landbouw met verbetering van productieomstandigheden;
 • verbetering van de verkaveling, zo groot mogelijke huiskavels en een gering aantal kavels per bedrijf. Praktisch gezien wordt er gestreefd naar minimaal 60-80% van de grond bij huis en maximaal 2 kavels per bedrijf;
 • bewerkingseenheden van 2-4 ha, afhankelijk van het bedrijfstype;
 • verbeteren van de waterconservering en waterafvoer; minder verdroging in de zomer en plaatselijk een betere ontwatering in het voorjaar;
 • verbetering van de veiligheid van het agrarisch verkeer;
 • agrariërs nieuwe inkomensmogelijkheden bieden.

Natuur

 • beeksystemen zo goed mogelijk laten functioneren met aangrenzende natuurgebieden;
 • herstel en versterking van natuurwaarden in het kleinschalige cultuurlandschap en op de landgoederen;
  de (snellere) realisering en inrichting van nieuwe natuur;
 • aanbrengen van samenhang tussen de natuurgebieden door het realiseren van een viertal ecologische verbindingen als onderdeel van ecologische hoofdstructuur (EHS) en het opheffen van barrières voor plant en dier;
 • veiligstellen en ontwikkelen van leefgebieden voor kenmerkende soorten;
 • een meer natuurlijke inrichting voor met name de Boekelerbeek, Rutbeek, Houwbeek, Teesinkbeek en Brunninksbeek (incl. bovenlopen), Elsbeek en Schoolbeek en het aangrenzende beekdallandschap;
 • omstandigheden creëren waarbinnen de natuurgebieden doelmatig kunnen worden beheerd, ook door de landbouw.

Landschap en cultuurhistorie

 • behoud en inpassing van cultuurhistorisch belangrijke aspecten en elementen van de verschillende landschapstypen;
 • behoud van de archeologische waardevolle plekken;
 • behoud en versterking van de herkenbaarheid van de verschillende landschapstypen;
 • behoud van kleinschalig reliëf en steilranden;
 • het realiseren en versterken van een duurzaam landschappelijk raamwerk;
 • het realiseren van de stadsrandzone met een eigen identiteit en kwaliteit.

Leefbaarheid en recreatie

 • goede woon-, werk en leefomstandigheden;
 • optimale inrichting van de overgangszone tussen stad en platteland;
 • een doelmatige zonering voor recreatieve activiteiten;
 • een betere bereikbaarheid van de bestaande recreatievoorzieningen;
 • meer mogelijkheden voor wandelaars, fietsers, ruiters en andere vormen van recreatie;
 • ontmoediging van gemotoriseerd sluipverkeer;
 • zoveel mogelijk behoud van werkgelegenheid.