Gebied herinrichting Enschede-Noord

Gepubliceerd op 10 december 2021

De herinrichting Enschede-Noord ligt in het gebied tussen Enschede, Hengelo en Oldenzaal en heeft een oppervlakte van circa 4.600 hectare. Kenmerkend voor het gebied zijn de grote hoogteverschillen, veroorzaakt door de stuwwal Oldenzaal-Enschede. Mede door deze grote hoogteverschillen ontstond een gevarieerd gebied met een bonte afwisseling van essen, beekdalen, landgoederen, heideontginningen en natuurgebieden.

Natuur, landbouw en landgoederen

Door de stuwwal, de gevarieerde bodemopbouw en de waterhuishouding bevinden zich in het gebied verschillende waardevolle natuurgebieden. Een belangrijke rol in het beheer van het landelijk gebied ligt bij de landbouw. In het gebied liggen circa 120 agrarische bedrijven, voornamelijk melkveebedrijven, met een gezamenlijke oppervlakte van circa 2400 hectare cultuurgrond. In het gebied zijn circa 60 landgoederen gelegen, die onder de Natuurschoonwet vallen.

Stedelijk uitloopgebied

Bepalend voor het gebied is de directe nabijheid van de steden Enschede, Hengelo en Oldenzaal. Het gebied vervult daarom een belangrijke rol als uitloopgebied

Deelgebieden

Lonnekermarke (in uitvoering)

Dit deelgebied ligt in het oostelijk deel van het plangebied. In de periode 2010-2015 zijn diverse beken hersteld, fiets- en wandelpaden met bijbehorende voorzieningen aangelegd, en is de landbouwstructuur versterkt door herverkaveling. Daarnaast realiseerde de commissie hier retentiegebieden en natuur.

Stadsrand

Hier gaat het om realisatie van het Rondje Enschede met bijbehorende voorzieningen, in samenhang met herstel van de Vanekerbeek. Langs het rondje zijn verschillende recreatieve functies en enkele plattelandswegen zijn nu verkeersluw.

Kristalbad

De Ecozone, tussen Hengelo en Enschede, kreeg een groenblauwe invulling. In dit 40 hectaren grote gebied zijn waterberging en –zuivering gerealiseerd in combinatie met natuur, als onderdeel van een ecologische verbindingszone (dit is een verbinding tussen natuurgebieden met nieuwe of herstelde natuur).

Lonnekerland

Begin 2013 stelde de uitvoeringscommissie een module op voor de uitvoering van de nog resterende landbouwmaatregelen van het Inrichtingsplan Enschede-Noord in het deelgebied Lonnekerland. In het Inrichtingsplan Enschede-Noord uit 2008 staan de juridische kaders voor deze module. De module bevat verder een beperkt aantal overige maatregelen (met name. beekherstel) die de uitvoeringscommissie in samenhang met de verkaveling uitvoerde, of nog moeten uitvoeren. Het gaat daarbij om realisatie van de Blankenbellingsbeek (door: Landschap Overijssel) en inrichting van de beekstroken Kloosterhuizenbeek (door: waterschap Vechtstromen). In het Inrichtingsplan Enschede-Noord uit 2008 staan de juridische kaders voor deze module. De aktepassering ruilplan vond plaats in oktober 2016.