Witte Veen

Gepubliceerd op 24 september 2021

Zonnedouw in bloei in Witte Veen

Wat gaan we doen en waarom?

Binnen gemeente Haaksbergen, tegen de grens met Duitsland ligt Natura 2000-gebied Witte Veen. Bijzonder in dit gebied zijn onder andere de heideveentjes en het veenbos. Deze veennatuur wordt in Europa ernstig bedreigd door verdroging en teveel neerslag van stikstof. Het zeldzame hoogveen in het gebied willen we beschermen.

Water langer vasthouden

Er loopt teveel water weg uit het gebied via de in de bodem uitgesleten Hegebeek. Om het water langer in het gebied te houden maken we de Hegebeek ondieper. Hierdoor wordt de grond natter en dit is goed voor de bijzondere natuur in het gebied. Om opnieuw uitslijten van de beek door hoge stroomsnelheden te voorkomen, wordt het water opgevangen in een waterberging in Duitsland. Ongewenste effecten van deze vernatting op de omgeving proberen we te voorkomen. Waar dit niet lukt maken we afspraken met grondeigenaren over eventuele schade. Bij onverwachte schade als gevolg van de maatregelen kunnen mensen terecht bij een schadeloket.

Aanleg heidepoelen

De kamsalamander is zeldzaam in Nederland en komt voor in de poelen in het Witte Veen. Om de kamsalamander te behouden is goed beheer en uitbreiding van de poelen nodig. In deze watertjes zijn ook boomkikkers te vinden, deze staan ook op de rode lijst van bedreigde soorten.

Kappen naaldbos en verwijderen bosopslag

Het kappen van naaldbos in het zuiden van het Witte Veen en het verwijderen van bosopslag draagt bij aan een hogere grondwaterstand in het gebied. Dit is goed voor onder andere het behoud van de heideveentjes.

Nieuws en evenementen

Waarmee we nu bezig zijn

Rund in het water in Witte Veen

Witte Veen is sinds 2013 een Natura 2000-gebied. De afgelopen jaren is een inrichtingsplan gemaakt. Hierin staan alle maatregelen die nodig zijn om de natuur te herstellen en te verbeteren. Het inrichtingsplan wordt vertaald naar een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Dit is een bestemmingsplan, maar dan van de provincie.

Provinciale Staten hebben op 1 juli 2021 het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Witte Veen en de Nota van Antwoord op de ingediende zienswijzen vastgesteld. Het PIP lag inclusief bijlagen en ontgrondingenvergunning ter inzage tot en met dinsdag 28 september. De indieners van de zienswijzen konden in deze periode - als zij niet tevreden zijn met de beantwoording van hun zienswijze - instellen bij de Raad van State.


Maatregelen Hegebeek

Voor de maatregelen rondom het Witte Veen is nader onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de verondieping van de Hegebeek. Hierbij zijn de maatregelen voor de waterhuishouding in beeld gebracht. De Hegebeek wordt verondiept door middel van zandsuppletie (het toevoegen van zand). Dit duurt twee tot drie jaar. Op die manier krijgt de natuur geleidelijk de kans om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Onderdeel van de plannen is het herstellen van een waterbergingsgebied in Duitsland. Door daar in natte periodes water te bergen worden piekafvoeren op de Hegebeek verminderd en wordt nieuwe uitslijting van de beekbodem voorkomen. We voeren overleg met waterdeskundigen in Duitsland over het goed laten functioneren van de waterberging. Hierover is overleg gevoerd met Duitse waterdeskundigen. De werkzaamheden aan de Hegebeek worden alleen uitgevoerd als de waterberging in Duitsland naar behoren functioneert.

Over het Witte Veen

Het Witte Veen en het Duitse Witte Venn vormen samen met onder andere het Haaksbergerveen, het Aamsveen, het Gelderse Wooldse Veen en het Drentse Bargerveen een keten van hoogvenen op de grens tussen Nederland en Duitsland. De Hegebeek stroomt in het noorden van het Witte Veen. In het noordoosten, tegen de Duitse grens, ligt een hoogveenrestant. Hier zijn in 2007 damwanden aangelegd om het water langer vast te houden. Er komen bijzondere veenmossen voor, maar ook eenarig wollegras en veenpluis. Bijzonder zijn de zeldzame libellensoorten zoals de Noordse glazenmaker en hoogveenglanslibel. In de heidegebieden staan veel bijzondere plantensoorten waar ook vlinders graag leven, bijvoorbeeld het heideblauwtje. In het Markslag, in het zuiden, leeft een populatie boomkikkers.

Wie er bij dit project betrokken zijn

In Overijssel werken we samen onder de noemer ‘Samen werkt beter’. In dit natuurgebied is gemeente Haaksbergen verantwoordelijk voor de plannen en doet dit samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LTO Noord, waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel, en Provincie Overijssel.

Alles over de Ontwikkelopgave Natura 2000

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Witte Veen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het gebied.

Aanmelden nieuwsbrief

Contact

Carry van der Wal (projectleider) en Gerko Hopster (omgevingsmanager) zijn eerste aanspreekpunt voor het gebied. Je kunt ze bereiken via:

Carry van der Wal
Telefoon: 06 41 64 12 90
E-mail: c.vd.wal@overijssel.nl

Gerko Hopster
Telefoon: 06 42 40 66 66 of
E-mail: gerko.hopster@pratensis.nl

Voor vragen over grondzaken kun je terecht bij:

Jaap Menkveld
Telefoon: 06 12 38 62 27
E-mail: j.menkveld@overijssel.nl