Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Natura 2000 gebied Springendal en Dal van de Mosbeek wordt later opnieuw ter inzage gelegd

Gepubliceerd op 12 oktober 2021

Gedeputeerde Staten hebben op 21 september 2021, op verzoek van de Bestuurlijke Adviescommissie Springendal en Dal van de Mosbeek (BAC), besloten om de ter inzage van het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Natura 2000 gebied Springendal en Dal van de Mosbeek stop te zetten.

De reden hiervoor is dat de BAC meerdere signalen heeft ontvangen vanuit het gebied over de behoefte aan meer concreetheid over compensatie en schadevergoeding.

Gedeputeerde Staten wil met dit besluit de tijd nemen om in te gaan op deze onzekerheid, en om gesprekken hierover de ruimte te geven.

Het Ontwerp-PIP staat niet ter discussie, ook niet bij de partijen in de BAC. Om die reden leggen we het ontwerp-PIP naar verwachting in december opnieuw ongewijzigd voor 6 weken ter inzage.

De nieuwe ter inzage termijn zal te zijner tijd opnieuw worden gepubliceerd op de provinciale website, en in het provinciaal blad en de lokale huis-aan-huis bladen.

Ingediende zienswijzen

Het stoppen van de ter inzage termijn betekent dat eventuele ingediende zienswijzen die zijn ontvangen op het ontwerp-PIP komen te vervallen. Indieners van een zienswijze worden hier schriftelijk nader over geïnformeerd. Zij kunnen de zienswijze opnieuw indienen tijdens de volgende ter inzage termijn.

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen en/of vragen over het gebiedsproces kunt u contact opnemen met de projectleider voor Springendal en Dal van de Mosbeek, de heer Gert-Jan Hoeve, GJ.Hoeve@overijssel.nl, 038 499 78 68.