Punthuizen Stroothuizen

Gepubliceerd op 10 november 2020

rode dopheide punthuizen stroothuizen

Wat gaan we doen en waarom?

Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld zijn onderdeel van Natura 2000-gebied Dinkelland. Je vindt hier heide en zeldzaam blauwgrasland, een schraal drassig grasland. In Nederland is weinig blauwgrasland over. Punthuizen en Stroothuizen hebben 5 hectare, dat is zo groot als 10 voetbalvelden. Het blauwgrasland en de heide gaan achteruit, doordat de grond in Punt- en Stroothuizen te droog is. We gaan aan de slag in én rondom het gebied om de natuur sterker te maken.

  • Landbouwgrond wordt weer natuur
  • We dempen diepe sloten en greppels en we verwijderen drainage
  • We brengen de oorspronkelijke slenken terug
  • We plaggen vergraste heide af
  • We kappen bomen (vooral dennen)

Nieuws en evenementen

Er zijn helaas geen resultaten.

Waarmee we nu bezig zijn

Grasland met bomen

Het gebied Punthuizen en Stroothuizen is in 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied. Voor alle Natura 2000-gebieden werken we maatregelen uit om de natuur te verbeteren. Voor elk gebied maken we een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Hierin staan alle maatregelen die nodig zijn om de natuur beter te maken. Het definitieve PIP voor Punthuizen Stroothuizen stelde Provinciale Staten vast op 10 juli 2019. Tegen het PIP is beroep ingesteld bij de Raad van State. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de zitting bij de Raad van State plaatsvindt.

Over Punthuizen en Stroothuizen

Punthuizen en Stroothuizen ligt in het oosten van Twente, tussen Denekamp en de Duitse grens. Punthuizen en het Beuninger Achterveld grenzen aan elkaar, Stroothuizen ligt iets meer naar het noorden. Naast blauwgraslanden en heide, vind je hier grotere vennen. Dit zijn ondiepe meertjes, omringd door bloemen en planten. Het zijn de planten en dieren die Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld zo bijzonder maken. De parnassia en Spaanse ruiter zijn planten die het blauwgras wit en paars kleurt. En er groeien meer prachtige planten: de blauwe knoop, brede orchis, klokjesgentiaan en moerassmele. Moerassmele is een bijzondere soort en in Punthuizen vormt die mogelijk de grootste populatie van ons land. Door deze rijkdom aan bloemen, platen en vennen, leven hier veel dieren en insecten in de natuur. Zo fladderen er veel vlinders rond, onder meer het bont dikkopje en het heideblauwtje. De insecten zijn een lekkernij voor de grauwe klauwier: een mooie en zeldzame zangvogel die broedt in het gebied. En in de winter jaagt de klapekster er op muizen. Wie goed kijkt ziet boomvalken, zwarte spechten, kamsalamanders en kikkers. In het gebied loopt sinds september 2016 regelmatig een doortrekkende wolf.

Contact

Jacob Heitman is als projectleider het eerste aanspreekpunt voor het gebied.

E-mail: punthuizenstroothuizen@staatsbosbeheer.nl

Wie er bij dit project betrokken zijn

In Overijssel werken we samen. In dit natuurgebied is Staatsbosbeheer verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan. Het inrichtingsplan stelden we samen op met LTO Noordgemeente Dinkelland,  gemeente Losser en waterschappen Vechtstromen.

Alles over de Ontwikkelopgave Natura 2000

Afbeelding Europese vlag Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.