Ontwikkelopgave Natura 2000-gebieden Overijssel

Gepubliceerd op 3 juni 2021

Aan de slag om natuur sterker te maken

Overijssel is een prachtige provincie om te wonen en te werken, met veel natuur om van te genieten. Maar die natuur staat behoorlijk onder druk. Bijzondere planten en dieren worden bedreigd, onder meer door droogte en te veel stikstof. Hier moeten we iets aan doen, want het is belangrijk om verschillende soorten natuur te hebben. Niet alleen voor Overijssel, maar ook voor Nederland en Europa.

We hebben in Overijssel 24 beschermde natuurgebieden: dat zijn de Natura 2000-gebieden. Deze gebieden maken deel uit van het Europese Natura 2000-netwerk. We maken de kwetsbare natuur in deze gebieden sterker.

In een animatie leggen we uit hoe dat precies zit en wat jij hiervan kunt merken.

Deze opdracht noemen we in Overijssel de Ontwikkelopgave Natura 2000 en Provincie Overijssel is de opdrachtgever. Binnen die opdracht werken we met veel partners samen. Bijvoorbeeld met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Overijssel,particuliere natuurbeheerders, LTO, waterschappen en gemeenten.

Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Overijssel heeft er maar liefst 24 van. Natuur die zo bijzonder en uniek is, dat we die graag willen beschermen.

Die natuur staat onder druk. Daarom werken we de komende jaren aan het versterken en verbeteren ervan. Zo krijgen bijzondere planten en dieren betere kansen. En zorgen we dat er zoveel mogelijk verschillende dieren en planten blijven of zelfs terugkomen. Met de omgeving waarin ze horen te leven.

Over de aanpak van de projecten

De 24 projecten van Natura 2000 in Overijssel hebben dezelfde aanpak.

Aan de slag met stikstof in de gebiedsgerichte aanpak

Te veel stikstof is slecht voor de natuur en luchtkwaliteit. In Nederland ligt dan ook een stevige taak om de neerslag van stikstof in Natura 2000-gebieden terug te dringen en de kwetsbare natuur te herstellen. Tegelijkertijd willen we de economische ontwikkeling behouden en versterken.

Provincie Overijssel werkt aan het stikstofvraagstuk binnen de gebiedsgerichte aanpak stikstof. Actuele informatie en ontwikkelingen vind je in ons dossier stikstof.

Samen werkt beter

Veertien Overijsselse organisaties zetten zich sinds 2013 samen in om de economie en ecologie te versterken en nieuwe kansen te geven. Dat doen ze onder de naam Samen werkt beter. Verschillende partners daarvan zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren en begeleiden van de projecten voor natuurherstel. Samen zorgen we ook voor maatwerk voor grondeigenaren en mensen die in de buurt wonen.

Bos in Natura 2000-gebieden

Voor bijzondere planten en dieren die alleen in open gebieden leven, zoals heidevelden, kappen we soms delen van een bos. Inwoners van Overijssel maken zich zorgen over de boskap in Natura 2000-gebieden. Die zorgen nemen we uiterst serieus. We lieten daarom onderzoek doen. Naar aanleiding daarvan brachten we de boskap terug tot wat strikt noodzakelijk is voor de natuurdoelen. Ook voor de langere termijn blijven we kritisch kijken naar bomenkap.

Minister Schouten van LNV en de provincies presenteerden op 4 februari 2020 hun plan over de toekomst van bos in Nederland. Er komt 37.000 hectare bos bij in heel Nederland. In Overijssel wordt een deel daarvan aangelegd. Verder compenseren we bomen die na 1 februari 2017 in Natura 2000-gebieden zijn gekapt. Dit doen we door nieuw bos aan te leggen. Provincie Overijssel bekijkt nog waar en wanneer we dit doen.

Jaarverslag N2000

Het jaarverslag 2019 van de ontwikkelopgave Natura 2000 kun je opvragen bij het secretariaat van de eenheid Natuur en Milieu: secretariaatNM@overijssel.nl

Maatwerk voor ieder gebied

Maatwerk is belangrijk. Elk van de 24 Natura 2000-gebieden krijgt een aanpak die past bij de natuur, de omgeving, de eigenaren van de grond eromheen en de mensen en organisaties die erbij betrokken zijn. Elk gebied staat omschreven: hoe ziet de natuur eruit, welke planten en dieren horen erin.

We keken wat nodig is om het gebied te herstellen en sterker te maken. Daarvoor maakten we plannen. Die plannen hebben gevolgen voor de mensen die in de buurt van zo’n gebied wonen. Soms grote gevolgen. Bijvoorbeeld omdat hun landbouwgrond niet meer geschikt is voor landbouw. Samen met hen zoeken we daar oplossingen voor.

Natuurverhalen

In de Overijsselse Natura 2000-gebieden zijn veel bijzondere planten- en diersoorten te vinden. En bijzondere landschappen met historische verhalen. Beleef de achtergronden van deze natuurgebieden via onze audioverhalen op overijssel.nl/natuurverhalen.