Ontwikkelopgave Natura 2000-gebieden Overijssel

Gepubliceerd op 30 oktober 2020

Aan de slag om natuur sterker te maken

Overijssel is een prachtige provincie om te wonen en te werken. Met veel natuur om op allerlei manieren van te genieten. Die natuur is natuurlijk niet alleen belangrijk voor Overijssel, maar ook voor Nederland en Europa.

We hebben in Overijssel 24 speciale natuurgebieden. Nu en de komende jaren zijn we aan de slag om ze sterker te maken en te herstellen. Dat noemen we in Overijssel de Ontwikkelopgave Natura 2000.

In de Ontwikkelopgave Natura 2000 zijn twee projecten samengevoegd:

Provincie Overijssel is de opdrachtgever. Maar we werken met veel partners samen. Bijvoorbeeld met natuurbeheerders als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Overijssel en particuliere natuurbeheerders, LTO, het waterschap en gemeenten.

Natura 2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Overijssel heeft er maar liefst 24 van. Natuur die zo bijzonder en uniek is, dat we die graag willen beschermen.

Die natuur staat onder druk. Daarom werken we de komende jaren aan het versterken en verbeteren ervan. Zo krijgen bijzondere planten en dieren betere kansen. En zorgen we dat er zoveel mogelijk verschillende dieren en planten blijven of zelfs terugkomen. Met de omgeving waarin ze horen te leven.

Aan de slag met stikstof

Er komt te veel stikstof in de bodem terecht. Dat komt bijvoorbeeld door uitlaatgassen, mest en door de industrie. Dat is slecht voor planten en dieren in de Natura-2000 gebieden.

Rijk en provincies vinden het van het grootste belang dat de vergunningsverlening voor alle sectoren op gang komt. De overheden bekijken nu samen welke nieuwe aanpak er nodig is om de stikstofuitstoot terug te dringen en tegelijkertijd economische activiteiten mogelijk te maken.

Actuele informatie over ontwikkelingen vind je op de website van de gezamenlijke provincies BIJ12 en in ons dossier stikstof.

Over de aanpak van de projecten

De 24 projecten van Natura 2000 in Overijssel hebben dezelfde aanpak.

Bos in Natura 2000-gebieden

Voor bijzondere planten en dieren die alleen in open gebieden leven, zoals heidevelden, kappen we soms delen van een bos. Inwoners van Overijssel maken zich zorgen over de boskap in Natura 2000-gebieden. Die zorgen nemen we uiterst serieus. We lieten daarom onderzoek doen. Naar aanleiding daarvan brachten we de boskap terug tot wat strikt noodzakelijk is voor de natuurdoelen. Ook voor de langere termijn blijven we kritisch kijken naar bomenkap.

Minister Schouten van LNV en de provincies presenteerden op 4 februari 2020 hun plan over de toekomst van bos in Nederland. Er komt 37.000 hectare bos bij in heel Nederland. In Overijssel wordt een deel daarvan aangelegd. Verder compenseren we bomen die na 1 februari 2017 in Natura 2000-gebieden zijn gekapt. Dit doen we door nieuw bos aan te leggen. Provincie Overijssel bekijkt nog waar en wanneer we dit doen.

Samen werkt beter

Veertien Overijsselse organisaties zetten zich sinds 2013 samen in om de economie en ecologie te versterken en nieuwe kansen te geven. Dat doen ze onder de naam Samen werkt beter. Verschillende partners daarvan zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren en begeleiden van de projecten voor natuurherstel. Samen zorgen we ook voor maatwerk voor grondeigenaren en mensen die in de buurt wonen.

Maatwerk voor ieder gebied

Maatwerk is belangrijk. Elk van de 24 Natura 2000-gebieden krijgt een aanpak die past bij de natuur, de omgeving, de eigenaren van de grond eromheen en de mensen en organisaties die erbij betrokken zijn. Elk gebied staat omschreven: hoe ziet de natuur eruit, welke planten en dieren horen erin.

We keken wat nodig is om het gebied te herstellen en sterker te maken. Daarvoor maakten we plannen. Die plannen hebben gevolgen voor de mensen die in de buurt van zo’n gebied wonen. Soms grote gevolgen. Bijvoorbeeld omdat hun landbouwgrond niet meer geschikt is voor landbouw. Samen met hen zoeken we daar oplossingen voor.

Jaarverslag N2000

Het jaarverslag 2019 van de ontwikkelopgave Natura 2000 kun je opvragen bij het secretariaat van de eenheid Natuur en Milieu: secretariaatNM@overijssel.nl