Witte Veen

Gepubliceerd op 7 maart 2022

Zonnedouw in bloei in Witte Veen

Wat gaan we doen en waarom?

Binnen gemeente Haaksbergen, tegen de grens met Duitsland ligt Natura 2000-gebied Witte Veen. Bijzonder in dit gebied zijn onder andere de heideveentjes en het veenbos. Deze veennatuur wordt in Europa ernstig bedreigd door verdroging en teveel neerslag van stikstof. Het zeldzame hoogveen in het gebied willen we beschermen.

Water langer vasthouden

Er loopt teveel water weg uit het gebied via de in de bodem uitgesleten Hegebeek. Om het water langer in het gebied te houden maken we de Hegebeek ondieper. Hierdoor wordt de grond natter en dit is goed voor de bijzondere natuur in het gebied. Om opnieuw uitslijten van de beek door hoge stroomsnelheden te voorkomen, wordt het water opgevangen in een waterberging in Duitsland. Ongewenste effecten van deze vernatting op de omgeving proberen we te voorkomen. Waar dit niet lukt maken we afspraken met grondeigenaren over eventuele schade. Bij onverwachte schade als gevolg van de maatregelen kunnen mensen terecht bij een schadeloket.

Aanleg heidepoelen

De kamsalamander is zeldzaam in Nederland en komt voor in de poelen in het Witte Veen. Om de kamsalamander te behouden is goed beheer en uitbreiding van de poelen nodig. In deze watertjes zijn ook boomkikkers te vinden, deze staan ook op de rode lijst van bedreigde soorten.

Kappen naaldbos en verwijderen bosopslag

Het kappen van naaldbos in het zuiden van het Witte Veen en het verwijderen van bosopslag draagt bij aan een hogere grondwaterstand in het gebied. Dit is goed voor onder andere het behoud van de heideveentjes.

Nieuws en evenementen

7 maart 2022

Waarmee we nu bezig zijn

Rund in het water in Witte Veen

Witte Veen is sinds 2013 een Natura 2000-gebied. De afgelopen jaren is een inrichtingsplan gemaakt. Hierin staan alle maatregelen die nodig zijn om de natuur te herstellen en te verbeteren. Het inrichtingsplan is vertaald naar een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Dit is een bestemmingsplan, maar dan van de provincie. Provinciale Staten hebben op 1 juli 2021 het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Witte Veen en de Nota van Antwoord op de ingediende zienswijzen vastgesteld. Tegen het PIP is 1 beroep ingesteld bij de Raad van State door een grondeigenaar.

Maatregelen Hegebeek

De werkzaamheden in en rond Witte Veen gaan in de loop van 2022 van start. Vooraf zijn de effecten van de verondieping van de Hegebeek onderzocht. De Hegebeek wordt verondiept door middel van zandsuppletie (het toevoegen van zand). Dit duurt twee tot drie jaar. Op die manier krijgt de natuur geleidelijk de kans om zich aan te passen aan de nieuwe situatie.

De waterberging van het water in Duitsland is daarbij een punt van aandacht. Door het water daar goed te bergen, kan piekaanvoer van water naar de Hegebeek en nieuwe uitslijting van de beekbodem worden voorkomen. Na overleg met Duitse waterdeskundigen is besloten om het waterbergingsgebied in Duitsland te herstellen. Dat is inmiddels uitgevoerd.

Meetgegevens bij hoogwater in de winter moeten duidelijk maken of de berging naar behoren functioneert. Pas als dit het geval is, wordt er aan de Hegebeek gewerkt. Met direct omwonenden van de beek wordt nauw contact onderhouden.

Over het Witte Veen

Het Witte Veen en het Duitse Witte Venn vormen samen met onder andere het Haaksbergerveen, het Aamsveen, het Gelderse Wooldse Veen en het Drentse Bargerveen een keten van hoogvenen op de grens tussen Nederland en Duitsland. De Hegebeek stroomt in het noorden van het Witte Veen. In het noordoosten, tegen de Duitse grens, ligt een hoogveenrestant. Hier zijn in 2007 damwanden aangelegd om het water langer vast te houden. Er komen bijzondere veenmossen voor, maar ook eenarig wollegras en veenpluis. Bijzonder zijn de zeldzame libellensoorten zoals de Noordse glazenmaker en hoogveenglanslibel. In de heidegebieden staan veel bijzondere plantensoorten waar ook vlinders graag leven, bijvoorbeeld het heideblauwtje. In het Markslag, in het zuiden, leeft een populatie boomkikkers.

Wie er bij dit project betrokken zijn

In Overijssel werken we samen onder de noemer ‘Samen werkt beter’. In dit natuurgebied is gemeente Haaksbergen verantwoordelijk voor de plannen en doet dit samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LTO Noord, waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel, en Provincie Overijssel.

Alles over de Ontwikkelopgave Natura 2000

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Witte Veen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het gebied.

Aanmelden nieuwsbrief

Contact

Carry van der Wal (projectleider) en Gerko Hopster (omgevingsmanager) zijn eerste aanspreekpunt voor het gebied. Je kunt ze bereiken via:

Carry van der Wal
Telefoon: 06 41 64 12 90
E-mail: c.vd.wal@overijssel.nl

Gerko Hopster
Telefoon: 06 42 40 66 66 of
E-mail: gerko.hopster@pratensis.nl

Voor vragen over grondzaken kun je terecht bij:

Jaap Menkveld
Telefoon: 06 12 38 62 27
E-mail: j.menkveld@overijssel.nl