Wat we gaan doen in Witte Veen

Gepubliceerd op 13 november 2020

Vlinder op bloeiende heide

Binnen gemeente Haaksbergen, tegen de grens met Duitsland ligt Natura 2000-gebied Witte Veen. Bijzonder in dit gebied zijn onder andere de heideveentjes en het veenbos. Deze veennatuur wordt in Europa ernstig bedreigd door verdroging en teveel neerslag van stikstof. Het zeldzame hoogveen in het gebied willen we beschermen.

Water langer vasthouden

Er loopt teveel water weg uit het gebied via de Hegebeek. Om het water langer in het gebied te houden maken we de Hegebeek ondieper. Hierdoor wordt de grond natter en dit is goed voor de bijzondere natuur in het gebied. Ongewenste effecten van deze vernatting op de omgeving proberen we te voorkomen. Waar dit niet lukt maken we afspraken met grondeigenaren over eventuele schade. Bij onverwachte schade als gevolg van de maatregelen kunnen mensen terecht bij een schadeloket.

Aanleg heidepoelen

De kamsalamander is zeldzaam in Nederland en komt voor in de poelen in het Witte Veen. Om de kamsalamander te behouden is goed beheer en uitbreiding van de poelen nodig. In deze watertjes zijn ook boomkikkers te vinden, deze staan ook op de rode lijst van bedreigde soorten.

Kappen naaldbos en verwijderen bosopslag

Het kappen van naaldbos in het zuiden van het Witte Veen en het verwijderen van bosopslag draagt bij aan een hogere grondwaterstand in het gebied. Dit is goed voor onder andere het behoud van de heideveentjes.

Plaggen

Met plaggen wordt de bovenste laag grond met begroeiing weggehaald. Zo krijgt jonge heide weer de kans om te groeien. Door plaggen proberen we de bijzondere plantensoorten op de heide in stand te houden.

Begrazing door Schotse Hooglanders

In delen van het gebied grazen Schotse Hooglanders. Zij voorkomen opslag van nieuwe boompjes en zo ontstaat er niet teveel bos. Het Witte Veen was een van de eerste gebieden in Nederland waar grazers werden ingezet om heidevelden en kruidenrijke graslanden open te houden.

Achtergrondinformatie

Bekijk de beheerplannen van Witte Veen op BIJ12.nl.