Wat we gaan doen in het Wierdense veld

Gepubliceerd op 23 november 2022

Wat gaan we doen en waarom?

Het Natura2000-gebied Wierdense Veld is een gebied met hoogveen.
Hoogveen is bijzondere grond: het is nog maar te vinden op 12 kleine
plekken in Nederland. Wierdense Veld is daar 1 van. Vroeger is veel
hoogveen weggehaald, omdat kachels er op brandden en het moest
plaatsmaken voor boerenland. Daardoor is het hoogveen beschadigd en
dat maken we beter. We gaan aan de slag in het Wierdense Veld én in de
omgeving.

We maken het Wierdense Veld natter

Voor de verbetering van het hoogveen moet de grond natter worden.
Hoogveen groeit namelijk door het nat te houden. Het zuigt zich, net als
een spons, vol met regenwater. Het water loopt nu weg in de sloten,
waardoor het gebied te droog is. Daarom dempen we sloten en we
verleggen sommige sloten. Ook greppels maken we dicht. Zo komt het
grondwater hoger te staan en blijft het gelijk. Dat heeft hoogveen nodig
om te verbeteren.

We laten veenmos groeien

Een natte bodem is goed voor de groei van veenmossen. Veenmossen
zijn belangrijk, omdat ze veel water vasthouden. Daardoor beschermt
het veenmos hoogveen in periodes dat het droog is.

Gesprekken met grondeigenaren

Momenteel praten we met de boeren rondom het Wierdense Veld. Het
natter maken van de natuur kan ook effecten hebben op de omliggende
agrarische gronden. Voor de mogelijke problemen die daaruit ontstaan,
moeten we een oplossing vinden.

We meten het grondwater

In het Wierdense Veld plaatsten we op verschillende plekken peilbuizen.
Deze buizen meten de stand van het grondwater. De informatie uit de
metingen, helpt ons de juiste keuzes te maken bij het maken van de
plannen. De buizen volgen de komende jaren de stand van het
grondwater.

Plannen om de natuur te verbeteren

Voor alle Natura2000-gebieden maken we een Provinciaal Inpassingsplan
(PIP). Hierin staat wat nodig is om de natuur beter te maken. Bij
Wierdense Veld zitten we momenteel in de planuitwerkingsfase.

Onderzoeken welke gevolgen de plannen hebben

De plannen die we gaan uitvoeren in en rondom het Wierdense Veld
maken de natuur in het gebied beter. We willen weten wat voor gevolgen
de plannen hebben voor de omgeving. En we onderzoeken wat voor
invloed een hogere stand van het grondwater heeft op de gebouwen.

Achtergrondinformatie Wierdense Veld

Meer informatie over Wierdense Veld kun je vinden op de website van BIJ12.