Wat we gaan doen in Wieden en Weerribben

Gepubliceerd op 10 november 2020

Gele bloemen vlakbij Jonen

Wat gaan we doen en waarom?

In de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland liggen de Natura 2000-gebieden De Wieden en de Weerribben. Het is een groot waterrijk gebied met riet, moeras, natte graslanden en bos. Er leven veel bijzondere planten en dieren. In zowel De Wieden als Weerribben staat de natuur onder druk. Planten, dieren en water hebben te lijden onder uitstoot van stikstof. De kwetsbare natuur en het unieke karakter van beide gebieden willen we behouden. Ook is er voor sommige diersoorten meer leefgebied nodig.

Meer leefgebied voor moerasvogels

Het verspreidingsgebied voor verschillende broedvogels nam in de loop van de tijd erg af. Hierdoor staat het voortbestaan van bepaalde soorten onder druk. Er is niet voldoende leefgebied voor met name de roerdomp, purperreiger en de bruine kiekendief. Hiervoor is een uitbreiding van moeras en bloemrijk grasland nodig. Daarom maken we meer moerasgebied. Dat doen we door op sommige plekken het waterpeil te verhogen en meer open water te maken.

We verbinden natuurgebieden met elkaar

Het leefgebied van de zeldzame grote vuurvlinder is versnipperd. De populaties willen we weer samen brengen. Daarom maken we zogenaamde verbindingszones om de leefgebieden met elkaar te verbinden. We zorgen voor voldoende oevers, moeras en specifieke planten voor rupsen en vlinders. Hiervan profiteren ook andere insecten.

We brengen weer meer variatie aan

Een petgat is een rechthoekige veenput (pet). Deze petgaten ontstonden door het uitbaggeren van veen. Dit werd vanaf de 16e eeuw toegepast bij het winnen van turf. Deze petgaten groeien na verloop van tijd dicht, dit noemen we verlanding. Door de verschillende stadia van verlanding ontstond bijzondere natuur. Op sommige plekken is nu teveel bos ontstaan, daarom gaan we weer nieuwe petgaten graven. Daarnaast gaan we vaker maaien en riet schrapen en graven we meer greppels. Zo behouden we variatie in de bijzondere moerasnatuur in het gebied. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten voeren de werkzaamheden uit. Ook particulieren helpen mee.

Natuur door particulieren

In een aantal gebieden binnen De Wieden kan op de gronden van particulieren nieuwe natuur gerealiseerd worden. Door bijvoorbeeld land niet te bemesten en het te maaien (en het maaisel afvoeren) ontstaan bloemrijke graslanden. Dat is een gunstige leefomgeving voor soorten als de grote vuurvlinder en het paapje. Ook veel andere planten en dieren profiteren van deze verbeterde leefomgeving.

Lees alles over de verschillende deelgebieden

Naar de homepage van Natura2000-gebied Wieden en Weerribben

Achtergrondinformatie De Wieden en Weerribben

Meer informatie over De Wieden en Weerribben kun je vinden op de website van BIJ12.