Wieden en Weerribben

Gepubliceerd op 4 mei 2022

Slootje in de Weerribben
rietpluimen

Wat gaan we doen en waarom?

In de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland liggen de Natura 2000-gebieden De Wieden en Weerribben. Het is een groot waterrijk gebied met riet, moeras, natte graslanden en bos. Er leven veel bijzondere planten en dieren. In zowel De Wieden als Weerribben staat de natuur onder druk. Planten, dieren en water hebben te lijden onder uitstoot van stikstof. De kwetsbare natuur en het unieke karakter van beide gebieden willen we behouden. Ook is er voor sommige diersoorten meer leefgebied nodig.

  • Meer leefgebied voor moerasvogels
  • We verbinden natuurgebieden met elkaar
  • We brengen weer meer variatie aan
  • Natuur door particulieren

Nieuws en evenementen

Er zijn helaas geen resultaten.

Waarmee we nu bezig zijn

Molentje in grasland

De Wieden en Weerribben zijn in 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied. In 2017 is het beheerplan Natura 2000 Wieden Weerribben vastgesteld. Hierin staan de maatregelen die nodig zijn om de natuurdoelen te halen. Voor de gebieden met ingrijpende maatregelen maken we een inrichtingsplan. Hierin staan alle maatregelen die nodig zijn om de natuur beter te maken. Daarnaast stellen we een zogenaamd Provinciaal Inpassingsplan (PIP) op. Dit is een soort bestemmingsplan, opgesteld door de provincie in nauwe samenwerking met gemeente Steenwijkerland.

Zo’n plan wordt heel zorgvuldig gemaakt. In de gebieden is bijvoorbeeld intensief overleg met alle grondeigenaren. De organisaties en overheden die werken in het gebied hebben er veel contact over, zoals de natuurbeheerders en gemeenten. De procedure heeft een aantal stappen. Bij elke stap kan iedereen die dat wil reageren tijdens een inspraakperiode. Voor de eerste gebieden in De Wieden is het PIP nu definitief. Voor vier nieuwe deelgebieden in De Wieden zijn we gestart met het uitwerken van plannen: Zomerdijk-Zwartsluis, Zomerdijk-Beukers, Doosje en Polder Giethoorn. Voor de deelgebieden Noordmanen en Kooi van Pen in de Weerribben zijn we bezig met het maken van de plannen (het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan en het inrichtingsplan). In het najaar zijn de plannen klaar, dan komen ze zes weken ter inzage te liggen. Tijdens de inspraakperiode kun je reageren op de plannen.

Bekijk de ligging van de verschillende deelgebieden.

Verbreding Ettenlandsch kanaal in Vollenhove kan van start

Waterschap Drents Overijsselse Delta en provincie Overijssel bundelen de krachten bij werkzaamheden aan het Ettenlandsch Kanaal. Het kanaal bij Blokzijl wordt breder zodat gemaal Stroink beter kan functioneren. Ook zorgt dit voor een betere waterveiligheid. Verder leggen we natuurvriendelijke oevers aan. Zo wordt het kanaal een natuurvriendelijke verbinding tussen natuurgebied De Wieden en het Vollenhovermeer. De werkzaamheden starten in het najaar van 2022.

Werkzaamheden in Dwarsgracht-Jonen

In het gebied tussen Dwarsgracht en Jonen zijn de eerste werkzaamheden afgerond. We maakten 10 kilometer oever geschikt voor de grote vuurvlinder. De vlinder houdt namelijk van oevers met bloemen en waterzuring (hier zetten ze de eitjes op af).

We onderzoeken de waterkwaliteit

In de hele Wieden en Weerribben onderzoeken we de waterkwaliteit. Dit doen we om te bepalen waar de waterkwaliteit nog niet op orde is voor de bijzondere planten in het gebied. Ook onderzoeken we hoe we dit kunnen verbeteren. De uitkomst van dit onderzoek verwachten we in 2021.

Over De Wieden en Weerribben

De Wieden en Weerribben is het grootste laagveengebied van West-Europa. Kenmerkend voor de gebieden zijn de meren en plassen met krabbenscheer en fonteinkruiden, trilvenen en moerassen. Je vindt er blauwgraslanden, grote rietvelden en bossen. Door deze verscheidenheid aan natuur leven er veel zeldzame planten en dieren, zoals de grote vuurvlinder die nergens anders ter wereld voorkomt. Het is een geliefd gebied voor broedvogels zoals de purperreiger, bruine kiekendief, de grote karekiet en de roerdomp.

Bekijk een overzicht van de verschillende deelgebieden

Wie er bij dit project betrokken zijn

In Overijssel werken we samen. Voor De Wieden en Weerribben is de provincie verantwoordelijk voor de plannen. We werken nauw samen met de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LTO Noord en Waterschap Drents Overijsselse Delta. De Wieden is voor een groot deel van Natuurmonumenten en Weerribben van Staatsbosbeheer.

Logo Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling

Contact

Algemeen contact

E-mail: wieden.weerribben@overijssel.nl

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je aan voor onze digitale nieuwsbrief door te mailen naar wieden.weerribben@overijssel.nl.