Wat we gaan doen in Vecht en Beneden-Regge

Gepubliceerd op 10 november 2022

Wat gaan we doen en waarom

We gaan de stroomdalgraslanden beschermen en uitbreiden

We hebben in Nederland niet veel stroomdalgraslanden meer over. Langs de Vecht, Regge en Dinkel zijn ze nog te vinden. Dat wat we hebben, willen we graag houden. Ook willen we omstandigheden creëren om nieuwe stroomdalgraslanden te maken.

Dit doen we door…

… de Regge en de Vecht zijn natuurlijke vorm terug te geven.

De Regge was rechtgetrokken over de afgelopen eeuwen. Vooral daardoor overstroomden bepaalde delen langs de rivier niet meer. Plaatselijk werd door de rivier geen nieuw zand afgezet. Er ontstonden zo geen nieuwe oeverwallen en rivierduintjes meer. Juist op deze plaatsen kunnen bijzondere planten zoals de steenanjer, wilde tijm, grasklokje en kleine bevernel groeien. De rivieren moeten weer slingeren om deze zandduintjes te laten ontstaan. Op sommige plekken maken we ook weer duintjes langs de rivieren. Zo komen deze bijzondere plantensoorten terug.

… de stroomdalgraslanden op een goede manier te beheren.

Stroomdalgraslanden zijn van nature arm aan voedingsstoffen. Daarom moeten we ze op een goede manier beheren. Dit betekent begrazen door vee en niet bemesten. Jarenlang hebben de boeren deze graslanden zo beheerd.

We gaan het heidelandschap beschermen en uitbreiden

Op de Lemeler- en Archemerberg, tussen Lemele en Ommen, ligt een groot heidegebied zo goed als aan elkaar. Het grootste deel van deze heidevelden ligt op droge grond en bestaat uit struikhei. Op lage plekken komt vochtige heide met dophei en soms veenmossen voor. Ook vinden we hier vochtige, schrale graslanden, waar klokjesgentiaan en borstelgras voorkomen. Voor vogels als de nachtzwaluw en roodborsttapuit is de heide een belangrijk broedgebied. De klapekster is als overwinteraar in de heide- en veengebieden te vinden. De vogel jaagt dan onder andere op veldmuizen. Het heidelandschap is niet alleen mooi, maar ook kwetsbaar. Daarom gaan wij de heide beschermen en uitbreiden.

Dit doen we door…

… een schaapskudde te laten grazen.

De heide bleef in stand doordat er schaapskuddes op graasden en heideplaggen werden gestoken. Maar de schaapskuddes werden overbodig door de komst van kunstmest. Hierdoor werd een groot deel van het heidegebied op de Lemeler- en Archemerberg weer bos. De schaapskudde die er nu graast, zetten we heel gericht in om de heide te beschermen.

… bos weg te halen

Het heidegebied is uniek door bepaalde plant- en diersoorten. Het is daarom belangrijk dat we dit gebied voor de toekomst zo houden. We haalden bos weg om de heide met de herkenbare planten en dieren terug te laten komen. We willen heide met alles erop en eraan: zandverstuivingen, verschillende soorten heideplantjes en sterke jeneverbesstruwelen. Grote heidegebieden en de soorten die er leven, overleven beter als de gebieden aaneengesloten zijn. Door dit landschap te herstellen, komt de berg ook weer onder het bos vandaan. Dan kunnen we de berg weer beter zien.

We zorgen voor evenwicht tussen rivier en land

Het gebied is te droog. Dit geldt onder andere voor de Eerderhooilanden. Daarom maakten we de Regge ondieper. We verhoogden de rivierbodem. Hierdoor staat het grondwater in de omgeving hoger. Sommige stukken grond overstromen nu als er hoogwater is. Dit is goed voor de ontwikkeling van natuur in de Eerderhooilanden. Deze maatregelen nemen we ook als invulling van de Europese Kaderrichtlijn Water.

We dempen sloten

We dempen een paar sloten die water afvoeren. Zo voert de Regge minder snel water af en maken we het gebied natter. Dit is beter voor de bijzondere plant- en diersoorten.

We maken vistrappen

We maken bij de stuwen vistrappen zodat vissen gemakkelijk van de ene naar de andere plek kunnen zwemmen. Zo helpen we de grote en kleine modderkruiper, de rivierdonderpad, en de bittervoorn. Het leefgebied van deze soorten breiden we op deze manier uit en verbeteren we.

Naar de homepage van Natura2000-gebied Vecht- en Beneden-Regge

Achtergrondinformatie

Meer informatie over Vecht- en Beneden Reggegebied kun je vinden op de website van BIJ12.