Vecht- en Beneden-Regge

Gepubliceerd op 21 april 2022

Fietsen in Vecht Beneden Regge
Water in Vecht Beneden Regge

Wat gaan we doen en waarom

We gaan de stroomdalgraslanden beschermen en uitbreiden

We hebben in Nederland niet veel stroomdalgraslanden meer over. Langs de Vecht, Regge en Dinkel zijn ze nog te vinden. Dat wat we hebben, willen we graag houden. Ook willen we omstandigheden creëren om nieuwe stroomdalgraslanden te maken.

We gaan het heidelandschap beschermen en uitbreiden

Op de Lemeler- en Archemerberg, tussen Lemele en Ommen, ligt een groot heidegebied zo goed als aan elkaar. Het grootste deel van deze heidevelden ligt op droge grond en bestaat uit struikhei. Op lage plekken komt vochtige heide met dophei en soms veenmossen voor. Ook vinden we hier vochtige, schrale graslanden, waar klokjesgentiaan en borstelgras voorkomen. Voor vogels als de nachtzwaluw en roodborsttapuit is de heide een belangrijk broedgebied. De klapekster is als overwinteraar in de heide- en veengebieden te vinden. De vogel jaagt dan onder andere op veldmuizen. Het heidelandschap is niet alleen mooi, maar ook kwetsbaar. Daarom gaan wij de heide beschermen en uitbreiden.

Landschap Overijssel heeft een video gemaakt over heideontwikkeling en de werkzaamheden die daarbij komen kijken, in dit geval in Beerze. Bekijk deze video op het YouTube-kanaal van Landschap Overijssel.

We zorgen voor evenwicht tussen rivier en land

Het gebied is te droog. Dit geldt onder andere voor de Eerderhooilanden. Daarom maakten we de Regge ondieper. We verhoogden de rivierbodem. Hierdoor staat het grondwater in de omgeving hoger. Sommige stukken grond overstromen nu als er hoogwater is. Dit is goed voor de ontwikkeling van natuur in de Eerderhooilanden. Deze maatregelen nemen we ook als invulling van de Europese Kaderrichtlijn Water.

Nieuws en evenementen

Er zijn helaas geen resultaten.

Waarmee we nu bezig zijn

Heide op de Lemelerberg

De maatregelen langs de Beneden-Regge voerde het voormalige waterschap Regge en Dinkel grotendeels al uit. Hiermee is invulling gegeven aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Voor een aantal deelgebieden, zoals de Eerder Hooilanden, ligt een plan klaar. In het gebied Karshoek Stegeren zijn de werkzaamheden in 2021 afgerond.

Voor andere gebieden als Arriën, De Maat, Stekkenkamp, Prathoek, Junner Koeland, Arriën Koeland en Boerenmars zijn of worden nog onderzoeken uitgevoerd. Zo hopen we inzicht te krijgen in de relatie tussen het beheer van water en de bijzondere planten die er leven. De laatste onderzoeken zijn in 2019 afgerond.

Over Vecht- en Beneden-Regge

Het Vecht- en Beneden-Reggegebied ligt in de gemeenten Hardenberg, Ommen en Twenterand. In dit gebied komen de rivieren de Vecht en de Regge samen.

Het Natura 2000-gebied Vecht en Beneden-Regge ligt in twee verschillende landschappen: het lager gelegen stroomdal van de beide rivieren, en de hoger gelegen zandgronden. De hogere zandgronden zijn van oorsprong zuur en voedselarm. Langs Vecht en Regge komen voedselrijkere bodemtypes voor. Dit gebied kent hierdoor allerlei bijzondere plant- en diersoorten, zoals de steenanjer en de bedreigde knoflookpad. In zandverstuivingen (zoals de Sahara in boswachterij Ommen) vinden we bijzondere korstmossen, zoals het zeldzame ijslandsmos.

Vecht en Beneden-Regge bestaat uit een aantal deelgebieden:

  • Archemer- en Lemelerberg
  • Eerder Achterbroek
  • Beerzerveld
  • Karshoek-Stegeren
  • Junner- en Arriër Koelanden
  • Landgoederen Eerde, Beerze en Junne
  • Boswachterij Ommen

Delen van grond langs de Regge en de Vecht zijn in gebruik als boerenland.

Foto's: Waterschap Vechtstromen

Contact

Eerste aanspreekpunt voor de Regge is projectleider Ben Ordelmans van Waterschap Vechtstromen:
E-mail:  b.ordelmans@vechtstromen.nl
Telefoon: 06 21 88 24 77

Eerste aanspreekpunt voor de Vecht is projectleider Arjan Ekelenkamp van Waterschap Vechtstromen:
E-mail: a.ekelenkamp@vechtstromen.nl 
Telefoon: 06 57 58 33 58

Heb je een vraag over grondzaken?

Met vragen kun je terecht bij grondregisseur Christel Op de Haar
E-mail: c.opdehaar@overijssel.nl
Telefoon: 038 499 73 65 (of 038 499 76 00 bij geen gehoor).

Waterschap Vechtstromen is bestuurlijke trekker van het Vecht-Beneden Reggegebied. Zij werkt samen met gemeenten Ommen en Twenterand, LTO Noord, Natuurmonumenten, Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer en de provincie Overijssel.