Wat we gaan doen in Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Gepubliceerd op 6 november 2020

Bloemen uiterwaarden Zwarte Water Vecht

Het gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht ligt ten noorden van Zwolle. Hier stroomt de Overijsselse Vecht samen met het Zwarte Water. Dit gedeelte van de Vecht kronkelt sterk door het landschap. De uiterwaarden bestaan uit graslanden, waarin strangen, kolken, rivierduinen en hakhoutbosjes voorkomen. Boeren in dit gebied gebruiken een groot deel van de uiterwaarden voor hun landbouw. Het gebied is te droog, hierdoor zijn de bijzondere plant- en diersoorten kwetsbaar. We gaan het gebied natter maken en versterken.

Werk in de Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

De kievitsbloemhooilanden willen we verbeteren en op sommige plekken uitbreiden

De kievitsbloemhooilanden in de uiterwaarden van het Zwarte Water moeten regelmatig overstromen, willen we ze houden. Bij een tijdelijke overstroming komt er een dun laagje voedselrijk slib op de kievitsbloemhooilanden te liggen. Dit is goed voor de ontwikkeling van de kievitsbloemen. We gaan de sloten en klepduikers aanpassen. Zo kan het gebied in de winter makkelijker overstromen.

We leggen een nevengeul aan, maar ook hardhoutooibos

Dit doen we ten zuiden van het bedrijventerrein van Hasselt, aan de westkant van het Zwarte Water. Samen met Rijkswaterstaat herstellen we een oude zijtak van de rivier. Daarnaast ontwikkelen we een bos. Dit doen we in de uiterwaarden, op een eiland dat door de nieuwe inrichting ontstaat. Dit bos overstroomt, doordat het op een eiland staat, dan maar een keer in de 50 tot 100 jaar.

We gaan de grondwaterstanden verhogen

De bodem mag niet verzuren en niet te ver uitdrogen. Het verzuren kunnen we voorkomen door de grondwaterstanden te verhogen. Daarnaast is het verhogen van de waterstand goed voor weidevogels en andere vogels. Land dat deels onder water staat, is voor deze vogels voedselrijk gebied. Het grondwater staat in het voorjaar hoger, daardoor zitten alle wormen helemaal bovenin de grond. Zo zijn ze beter te vinden voor jonge vogels.

We pakken de rietvelden aan

Sommige oude rietvelden zijn verdroogd. Hier verwijderen we het bovenste stuk van de bodem, dat heet afplaggen. Ook graven we een paar ondiepe plassen in het rietveld. Hierdoor ontstaat waterriet. Waterriet is jong en sterk riet. Het is geschikt als broedplek voor vogels zoals de grote karekiet.

We gaan stoppen met het bemesten van de graslanden en we maken de grond natter

Hierdoor ontstaan meer kruidenrijke graslanden. Deze hebben dan ook een hogere natuurwaarde. Het gras maaien we later in het jaar. Zo kunnen alle planten eerst bloeien en zaad vormen. Hierdoor verspreiden vooral de verschillende kruiden zich sneller. Ook ontstaan zo weer de hooilanden met de vele kleuren die rijk zijn aan insecten en vogels.

We herstellen een aantal oude kolken voor vissen en andere dieren die in het water leven.

Bij de uitvoering van de maatregelen proberen we de inrichting voor de recreatie te verbeteren zoals voorlichtingsborden en voetpaden.

Naar de homepage van Natura 2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water en  Vecht

Achtergrondinformatie Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Beheerplan Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Het beheerplan van Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht beschrijft het gebied en de doelen. In het plan staat ook wat nodig is om de doelen te halen.