Natura 2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Gepubliceerd op 8 september 2022

Uiterwaarden Zwarte Water
Kievitsbloemhooiland

Wat gaan we doen en waarom?

Het gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht ligt ten noorden van Zwolle. Hier stroomt de Overijsselse Vecht samen met het Zwarte Water. De Vecht kronkelt hier sterk door het landschap. De uiterwaarden bestaan uit graslanden, waarin strangen, kolken, rivierduinen en hakhoutbosjes voorkomen. Boeren in dit gebied gebruiken een groot deel van de uiterwaarden voor hun landbouw. Het gebied is te droog, hierdoor zijn de bijzondere plant- en diersoorten kwetsbaar. We gaan het gebied natter maken en versterken.

De kievitsbloemhooilanden willen we verbeteren en op sommige plekken uitbreiden

De kievitsbloemhooilanden in de uiterwaarden van het Zwarte Water moeten regelmatig overstromen, willen we ze houden. Bij een tijdelijke overstroming komt er een dun laagje voedselrijk slib op de kievitsbloemhooilanden te liggen. Dit is goed voor de ontwikkeling van de kievitsbloemen. We gaan de sloten en klepduikers aanpassen. Zo kan het gebied in de winter makkelijker overstromen.

We leggen een nevengeul aan, maar ook hardhoutooibos

Dit doen we ten zuiden van het bedrijventerrein van Hasselt, aan de westzijde van het Zwarte Water. Samen met Rijkswaterstaat herstellen we een oude zijtak van de rivier. Daarnaast ontwikkelen we een bos. Dit doen we in de uiterwaarden, op een eiland dat door de nieuwe inrichting ontstaat. Dit bos overstroomt, doordat het op een eiland staat, dan maar een keer in de 50 tot 100 jaar.

Nieuws en evenementen

Er zijn helaas geen resultaten.

Podcasts met natuurverhalen

In de verschillende Natura 2000-gebieden in Overijssel leven de mooiste verhalen. Te mooi om niet te vertellen. Zo ook in Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht. Twee van deze verhalen zijn te beluisteren als audioverhaal. Het ene verhaal gaat over de overblijfselen van een tankweer vlakbij het buurtschap Genne, gebouwd door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. In de volksmond wordt dit betonnen gevaarte nog steeds 'de bunker' genoemd. Het andere audioverhaal gaat over de hommelkoningin en de kievitsbloem. Je luistert de verhaal hier: www.overijssel.nl/natuurverhalen.

Waarmee we nu bezig zijn

Koeien in de uiterwaarden van de Zwarte Water Vecht

Werk in uitvoering

Werk in uitvoering

In september 2020 startte aannemersbedrijf Oosterhuis BV met de werkzaamheden om de natuur in Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht te herstellen en behouden. Het gebied is hiervoor opgedeeld in 10 verschillende deelgebieden. De deelgebieden volgen elkaar één voor één op qua werkzaamheden.

Werkzaamheden

In de verschillende deelgebieden worden onder andere sloten opgeschoond en poelen, sloten en kolken ontgraven. Ook ontgraven we een plas-dras zone en dempen we watergangen. Verder verwijderen of brengen we op een aantal plaatsen beplanting aan. Ook plaatsen we in enkele deelgebieden kleine waterhuishoudkundige kunstwerken aan, zoals klepduikers.

Communicatie

De aannemer verzorgt zelf de communicatie over de werkzaamheden. Per deelgebied informeert hij direct betrokkenen. Mocht je overlast ervaren van de werkzaamheden, dan kun je contact opnemen met de aannemer. Ook voor vragen of opmerkingen over de uitvoering kun je contact opnemen met Erwin Been, e.been@oosterhuis-bv.nl of 06 51 19 76 46.

Over Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Uiterwaarden Zwarte Water Vecht is een bijzonder gebied. Er groeien namelijk zeldzame kievitsbloemen. Langs de Vecht en het Zwarte Water staat de grootste groep kievitsbloemen van Nederland. Daarom beschermen we deze kievitsbloemhooilanden en breiden we ze uit. Er komt 150 hectare natuur bij in de uiterwaarden.

Bijzondere plant- en diersoorten

Op de dijken groeien bijzondere planten als muizenoortje, wilde tijm en knolboterbloem. Daarnaast komen in het gebied veel verschillende soorten vogels voor, zoals de grutto en de tureluur. In de speciaal beschermde gebieden komen de slobeend en de kwartelkoning voor. We zorgen voor betere omstandigheden voor de bijzondere plant- en diersoorten in dit gebied. Langs en op de dijken liggen glanshaverhooilanden. Hier leeft de kwartelkoning. Deze broedvogel is een bedreigde vogelsoort. Daarom beschermen wij deze vogels in dit gebied. In de winter zijn de uiterwaarden belangrijk voor doortrekkende eenden, ganzen en zwanen, vooral voor de kleine zwaan.

In het gebied zijn hardhoutooibosjes en abelen-iepenbossen te vinden. Ook kun je resten van blauwgraslanden van vroeger tegenkomen.

Contact

Harro Pruijssen is als projectleider namens de provincie Overijssel het eerste aanspreekpunt voor het gebied. Hij is bereikbaar via h.pruijssen@overijssel.nl.

Grondzaken

Heb je een vraag over grondzaken? Dan kun je terecht bij Wolter Kloosterboer. E-mail: W.Kloosterboer@overijssel.nl, telefoon: 06 20 07 24 16

Wie zijn er betrokken bij dit project?

Provincie Overijssel is verantwoordelijk voor de aanpak van het project. Dit doen we samen met gemeente Zwartewaterland en gemeente Zwolle, Rijkswaterstaat, Landschap Overijssel, LTO Noord, Staatsbosbeheer en het waterschap Drents Overijsselse Delta.

Alles over de Ontwikkelopgave Natura 2000