Wat we gaan doen in Springendal en Dal van de Mosbeek

Gepubliceerd op 10 november 2020

Springendal beekje

Wat gaan we doen en waarom?

Bijzondere plant- en diersoorten in het Springendal en Dal van de Mosbeek zijn in gevaar. Dit komt onder andere doordat er teveel stikstof uit de lucht in de bodem terecht komt en doordat er teveel bemest wordt. De uitstoot van stikstof zorgt er ook voor dat de droge heide in gevaar is. Door de groei van jonge bomen komen de heidevelden steeds meer geïsoleerd te liggen. Doordat de bodem verandert en er meer stikstof in zit, groeit hier ook steeds meer mos en gras. Er groeien geen jonge jeneverbesstruwelen meer. Ook kan de zandhagedis geen eieren meer leggen, doordat op het zand andere planten groeien. Daarom nemen wij samen met onze partners maatregelen.

Ook is het gebied te droog. Dat is nog een reden waarom bijzondere planten en dieren het moeilijk hebben. Hun leefgebied verkleint en verdwijnt uiteindelijk als wij niets doen. Om deze soorten een kans te geven om te overleven, zorgen wij voor betere omstandigheden voor deze planten en dieren. Daarom maken wij onder andere het gebied natter. Dit is ook beter voor de alluviale bossen langs de beek.

We maken het beekdal- en heidelandschap sterker en zorgen voor meer afwisseling in de natuur. Denk aan de typisch Twentse kleine akkers, heide, houtwallen, bossen en hooilanden vol met bloemen langs de beek.

We beschermen de droge heide en de heischrale graslanden en breiden ze uit. Dit doen we door…

… aan de slag te gaan met het bos

Als we bos weghalen, komt er meer plek om de droge heide en heischraal grasland uit te breiden. In het Springendal is het bos al weggehaald. Op bepaalde plekken zorgen we ervoor dat het er weer uitziet zoals het er vroeger uitzag. Hier kan het vliegend hert dan beter overleven. In de rest van het gebied sparen we zoveel mogelijk bijzondere bomen, boomgroepen en houtwallen. Ook verbeteren we stukken bos. Het ‘omvormen’ van bos naar heide kost meerdere jaren. Hierbij gaat het erom dat we het gebied zo goed mogelijk gaan beheren.

…het gebied op een goede manier te beheren

Nadat we delen van het bos hebben weggehaald, gaan we het gebied op een goede manier beheren. Dit doen we door te maaien en te begrazen. We maaien op verschillende plekken, zoals de cirkels van Jannink en voeren daarna het maaisel af. We laten daarnaast heidekoeien en schapen grazen in het gebied. Zo zorgen wij voor een situatie waar weer droge heide en heischraal grasland kan ontstaan.

… te plaggen

We halen de bovenste laag de bodem weg. In deze laag zit veel fosfaat. Dat is een voedingsstof die niet goed is voor de groei van de heide. Zonder deze laag kan de heide nog sterker worden.

…de verschillende stukken heide te verbinden

We verbinden de heidegebieden. Een heidegebied dat aan elkaar ligt, is sterker en kan beter tegen een stootje. Zo beschermen we de heide en breiden we het tegelijkertijd uit. Insecten en reptielen kunnen zich hierdoor ook gemakkelijker verplaatsen, bijvoorbeeld vanaf de Hugelgraberheide in Duitsland, over de Paardenslenkte, verder het Springendal in en weer terug. Hun leefgebied wordt groter en dat zorgt ervoor dat de groep met bijzondere diersoorten groter en sterker zal worden.

We maken het gebied natter om de beken te herstellen. Dit doen we door…

… gebieden te maken om water in op te slaan

De beken in dit gebied liggen diep in het landschap. De beken zijn zo diep omdat ze vaak in korte tijd grote hoeveelheden neerslag moeten afvoeren. Hierdoor slijt de bodem van de beek steeds verder uit. Zo verdroogt het beekdal en kunnen bijzondere planten hier niet overleven. We gaan daarom water opvangen vóór het in de beken terechtkomt en de oorspronkelijke hoogte van de bodem van de beek herstellen.

… sloten te dempen en drainage te verwijderen

Om de afvoer van het water verder te verminderen en te vertragen, halen we op verschillende plekken de drainage weg van de landbouwgronden. Daarnaast dempen we sloten. Hierdoor blijft het water langer in het gebied staan. Zo maken we het gebied natter. Dit zorgt voor een beter leefgebied voor de bijzondere plant- en diersoorten.

… te stoppen met bemesten

Als we stoppen met bemesten, komen er minder voedings- en meststoffen in de bodem terecht. Dit is beter voor de kwetsbare natuur die rondom de landbouwgronden ligt. Zo zorgen we voor goede omstandigheden voor de bijzondere planten en dieren.

We beschermen en versterken het leefgebied van bijzondere diersoorten. Dit doen we door…

… houtwallen te maken voor het vliegend hert

Het vliegend hert is de meest bekende en bijzondere diersoort in dit gebied. Daarom maken we maken houtwallen voor het vliegend hert. Houtwallen zijn als het ware natuurlijke hekken, gemaakt van bomen, struiken of dood hout zoals boomstammen en takken. De houtwallen zijn een soort van grens in het landschap. Het dode hout is een plek waar het vliegend hert het meeste voorkomt. Alleen hier kan deze bijzonder grote insect het beste overleven. Daarom maken en herstellen we houtwallen om betere omstandigheden te maken voor het vliegend hert.

… poelen te maken voor de kamsalamander

We leggen poelen aan voor de kamsalamander. Deze bijzondere diersoort heeft water én land nodig om zich te kunnen verspreiden. De poelen zijn dan ook een belangrijk leefgebied voor de kamsalamander. Bovendien kan het vee deze poelen ook gebruiken om uit te drinken.

Naar de homepage van Natura2000-gebied Springendal en Dal van de Mosbeek

Achtergrondinformatie Springendal en Dal van de Mosbeek

Meer informatie over Springendal en Dal van de Mosbeek kun je vinden op de website van BIJ12.