Wat we gaan doen in Lonnekermeer

Gepubliceerd op 8 april 2020

Zonsopkomst met mist

De werkzaamheden in het Lonnekermeer bestaan uit 5 onderdelen. Het doel van de werkzaamheden is de natuur in het gebied versterken. Zo maken we een omgeving waarin de bijzondere planten en dieren in het Lonnekermeer beter kunnen leven.

We zorgen dat het gebied nat blijft

Om te zorgen dat het gebied niet uitdroogt gaan we aan de slag met het verhogen van het grondwaterpeil. Sommige sloten dempen we en een aantal sloten maken we minder diep, zodat het water minder snel het gebied uitstroomt. Ook de Hesbeek en de Blankenbellingsbeek maken we minder diep waardoor ze minder snel water afvoeren. Daarnaast leggen we ook een nieuw stuk Blankenbellingsbeek aan.

We herstellen dichtgegroeide slenken (natte laagten) en leggen nieuwe aan waardoor de rietorchis (Europese orchidee) zich kan uitbreiden.

We vervangen de Douglasbomen in het productiebos ten noorden van het Groot Lonnekermeer door loofbomen. Loofbomen verdampen veel minder water dan Douglasbomen. Hierbij houden we rekening met de das en letten we goed op dat we geen verblijfplaatsen van boommarters verwijderen of ransuilen verjagen.

We herstellen Groot en Klein Lonnekermeer en de vennen

We herstellen het natuurlijke leefklimaat in de meren en de vennen door (voedselrijk) slib te verwijderen. Ook maken we de oevers vrij van bos waardoor er riet kan terugkeren. Dit is onder andere gunstig voor de zeldzame gevlekte witsnuitlibel en de waterspitsmuis. We werken stap voor stap om de aanwezige dieren zo min mogelijk te verstoren.

We verwijderen karpers en andere wroetende vissen uit het Gibraltar-ven en plaatsen een regelbare stuw aan de zuidwestkant van het Klein Lonnekermeer. Hiermee kunnen we gedurende de seizoenen het waterpeil regelen.

Heidelandschap herstellen

We brengen een deel van het voormalige landschap terug door ten (zuid)westen van het Gibraltar-venbos te kappen en de grond weer geschikt te maken voor heide. Dit doen we door de boomstronken te verwijderen, de grond te plaggen en te bekalken. Bekalken verhoogt de zuurgraad van de grond en draagt bij aan een luchtige bodemstructuur. We laten ‘plukken’ met bomen staan waardoor het landschap gevarieerd blijft. We houden rekening met de heikikker en laten wilgenstruwelen en plekken met wilde kamperfoelie waar zeldzame dagvlinders voorkomen intact.

Ecologische verbinding maken

We maken een faunapassage die onder de N737 doorloopt. Zo verbinden we 130 hectare ‘nieuwe natuur’ op de voormalige vliegbasis Twenthe met het Lonnekermeer. Hiermee ondersteunen we de aanleg van het Natuurnetwerk Nederland. En geven we een extra impuls aan het natuurherstel in het Lonnekermeer.

Doorwaadbare plaatsen en een ruiterpad

Aangenaam recreëren in het Lonnekermeer is belangrijk voor iedereen die van een prachtig stuk Twentse natuur en cultuur wil genieten. We zorgen dat alle recreatiepaden – waaronder het Willem Wilminkpad - in het Lonnekermeer begaanbaar blijven, ondanks de hogere grondwaterstand. Dit doen we door stapstenen en doorwaadbare oversteek te plaatsen op plekken waar wandelaars anders natte voeten zouden krijgen. Langs de nieuwe Blankenbellingsbeek komt een ruiterpad dat onderdeel wordt van het Paardrijnetwerk Twente.

Achtergrondinformatie

Bekijk het beheerplan van Lonnekermeer op BIJ12.nl.