Wat we gaan doen in Lemselermaten

Gepubliceerd op 13 november 2020

Karrenpad met bomen

Waarom gaan we aan de slag in Lemselermaten?

In Lemselermaten vind je bijzonder soorten grond, planten en dieren. Zo is het één van de weinige plaatsen in Nederland met blauwgrasland en kalkmoeras. Kalkmoeras is een moeras met zoet water vol kalk waarin unieke planten en dieren leven. Je ziet er zeldzame planten, zoals vetblad, kleine valeriaan en vlozegge.

We willen dit Natura 2000-gebied weer sterk maken en laten groeien. Om daarvoor te zorgen, nemen we maatregelen. We zorgen voor een schonere grond en schoon water in het gebied. En het (grond)water moet steeds op gelijke hoogte blijven, zodat in de zomer er winter de grondwaterstand gelijk is.

Wat gaat er gebeuren?

Lemselermaten is in de zomer te droog en in de winter te nat. Daarom gaan we aan de slag met sloten en beken. Ook zorgen we voor minder mest op het land. Door mest komt stikstof in de grond. Teveel stikstof is slecht voor de natuur. Want stikstof zorgt voor veel voedsel in de bodem, terwijl de planten hier het beste groeien op voedselarme grond. Als de planten verdwijnen, verdwijnt ook het eten van de dieren die in Lemselermaten leven.

Sloten: dempen, verbreden of verdiepen

Door sloten te dempen, ze dieper te maken of te verbreden, blijft er ´s zomers en ´s winters genoeg water in Lemselermaten. Nu stroomt er in de zomer teveel water weg door onder andere de Dollandbeek en de Weerselerbeek. In de winter blijft het water juist staan. We passen de Weerselerbeek en Dollandbeek aan. Zo voorkomen we dat het water van de landbouwgrond in het natuurgebied komt. De Boschbeek sluiten we aan op de Weerselerbeek. Door het omvormen van sloten, worden de bomen en planten die er groeien weer sterk en gezond.

Minder mest op het land

Er zijn verschillende eigenaren van grond in en rondom het natuurgebied. Per stuk grond van een eigenaar kijken we of er minder gemest moet worden. Stoppen met mesten is ook een optie. Om zo min mogelijk mest in de natuur te krijgen, zorgen we dat het water het land niet in Lemselermaten terecht komt.

Plaggen voor gezonde grond

De bovenste laag van de grond schrapen we af, dat wordt ook wel plaggen genoemd. In Lemselermaten zit stikstof in de grond. Dat halen we er uit door te plaggen. Zo groeit er weer jonge heide in de oude heidevelden. Binnen het natuurgebied is straks meer ruimte voor de heide en kalkmoerassen.

Bomen maken plaats voor moeras

Om de vochtige heide beter te maken, halen we berken en dennen weg. Vlakbij de Weerselerbeek maken we ruimte, zodat de kalkmoerassen kunnen groeien. verwijderen we bomen, waardoor ruimte ontstaat voor de uitbreiding van kalkmoerassen.

Boerenland wordt natuur

Stukken grond die voorheen werden gebruikt door boeren, horen straks weer bij Natura 2000-gebied Lemselermaten. Het land gebruiken we voor 3 dingen:

  1. Zorgen dat er het water niet wegloopt uit de natuur. Dit doen we door sloten te dempen en het verwijderen van buizen die water afvoeren;
  2. We zorgen voor schone grond door te stoppen met mesten en door te plaggen;
  3. Bomen, planten en dieren krijgen hier extra ruimte om te groeien en te leven.

Achtergrondinformatie

Bekijk het beheerplan Lemselermaten op BIJ12.nl.