Wat we gaan doen bij Landgoederen Oldenzaal

Gepubliceerd op 6 november 2020

Vergezicht op akker en dorpje

Natura 2000-gebied Landgoederen Oldenzaal is te droog en er komen te veel meststoffen in de bodem terecht. Dat is niet goed voor de kwetsbare natuur. We willen die beschermen. Het gaat dan om bossen die op de oevers van de beken te vinden zijn. Bijzondere planten die hier voorkomen zijn bijvoorbeeld de slanke sleutelbloem en de bosanemoon. We zorgen voor betere kwaliteit van de natuur. Daarbij breiden we de oppervlakte van het bos verder uit. Ook de kamsalamander en de vissoort rivierdonderpad willen we graag in dit gebied houden. Daarom nemen we maatregelen om hun leefgebied te verbeteren.

We gaan het gebied natter maken

Dit doen we door:

  • sloten en greppels te dempen: Sommige bossen hebben een hoge grondwaterstand nodig. Daarom maken we onder andere de Snoeyinksbeek en Rossumerbeek en diverse sloten minder diep. Sommige sloten en greppels dempen we helemaal.
  • drainage te verwijderen: Op meerdere stukken grond verwijderen we de drainage. In veel landbouwgronden ligt drainage. Dat zijn ondergrondse buizen die ervoor zorgen dat het water versneld afgevoerd wordt uit de bodem. Drainage verlaagt dus het grondwaterpeil in die stukken grond. Hierdoor verdroogt kwetsbare natuur. Het verwijderen van de drainage is dus goed voor de zeldzame planten en dieren.
  • de grond te verlagen: Op een paar plekken nemen we maatregelen om het oppervlaktewater langer vast te houden. Langs de Snoeyinksbeek verlagen we bijvoorbeeld op een paar plekken de grond, zodat de beek sneller kan overstromen. Daardoor wordt de stroomsnelheid lager en voorkomen we dat er teveel water in korte tijd door de beek stroomt, waardoor de beek weer zou uitslijten. Door dit te doen beschermen we niet alleen het bos, maar ook de rivierdonderpad.

We zorgen voor minder meststoffen in het (grond)water

Dit doen we door:

  • de akkers in weilanden te veranderen: De kwaliteit van de natuur verbetert als we ervoor zorgen dat er minder mest in het water zit. Een teveel aan voedingsstoffen zorgt namelijk voor minder afwisseling in de plantensoorten. Een paar gewonere plantensoorten geven hierdoor de kwetsbare soorten, die slecht tegen teveel voedingsstoffen kunnen, geen kans om te overleven.  Veel van de voedingsstoffen komen vrij uit de gronden waar mais wordt verbouwd. Daarom veranderen we sommige akkers in dit gebied in weilanden.
  • minder te bemesten: We maken de periode korter waarin het toegestaan is om mest uit te rijden. Dit geldt ook voor de periode waarin veel vee in de wei mag lopen. Sommige weilanden mogen helemaal niet meer worden bemest. Dit is vooral nodig als ze kunnen overstromen, of erg dicht bij de kwetsbare natuur liggen. Ook smalle stroken langs sloten en beken mogen niet meer worden bemest. Deze maatregelen zorgen ervoor dat er minder meststoffen in de natuur terechtkomen.

Naar de homepage van Natura 2000-gebied Landgoederen Oldenzaal

Achtergrondinformatie Landgoederen Oldenzaal

Beheerplan Landgoederen Oldenzaal

Het beheerplan van Landgoederen Oldenzaal beschrijft het gebied en de doelen. In het plan staat ook wat nodig is om de doelen te halen.