Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen

Gepubliceerd op 11 november 2022

Rietkanten in waterlandschap
Uitkijkpunt de Pluus

Wat gaan we doen en waarom?

Er zijn nu minder verschillende soorten planten en dieren in de Engbertsdijksvenen dan vroeger. Dit kom omdat er teveel stikstof in het gebied is. Unieke soorten, zoals veenmossen, geoorde fuut en wulp, hebben moeite om er te overleven. Bovendien werd het gebied waar ze kunnen leven in de afgelopen jaren steeds kleiner. Delen van de heide zijn versnipperd. Ook is de heide niet verbonden met andere gebieden.

De komende jaren zijn we daarom aan de slag in de Engbertsdijksvenen en in het gebied eromheen. We herstellen het hoogveen. Ook zorgen we voor afwisseling tussen droge heide en bos. Zo blijft het landschap bewaard dat in de loop van de geschiedenis door mensen is gemaakt. Een belangrijke voorwaarde om het hoogveen duurzaam te bewaren, is dat er genoeg water in het gebied is. Dat kan door het vasthouden van het regenwater en het verhogen van de grondwaterstand.

Steun van het LIFE-programma van de Europese Commissie

De Engbertsdijksvenen is een van de weinige plekken in Europa waar het mogelijk is om het hoogveensysteem te herstellen. Daarom krijgt het herstelproject financiële steun van het LIFE-programma van de Europese Commissie. Dit door LIFE gefinancierde herstelproject heeft de naam AddMire LIFE. Bekijk alle informatie over dit herstelproject.

Nieuws en evenementen

11 oktober 2022

Waarmee we nu bezig zijn

Water met rietkanten

Inpassingsplan (PIP) voor de interne maatregelen kon er niet gestart worden met de natuurherstelwerkzaamheden door Staatsbosbeheer. In november 2022 werden de beroepen tegen het PIP definitief gegrond verklaard en moet het PIP worden vernietigd. De provincie Overijssel had ter voorbereiding op het PIP een MER (Milieueffectrapportage) moeten maken aldus de Raad van State, maar heeft dit niet gedaan. De provincie moet alsnog een MER laten maken. Daarna moet het PIP met een MER opnieuw ter inzage worden gelegd en weer vastgesteld in Provinciale Staten. Dit betekent vertraging voor de uitvoering door Staatsbosbeheer van de natuurmaatregelen in het gebied. Over de natuurmaatregelen zelf oordeelt de Raad van State dat die in orde zijn. Die staan niet ter discussie.

De natuurmaatregelen zijn voldoende onderzocht, onderbouwd en alle belangen zijn door de provincie goed afgewogen. Dit geldt ook voor de hydrologische maatregelen voor de natuur in het gebied. Het gaat daarbij om het dempen van sloten en greppels en het graven voor de aanleg van kades. Die maatregelen worden genomen om het hoogveen en bijhorende biodiversiteit in de Engbertsdijksvenen te herstellen en te versterken. Daarvoor is het nodig het gebied te vernatten en water beter vast te houden. Het gebied heeft te lijden door te veel stikstof uitstoot en door de droge zomers van de afgelopen jaren is het veen verder verdroogd en sterven planten en dieren uit. Veel vogelsoorten konden nauwelijks voedsel vinden voor hun kuikens. Zo is door droogte en mogelijk ook verstoring bijvoorbeeld het broedsel van de kraanvogels mislukt. Dit willen we in de toekomst voorkomen, daarom moeten maatregelen worden genomen om de waterstand vast houden.

Hoogveen: wat is het en waarom is het bijzonder?

Overijssel kent 5 hoogveengebieden: Aamsveen, Engbertsdijkvenen, Haaksbergerveen, Wierdense veld en Witte Veen. Bijzondere natura 2000-gebieden die we beschermen tegen verdroging. Wat is hoogveen eigenlijk en waarom is het belangrijk dat het behouden blijft? U ziet en hoort het in deze animatie over hoogveen.

Over Engbertsdijksvenen

Engbertsdijksvenen is een rest van een voormalig groot hoogveengebied. Het ligt vlak tegen de Duitse grens en is ongeveer 1000 hectare groot. De Engbertsdijksvenen is bijna helemaal afgegraven, vooral tussen 1850 en 1950. De randen van het gebied zijn helemaal afgegraven. Daarom steekt het gebied met het restant hoogveen ver boven het landschap uit.

Het gebied heeft nog een stukje veen dat is blijven staan. Daar groeit nog actief hoogveen. Dat is heel erg zeldzaam. Bij voldoende vocht groeit dit veen nog aan. Behalve uit hoogveen bestaat het gebied uit natte heide met hier en daar ook drogere delen. Langs de randen van het gebied zijn een paar kleine berkenbossen te vinden.

Zeldzame planten en dieren in Engbertsdijksvenen

  • Veenmossen, lavendelheide, slangenwortel, ronde zonnedauw
  • Toendrarietgans, geoorde fuut, kraanvogel, wulp, watersnip, grauwe klauwier, adder, kleine watersalamander, boomkikker, gladde slang, levendbarende hagedis
  • Venwitsnuitlibel, maanwaterjuffer

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Engbertsdijksvenen om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het gebied.

Aanmelden nieuwsbrief

Meer lezen over het hoogveenherstel in Engbertsdijksvenen?

Kijk ook op www.engbertsdijksvenen.nl

Contact

Ben jij grondeigenaar in of dichtbij Engbertsdijksvenen? Of heb je vragen over het gebied buiten de Natura 2000-grenzen? Dan is omgevingsmanager Richard Jansink (rjansink@ltonoord.nl) jouw aanspreekpunt. Heb je vragen over maatregelen in het natuurgebied zelf? Neem dan contact op met omgevingsmanager Cleo Hubers (c.hubers@staatsbosbeheer.nl).

Grondzaken

Projectregisseur: Reinoud Haaijer
E-mail: r.haaijer@overijssel.nl
Telefoon: 038 499 76 00

In de Engbertsdijksvenen werken samen: LTO Noord, gemeente Twenterand, gemeente Hardenberg, gemeente Tubbergen, Natuur en Milieu Overijssel, waterschap Vechtstromen, Staatsbosbeheer en Provincie Overijssel.

Afbeelding Europese vlag Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.