Wat we gaan doen in Buurserzand & Haaksbergerveen

Gepubliceerd op 2 juni 2020

bloeiende heide: foto Betty Morsinkhof

Foto: Betty Morsinkhof

Binnen de gemeente Haaksbergen in het zuidoosten van Overijssel ligt Natura 2000-gebied Buurserzand en Haaksbergerveen. Het Buurserzand bestaat uit veel heide met vennen en jeneverbesstruwelen. Het Haaksbergerveen bestaat uit grote oppervlakten hoogveen. De kwetsbare natuur in beide gebieden willen we in stand houden en zo mogelijk herstellen.

We maken de grond natter

De bodem van het Haaksbergerveen bestaat uit hoogveen. Maar dit hoogveen is beschadigd. Vroeger haalden mensen het weg, want de kachels brandden ermee. Dit noemen we vervening. Het huidige Haaksbergerveen is een restant van een veel uitgestrekter hoogveengebied. Door de hoge ligging ten opzichte van de omgeving en de ontwatering van de omliggende gronden verdroogt het veen. Door droogte in het gebied krimpt het hoogveen nog meer. Hoogveen komt bijna niet meer voor in Nederland. Om het hoogveen te behouden maken we de grond in en rond het Haaksbergerveen natter.

We kappen bomen

Door de verdroging kunnen er bomen groeien in het gebied. Een hoogveengebied is van nature een open gebied. Naast het vernatten van de grond halen we daarom ook bomen in het gebied weg.

Behoud van de vennen

Vennen zijn ondiepe meertjes. De vennen in Buurserzand zijn te droog. En daar hebben de zeldzame grote modderkruiper en kamsalamander last van. We onderzoeken hoe we deze vennen kunnen behouden.

Plaggen

Met plaggen wordt de bovenste laag grond met begroeiing weggehaald. Zo krijgt jonge heide weer de kans om te groeien. Door plaggen proberen we de bijzondere plantensoorten op de heide in stand te houden.

Maaien en begrazing door Schotse Hooglanders

We maaien om opslag van nieuwe boompjes te voorkomen, zo ontstaat er niet teveel bos en blijft de heide open. In delen van het gebied grazen Schotse Hooglanders met hetzelfde doel.

Achtergrondinformatie

Bekijk het beheerplan Buurserzand & Haaksbergerveen op BIJ12.nl.