Wat we gaan doen in het Boetelerveld

Gepubliceerd op 6 november 2020

laarzen in een plas

Het Natura2000-gebied Boetelerveld is te droog en er komt te veel stikstof uit de lucht in de bodem terecht. We gaan in het gebied én in de omgeving aan de slag. We willen het gebied natter maken. Hierbij wordt de bodem voedselarm en komt goed grondwater beschikbaar voor de begroeiing. Zo zorgen we voor betere omstandigheden voor bijzondere en kwetsbare planten en dieren.

Werk in het Boetelerveld

We verbeteren de poelen

Het regenwater blijft niet staan in de dertien aangelegde poelen. Een aantal poelen krijgt daarom een dichte leemlaag op de bodem. Andere dempen we. We gaan niet met alle poelen tegelijk aan het werk. Anders heeft de beschermde kamsalamander er last van.

We kappen naaldbomen en halen jonge boompjes weg

Bos verandert in een open en nat heidegebied. Dit geeft kansen voor bijzondere diersoorten zoals een vlinder als het heideblauwtje.

We gaan plaggen

Dat betekent dat we op allerlei plekken het bovenste laagje van de bodem weghalen. Zo kunnen heide en andere zeldzame plantensoorten, zoals de klokjesgentiaan, weer ontkiemen.

We planten loofbos

Dat is goed voor de kamsalamander. Die leeft niet alleen in poelen, maar ook op land en dan vooral in loofbos. Tegelijk verdampt loofbos minder water dan naaldbos. Daardoor blijft er meer grondwater in de bodem.

De greppels van de rabatbosjes dempen we

Daardoor wordt het gebied natter. De rabatbosjes vind je rond het Grote Rietgat en in het uiterste noordwesten. Ze bestaan uit walletjes met bomen met greppels ertussen.
4,5 kilometer aan sloten en greppels dempen we ook. Een paar jaar geleden is er al 8 kilometer gedempt.

We beschermen jeneverbesstruiken

En we zorgen voor plekken waar nieuwe struiken kunnen ontstaan.

De vogelkijkhut krijgt een nieuwe locatie

De huidige plek wordt te nat om die nog te kunnen bereiken. Bovendien komt de hut door de bomenkap in het open veld te staan. Het nieuwe uitkijkpunt komt langs de bosrand. Goed bereikbaar vanaf de ingang aan de oostkant en op een plek waar vroeger drie markegrenzen samenkwamen.

De beheerplek aan de westelijke ingang krijgt een opknapbeurt

Daar kunnen de beheerders maaisel en materieel kwijt. Bij de oostelijke ingang komt een nieuwe beheerplek.

We leggen een pad aan zodat we het gebied beter kunnen beheren

Tegelijk kun je daarmee ook met een rolstoel naar de vogelkijkhut.

Werk rond het Boetelerveld

We willen minder voedings- en meststoffen in het gebied.

Daarom:

  • graven we een brede geul van 40 centimeter diep. Die gaat water van de juiste kwaliteit vanaf de noordkant langzaam afvoeren naar het Kleine Turfgat. Daarmee komt de slenkenstructuur terug die er eind negentiende eeuw was.
  • mag er geen vee meer grazen op het land dat direct naast het Grote rietgat ligt. Ook mag een deel van het land daar niet meer worden bemest. Iets verder van het ven mag vee wel, maar maïsteelt of akkerbouw niet. Er zijn regels voor bemesting.

We willen het natuurgebied natter houden

Daarom:

  • gaan we sloten en greppels dempen. Bijvoorbeeld aan de noord- en zuidgrens van het Boetelerveld. Of maken we ze minder diep.
  • komen er ondiepe greppels en stuwtjes voor de landbouwpercelen die grenzen aan het Boetelerveld. Zo kan de landbouw het water blijven afvoeren als de grenssloten zijn gedempt. Ook passen we die kavels zo aan dat ze hun water, mét voedingsstoffen, richting het zuiden kwijt kunnen.

Maatregelen zodat landbouw beter mogelijk blijft

De landbouwgebieden rond het Boetelerveld worden natter door wat we gaan doen voor de natuur. We kunnen maatregelen nemen om te zorgen dat landbouw beter mogelijk blijft. Die maatregelen zijn vrijwillig. Ze mogen niet negatief zijn voor de natuur. Daarom gaan we:

  • ten zuiden van het Boetelerveld: de oppervlakkige afwatering verbeteren en de landbouwpercelen ophogen.
  • ten noordoosten de afwatering verbeteren door die opnieuw in te richten en anders te beheren. De sloot mag niet dieper worden dan 40 centimeter.
  • de waterafvoer van de sloot beter maken langs de Raamsweg en verder richting de waterschapsleiding.
  • een nieuwe sloot aanleggen in het landbouwgebied dat grenst aan de oostkant van het Boetelerveld.

Achtergrondinformatie over het Boetelerveld

Beheerplan Boetelerveld

Het beheerplan van het Boetelerveld beschrijft het gebied en de doelen. In het plan staat ook wat nodig is om de doelen te halen.