Natura 2000-gebied Boetelerveld

Gepubliceerd op 8 september 2022

bomen met water
helmgras bij een boom

Wat gaan we doen en waarom?

Het Natura2000-gebied Boetelerveld is te droog en er komt te veel stikstof uit de lucht in de bodem terecht. We gaan in het gebied én in de omgeving aan de slag. We willen het gebied natter maken. Hierbij wordt de bodem voedselarm en komt er goed grondwater beschikbaar voor de begroeiing. Zo zorgen we voor betere omstandigheden voor bijzondere en kwetsbare planten en dieren.

We verbeteren de poelen

Het regenwater blijft niet staan in de dertien aangelegde poelen. Een aantal poelen krijgt daarom een dichte leemlaag op de bodem. Andere dempen we. We gaan niet met alle poelen tegelijk aan het werk. Anders heeft de kamsalamander er last van.

We vergroten het natte heidegebied

Met het omvormen van bos naar heide ontstaat een open en nat heidegebied. Dat geeft kansen voor bijzondere diersoorten zoals een vlinder als het heideblauwtje.

We gaan plaggen

Dat betekent dat we op allerlei plekken het bovenste laagje van de bodem weghalen. Goed voor de heide en andere zeldzame plantensoorten.

Waarmee we nu bezig zijn

koeien in een droog graslandschap

Provinciale Staten stelden op 16 oktober 2019 het definitieve Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vast, inclusief het inrichtingsplan en een vormvrije MER-beoordeling. Ondertussen gingen de voorbereidingen van de herstelmaatregelen in het natuurgebied van start. Wanneer de uitvoering in het veld van start gaat, is nog niet bekend. Dit hangt onder meer af van de benodigde vergunningen.

Gesprekken

De rentmeesters voeren gesprekken met alle grondeigenaren die te maken krijgen met maatregelen en/of effecten van maatregelen. Ze praten over de verschillende mogelijkheden voor schadevergoeding. Lees meer informatie voor grondeigenaren rondom een Natura 2000-gebied.

Over het Boetelerveld

Het Boetelerveld bestaat voor ongeveer een derde uit zeldzame, vochtige dopheide met vennen en poelen. Dat trekt mooie en zeldzame vlinders, libellen, vogels en reptielen aan. Er broeden libellen, zoals de bandheidelibel, de bruine korenhout, en vogels zoals de geelgors en de boompieper.

De heikikker, de ringslang, levendbarende hagedis en de kamsalamander leven in en rond de poelen.

Behalve dopheide zijn er nog twee zeldzame gebiedjes te vinden. Blauwgrasland; waar verschillende orchideeën groeien, waaronder het melkviooltje. En heischraal grasland. Ook vind je er jeneverbesstruiken.

Het heidelandschap: divers en uniek!

Het heidelandschap is een bijzonder en divers type landschap met unieke planten- en diersoorten. Meer hierover, en over de maatregelen die we nemen om het heidelandschap ter herstellen, zie je in deze animatie [link https://youtu.be/nRFzQtC_KF0]

Contact

Gerko Hopster is als omgevingsmanager het eerste aanspreekpunt voor het gebied.

Telefoon: 06 42 40 66 66
E-mail: gerko.hopster@pratensis.nl.

Wie er bij dit project betrokken zijn

In Overijssel werken we samen. In het natuurgebied is Landschap Overijssel verantwoordelijk voor de plannen. In de omgeving van het gebied is dat de gemeente Raalte. Provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta en LTO zijn ook betrokken.

Alles over de Ontwikkelopgave Natura 2000

Afbeelding Europese vlag Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.